Translation of "Gaat" in English

0.025 sec.

Examples of using "Gaat" in a sentence and their english translations:

Wie niet vooruit gaat, gaat achteruit.

If you are not going forward, you're going backward.

- Gaat u weg?
- Gaat u heen?

You're going?

Ze gaat.

She is going.

- Waarover gaat het?
- Waar gaat het over?

- What is it about?
- What's it about?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe gaat het met jullie?

- How are you doing?
- How're you doing?
- How're you getting on?

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

It may rain.

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?

- How are you doing?
- How are you?
- How do you do?

- Daar gaat je auto.
- Daar gaat je ritje.

There goes your ride.

- Wat gaat het kosten?
- Hoeveel gaat het kosten?

How much will it cost?

- Ze gaat naar Ooita.
- Zij gaat naar Ooita.

She's going to Ooita.

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

It's going to rain this evening.

- Het gaat sneeuwen vandaag.
- Het gaat vandaag sneeuwen.

- It'll snow today.
- It's going to snow today.

- Het gaat mij goed.
- Mij gaat het goed.

- I'm fine.
- I'm doing well.
- I am fine.

- Voordat je gaat eten?
- Voordat u gaat eten?

Before eating?

Dit gaat eromheen.

So look, this goes round...

Dit gaat daarop.

This goes on there.

Daar gaat hij.

Okay, here goes.

Hoe gaat het?

[Mauricio] How are you doing?

Iedereen gaat dood.

Everyone dies.

Gaat u heen?

You're going?

Je gaat studeren.

You will study.

Ze gaat door.

She is getting on.

Tom gaat vooruit.

- Tom is making progress.
- Tom advances.

Het gaat geweldig!

It's going nicely!

Dat gaat voorbij.

- This will pass.
- That'll pass.
- That will pass.

Het gaat regenen.

It's about to rain.

Het gaat prima.

- I'm feeling fit.
- I feel great.
- I feel very good.

Het gaat ontploffen.

- It's going to explode!
- It's going to explode.

Tom gaat verliezen.

Tom'll lose.

Maria gaat langzaam.

Maria walks slowly.

Wie gaat ernaartoe?

Who goes there?

Gaat u zitten.

- Sit down, please.
- Please take a seat.
- Please sit down.
- Please be seated.
- Take a seat, please.

Het gaat sneeuwen.

It is going to snow.

Hoe gaat ie?

- How is it going?
- How's it going?

De deurbel gaat.

The doorbell is ringing.

Tom gaat weg.

Tom is leaving.

Tom gaat scheiden.

Tom is getting divorced.

Daar gaat Tom.

There Tom goes.

Gaat het regenen?

Is it going to rain?

Ze gaat slapen.

She is going to sleep.

Gaat u ook?

Will you go, too?

Gaat u mee?

- Are you coming along?
- Are you going to come along?

"Het gaat niet om liefdadigheid. Het gaat om delen!"

"It’s not about charity. It’s all about sharing!"

- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?

- What's up?
- How are you doing?
- How are you?

- Het gaat mij goed.
- Het gaat goed met mij.

- I'm doing well.
- I'm good!
- I'm okay.

- Gaat het goed met jullie?
- Gaat het goed met je?
- Gaat het goed met u?

Are you OK?

- Hoeveel gaat dit grapje kosten?
- Hoeveel gaat me dat kosten?
- Hoeveel gaat dat me kosten?

How much is that going to cost me?

- Het gaat mij goed.
- Het gaat goed met mij.
- Mij gaat het goed.
- Ik ben in orde.
- Het gaat goed met me.

- I feel good.
- I'm all right.

- Het gaat mij goed.
- Het gaat goed met mij.
- Mij gaat het goed.
- Ik ben oké.

- I'm fine.
- I am okay.
- I'm OK.
- I am well.
- I am fine.
- I'm all right.
- I'm okay.

"Hoe gaat Jim naar school?" "Hij gaat met de bus."

"How does Jim go to school?" "He goes by bus."

- De zon gaat weldra onder.
- De zon gaat zo onder.

The sun is about to set.

- Dat gaat je niks aan.
- Dat gaat je niets aan.

- It's none of your business.
- That is no business of yours.
- That has nothing to do with you.
- This has nothing to do with you.
- None of your business.
- That's none of your business.
- It's none of your business!
- This doesn't concern you.
- This is none of your business.
- It doesn't concern you.
- That doesn't concern you.
- This doesn't involve you.
- It's none of our business.
- That's no business of yours.

- Hij gaat naar de kleuterschool.
- Hij gaat naar de peuterspeelzaal.

He goes to kindergarten.

- Waar gaat dit boek over?
- Waar gaat dat boek over?

What is that book about?