Translation of "Aan" in French

0.023 sec.

Examples of using "Aan" in a sentence and their french translations:

Doneer aan voedselbanken. Doneer aan daklozenorganisaties.

Donnez aux banques alimentaires. Donnez aux organismes de sensibilisation pour sans-abri.

- Houd links aan.
- Hou links aan.

- Restez sur votre gauche.
- Reste sur ta gauche.

...aan gruzelementen.

en mille morceaux.

Aan gruzelementen.

en mille morceaux.

Val aan!

- Attaque !
- Attaquez !
- À l'attaque !

Klop aan!

Frappe à la porte !

Kalm aan.

- Reste cool.
- Relaxez-vous.
- Tranquillisez-vous.

Pak aan!

- Prenez ça !
- Prenez ceci !

Verliefden twijfelen aan alles of aan niets.

Les gens qui aiment ne doutent de rien, ou doutent de tout.

Hij paste zich aan de omstandigheden aan.

Il s'est adapté aux circonstances.

- Denk aan je toekomst.
- Denk aan jullie toekomst.
- Denk aan uw toekomst.

- Pense à ton avenir.
- Pensez à votre avenir.

- Ik denk aan je.
- Ik denk aan u.
- Ik denk aan jullie.

- Je pense à toi.
- Je pense à vous.

- Doe je mistlichten aan!
- Zet je mistlichten aan!
- Doe je mistlampen aan!

Allume tes phares antibrouillard !

- Ik dacht aan u.
- Ik dacht aan jou.
- Ik heb aan jou gedacht.
- Ik heb aan je gedacht.

- J'étais en train de penser à toi.
- J'ai pensé à toi.
- J'ai pensé à vous.

- "Waaraan denkt u?" - "Aan de lunchtijd."
- "Waar denken jullie aan?" - "Aan de lunchtijd."

« À quoi pensez-vous ? » « À l'heure du déjeuner. »

Ik kan aan alles weerstaan behalve aan verleiding.

- Je peux résister à tout sauf à la tentation.
- Je peux résister à tout, sauf à la tentation.

- Doet gij aan sport?
- Doe jij aan sport?

Pratiques-tu un sport ?

- Laat het licht aan.
- Laat het licht aan!

- Laisse les lumières allumées !
- Laissez les lumières allumées !
- Laisse les phares allumés !
- Laissez les phares allumés !

- Geef het aan mij!
- Geef het aan mij.

Donnez-la-moi.

- Kleed je alsjeblieft aan.
- Kleed u alstublieft aan.

Habillez-vous, s'il vous plaît.

- Trek je pyjama aan.
- Doe je pijama aan.

- Mets ton pyjama.
- Mettez vos pyjamas.

- Het licht is aan.
- De lampen zijn aan.

- Les phares sont allumés.
- Les voyants sont allumés.

- Houd je schoenen aan.
- Hou je schoenen aan.

- Garde tes chaussures.
- Gardez vos chaussures.

- Raak hem niet aan!
- Raak het niet aan!

Ne le touchez pas !

- Ontspan u!
- Rustig aan.
- Rustig maar.
- Kalm aan.

- Reste cool.
- Ne t'en fais pas.
- Du calme.
- Tranquille.

- Rustig.
- Rustig aan.
- Rustig maar.
- Fijn.
- Kalm aan.

- Calme-toi.
- Calme-toi !
- Calmez-vous.

- Waar denk je aan?
- Waar denkt u aan?

- À quoi penses-tu ?
- À quoi pensez-vous ?
- Qu'avez-vous en tête ?
- À quoi tu penses ?

- We vallen jullie aan!
- We vallen u aan!

Nous vous attaquons !

- Zet je microfoon aan!
- Zet uw microfoon aan!

Allumez votre micro !

- Denk aan uw kinderen!
- Denk aan jullie kinderen!

Pensez à vos enfants !

- Ze bood zich aan.
- Zij bood zich aan.

Elle était volontaire.

- Het ontbreekt je aan verbeelding.
- Het ontbreekt u aan verbeelding.
- Het ontbreekt jullie aan verbeelding.
- Het ontbreekt je aan fantasie.
- Het ontbreekt u aan fantasie.
- Het ontbreekt jullie aan fantasie.

