Translation of "Market" in Polish

0.006 sec.

Examples of using "Market" in a sentence and their polish translations:

The free market should decide.

Wolny rynek powinien zadecydować.

The market garden of the world?

ogród targowy świata?

The land came into the market.

Ta ziemia została wystawiona na sprzedaż.

The stock market is severely depressed.

Rynek papierów wartościowych jest w głębokim kryzysie.

Mother has gone to the market.

Mama poszła na rynek.

Tom isn't going to the market.

Tomek nie idzie na rynek.

Tom doesn't go to the market.

Tomek nie idzie na rynek.

These dictionaries are on the market.

Tego typu słowniki są w księgarniach.

That school is on the market.

Ta szkoła jest na rynku.

And finally, the China market is enormous.

Na koniec: chiński rynek jest gigantyczny.

Japan's rice market is closed to imports.

Japoński rynek ryżu jest zamknięty na import.

Dad and Mom went to the market.

Tata i mama poszli na rynek.

When did Tom go to the market?

Kiedy Tom poszedł do sklepu?

She sold some apples at the market.

Sprzedała trochę jabłek na targu.

He sold some apples at the market.

Sprzedał trochę jabłek na targu.

You sold some apples at the market.

- Sprzedałeś trochę jabłek na targu.
- Sprzedałaś trochę jabłek na targu.

London developed into the general market of Europe.

Londyn rozwinął się w główny rynek Europy.

I went to market after he came home.

Kiedy wrócił do domu, wyszedłem po zakupy.

We have a 20% share of the market.

Mamy 20% udziałów w rynku.

He lost a fortune in the stock market.

Stracił majątek na giełdzie.

This new market may improve the entire industry.

Ten nowy rynek może poprawić całą branżę.

Those new model cars are on the market.

Ten nowy model samochodu jest już na rynku.

Almost nothing has been done to reign in this market.

nie zrobiono prawie nic, żeby okiełznać ten rynek.

Karen bought a lot of things at the flea market.

Karen kupiła wiele rzeczy na pchlim targu.

And it was, from the start, a really loosely regulated market.

Od początku nie był to rynek regulowany.

You should look at 37 percent of what's on the market,

trzeba zobaczyć 37% tego, co jest na rynku

And the market will never give housing to the poorest. Never.

A rynek nie zapewni domów najbiedniejszym. Nigdy.

The first stock market created in history was the Amsterdam stock exchange.

Pierwszy giełd stworzony w historii była giełda w Amsterdamie.

Going into a shopping mall or going into a farmers market like this.

zakupy w centrum handlowym czy zakupy w warzywniaku.

We should aim to take that market, get to know it, organize it,

powinniśmy próbować przejąć ten rynek, poznać go, zorganizować,

Starting with a meeting with George Soros, where the subject of marijuana and its market regulations

począwszy od spotkania z George'em Sorosem, na którym temat marihuany i regulacji jej rynku

85% of foreign investors working in Kazakhstan consider it the most attractive market in the CIS.

85% zagranicznych inwestorów w Kazachstanie uważa ten kraj za najatrakcyjniejszy rynek WNP.

Japanese cultured pearls have come to monopolise as much as 60% of the world pearl market.

Japońskie sztuczne perły obejmują aż 60 procent światowego rynku pereł.

The pen was invented in 1938 by two Hungarian brothers, and first went on the market in Argentina.

Długopis został wynaleziony w roku 1938 przez dwóch braci, Węgrów, i wszedł do sprzedaży najpierw w Argentynie.

Fetching nearly twice as much gold, the financial reward for black market rhino horn can be an irresistible lure.

Wart niemal dwa razy więcej od złota, róg nosorożca może być nieodpartą przynętą.

How should foreign exchange rates be shown? In the foreign exchange market they are displayed centered on the American dollar.

Jak pokazywać kursy walut? Na rynku walutowym pokazuje się je w odniesieniu do dolara.

The command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.

Dla przedsiębiorstw, które planują sprzedawać swoje towary i usługi na rynku międzynarodowym, konieczna jest umiejętność komunikacji w wielu językach.

The new coronavirus is believed to have come from a bat who contaminated a pangolin at a wildlife market in China.

Uważa się, że nowy koronawirus pochodzi od nietoperza, który zakaził łuskowca na targu dzikimi zwierzętami w Chinach.