Translation of "Dan" in Spanish

0.029 sec.

Examples of using "Dan" in a sentence and their spanish translations:

Kijk dan.

¡Miren eso!

Wie dan?

¿Entonces quién?

En dan?

- ¿Entonces qué?
- ¿Y qué?
- ