Translation of "Verraden" in French

0.004 sec.

Examples of using "Verraden" in a sentence and their french translations:

Vertalen is verraden.

Traduire, c’est trahir.

Ze hebben u verraden.

Ils vous ont trahis.

Ik heb je verraden.

- Je vous ai trahi.
- Je t'ai trahi.

Je hebt me verraden.

- Tu m'as trahi.
- Tu m'as trahie.

Je hebt ons verraden.

- Tu nous as trahis.
- Tu nous as trahies.

- Niets verraden!
- Niets verklappen!

- Ne dis rien !
- N'en dis rien !

Je hebt me verraden. Waarom?

Tu m'as trahi. Pourquoi ?

Zijn ogen verraden zijn schrik.

Ses yeux trahissaient sa peur.

Ik ga je niet verraden.

Je ne vais pas te trahir.

Hier zal niemand je verraden.

Personne ici ne te trahira.

Beweging en gespetter... ...zullen je verraden.

Le moindre mouvement lui signalera notre présence.

In andere woorden, hij heeft ons verraden.

- En d'autres mots, il nous a trahis.
- En d'autres mots, il nous a trahies.

- Tom heeft Maria verraden.
- Tom verraadde Maria.

Tom trahit Marie.

- Je hebt me verraden. Waarom?
- U hebt me verraden. Waarom?
- Jullie hebben me verraden. Waarom?
- Je verraadde me. Waarom?
- U verraadde me. Waarom?
- Jullie verraadden me. Waarom?

- Tu m'as trahi. Pourquoi ?
- Vous m'avez trahi. Pourquoi ?

- Je hebt me verraden. Waarom?
- Je verraadde me. Waarom?

Tu m'as trahi. Pourquoi ?

- Hij heeft zijn land verraden.
- Hij verraadde zijn land.

Il trahit son pays.

- U hebt me verraden. Waarom?
- U verraadde me. Waarom?

Vous m'avez trahi. Pourquoi ?

We noemden hem een 'held', maar hij heeft ons verraden.

Nous l'appelions un "héros", mais il nous a trahis.

Wie heeft nou vrienden nodig! Ze zullen je sowieso verraden.

Qui a besoin d'amis ! Ils vous trahirons de toute façon.

Hij berouwde het dat hij zijn land had verraden aan de vijand.

- Il se repentait d'avoir trahi son pays au profit de l'ennemi.
- Il regrettait d'avoir trahi son pays au profit de l'ennemi.

- U hebt me verraden. Waarom?
- U verraadde me. Waarom?
- Jullie verraadden me. Waarom?

Vous m'avez trahi. Pourquoi ?