Translation of "Eigenschap" in Spanish

0.005 sec.

Examples of using "Eigenschap" in a sentence and their spanish translations:

Want angst is een eigenschap van een individu.

Porque el miedo es cosa de uno.

Hij heeft de eigenschap erg bot te zijn.

Él tiene una forma de ser muy brusca.

Hoe hard ik ook nadenk, ik kan geen slechte eigenschap in hem ontdekken.

Sin importar cuanto piense, no puedo encontrar ningún tipo de rasgo negativo en él.