- Vous manquez d'imagination.
- Tu manques d'imagination.

aan maarschalk Ney.

au maréchal Ney.

aan anderen over.

à d'autres.

Rustig aan, jongens.

Attendez, doucement.

Rustig aan, graag.

- Calmez-vous, je vous en prie.
- Du calme s'il vous plaît.

Kijk me aan.

- Regarde-moi.
- Regarde-moi !

- Rustig aan!
- Stil!

Calmement !

Aan de slag!

- Au travail !
- Au boulot !

Rustig aan, Bob.

Baisse d'un ton, Robert.

- Langzaam!
- Langzaam aan!

Tout doucement !

- Rustig aan!
- Langzaam!

- Pas si vite !
- Doucement !

Kijk eens aan!

- Regarde ça !
- Regardez ça !
- Regardez cela !

Ze komen aan.

- Ils arrivent.
- Elles arrivent.
- Ils sont en train d'arriver.
- Elles sont en train d'arriver.

Geen denken aan!

Pas question !

Neem dit aan.

- Prends ça.
- Prenez ça.
- Prenez-le.

Neem deze aan.

Prends ça.

Kijk ons aan.

- Regarde-nous.
- Regardez-nous.

Ik belde aan.

- Je sonnai à la porte.
- J'ai sonné à la porte.

Kijk me aan!

Regardez-moi dans les yeux !

Hier, pak aan!

Tiens, prends !

Raak dat aan!

Touche ça !

Allemaal aan boord!

- Tout le monde à bord!
- Tout le monde à bord !

Welkom aan boord!

Bienvenue à bord  !

Denk aan haar.

- Pense à elle.
- Pensez à elle.

Denk aan hen.

Pense à eux.

Hoor Tom aan!

Écoutez Tom !

Kom aan boord.

- Monte à bord.
- Montez à bord.
- Embarquez.

Kijk eens aan.

Regarde moi ça.

Rustig aan, knul.

- Du calme, mon grand.
- Tout doux, ma belle.
- Du calme, mon gars.
- Tout doux, le tigre.
- Doucement, mon grand.

Kleed je aan!

Habille-toi !

Iedereen, rustig aan.

On se calme.

Moedig Tom aan!

- Encouragez Tom !
- Encourage Tom !

Val ze aan.

Attaquez-les.

En ze trekken ook een scala aan ongewervelden aan.

et attirent également tout un tas d'invertébrés.

- Kijk me aan.
- Kijk naar me!
- Kijk me aan!

Regarde-moi.

- Aan de kant.
- Ga aan de kant.
- Opzij.
- Opschuiven.

- Bouge de là.
- Poussez-vous.
- Pousse-toi.
- Poussez-vous de là.

Hij doet er verkeerd aan van aan te dringen.

Il a tort d'insister.

Ze kwamen aan de voet van de berg aan.

- Elles arrivèrent au pied de la montagne.
- Ils arrivèrent au pied de la montagne.
- Elles sont arrivées au pied de la montagne.
- Ils sont arrivés au pied de la montagne.

Tom kleedde zich aan en deed zijn schoenen aan.

Tom s'est habillé et a mis ses chaussures.

Zij denkt aan niets anders dan aan geld verdienen.

- Elle ne pense à rien d’autre qu’à gagner de l’argent.
- Elle ne pense toujours qu'à faire de l'argent.
- Elle ne pense qu'à gagner de l'argent.

- Tom ging aan boord.
- Tom is aan boord gegaan.

- Tom monta à bord.
- Tom est monté à bord.

- Bent u aan het kijken?
- is hij aan het kijken?
- is zij aan het kijken?

- Regarde-t-elle ?
- Est-il en train de regarder ?

- Waarom viel je haar aan?
- Waarom vielen jullie haar aan?
- Waarom viel u haar aan?

- Pourquoi l'as-tu agressée ?
- Pourquoi t'en es-tu pris à elle ?
- Pourquoi t'en prenais-tu à elle ?

- Tom heeft geen shirt aan.
- Tom heeft geen hemd aan.
- Tom heeft geen overhemd aan.

Tom est torse nu.

Hij ontleent zijn naam aan een opvallend vertoon aan agressie.

Il doit sa réputation à ses démonstrations d'agression.

B.G. aan Helo 1, ik ben er slecht aan toe.

BG à Helo un : je suis malade.