Translation of "Het" in English

0.027 sec.

Examples of using "Het" in a sentence and their english translations:

- Neem het.
- Grijp het!
- Pak het!
- Neem het!

- Take it!
- Take it.
- Grab it!

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

- It is raining hard.
- It is raining heavily.
- It's raining cats and dogs.
- It's raining hard.
- It's bucketing down.
- It's raining very hard.
- It's pouring with rain.
- It's raining heavily.

- Het meisje zag het ook.
- Ook het meisje zag het.

The girl saw it as well.

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

- It was raining.
- It rained.

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

- It is raining.
- It's raining.

- Het sneeuwt.
- Het is aan het sneeuwen.

- It is snowing.
- It's snowing.

Aan het eind was het het waard.

It was worth it in the end.

- Sneeuwt het?
- Is het aan het sneeuwen?

Is it snowing?

Het vrouwtje begrijpt het.

The female gets the message.

Het is het aardbeienseizoen.

- It's strawberry season.
- It's strawberry season at the moment.

- Het trilt.
- Het vibreert.

It's vibrating.

- Bestudeer het.
- Onderzoek het.

Examine it.

- Het hoost.
- Het giet.

It's pouring down.

- Probeer het!
- Probeer het.

Try it.

Het internet zegt het.

The Internet has spoken.

- Het kietelt.
- Het kriebelt.

- It tickles.
- That tickles.

- Grijp het!
- Pak het!

Grab it!

Het was het lot.

It was destiny.

- Het eet.
- Het vreet.

It is eating.

- Het vuurt.
- Het brandt.

It fires.

- Het had gesneeuwd.
- Het heeft gesneeuwd.
- Het was aan het sneeuwen.

- It snowed.
- It was snowing.
- It's been snowing.

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.
- Het is weer aan het regenen!

- It's raining again!
- It's raining again.
- It is raining again.

- Laat het liggen.
- Geef het op!
- Laat het.

- Give it up.
- Oh well.
- Let it go.
- Let go.

Het is het karakter dat het verschil maakt.

- It is the character that makes the difference.
- Character is what makes the difference.

- Laat het achter.
- Laat het liggen.
- Laat het!

- Leave it!
- Leave it behind.
- Leave it.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.

- It's raining cats and dogs.
- It is raining cats and dogs.

- Het komt voor.
- Het gebeurt wel.
- Het gebeurt.

It happens.

- Het kookt!
- Het is kokend!
- Het is bloedheet!

It's hot as hell!

Doe het zoals het je het beste lijkt.

Do as you please.

- Het is aan het gebeuren.
- Het vindt plaats.

It's happening.

- In het Frans en het Engels wordt het Canada genoemd.
- In het Frans en het Engels heet het Canada.

In French and in English, it is called Canada.

- Het schip vaarde door het Suezkanaal.
- Het schip voer door het Suezkanaal.

The ship went through the Suez Canal.

- Herstel het alsjeblieft.
- Herstel het alstublieft.
- Regel het alsjeblieft.
- Regel het alstublieft.

- Please repair this.
- Please fix it.

- Het is vuilnis.
- Het is rotzooi.
- Het is afval.
- Het is rommel.

It's garbage.

- Verander het doel.
- Verander het doelwit.
- Wijzig het doel.
- Wijzig het doelwit.

Change target.

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

It's raining again.

- Het sneeuwt alweer.
- Het sneeuwt weer.
- Het is weer aan het sneeuwen.

It's snowing again.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het regent heel hard.

It's raining very hard.

Ontwikkelde het Westen het krachtig,

the West really raised it forcefully,

Het is wat het is.

It's what it is.

Is het het waardeloze eten?

Is it the crappy food?

Is het het dure parkeren?

Is it the expensive parking?

Bestaat het in het groen?

Are there green?

Het was op het nippertje.

It was really close.

- Regent het?
- Is het regenachtig?

Is it rainy?

Het meisje brak het venster.

The girl broke the window.

- Sluit het.
- Doe het dicht.

Close it.

- Sluit het!
- Sluit het af!

Close!

Zeg het in het Engels.

Say it in English.

Het was aan het sneeuwen.

It was snowing.

Het is het proberen waard.

It's worth a try.

- Het stinkt.
- Het ruikt slecht.

It smells bad.

Het hoort bij het werk.

It's part of the job.

- Was het nuttig?
- Hielp het?

Was that helpful?

Het meisje zag het ook.

The girl saw it, too.

- Vergeet het niet.
- Onthou het.

Remember it.

Het is zoals het is.

It is what it is.

Het is slechts het begin.

- That's only the start.
- It's just the beginning.
- It's only the beginning.

- Regent het?
- Regent het nu?

Is it raining now?

Het een verklaart het ander.

One explains the other.

Het regent dat het giet.

- It is raining hard.
- It's raining hard.

Het kwam uit het niets.

It came out of nowhere.

Het kwam op het nieuws.

It was in the news.

Het regende in het bos.

It rained in the forest.

Zeg het in het Frans.

Say it in French.

- Maak het stuk!
- Breek het!

Break it!

Het maakt al het verschil.

It makes all the difference.

Zeg het in het Russisch!

Say it in Russian!

Zeg het in het Hongaars!

Say it in Hungarian!

Zeg het in het Grieks!

Say it in Greek!

Het is het nieuwste snufje.

It's all the rage.

- Schrijf het op!
- Noteer het!

- Write it down!
- Write it down.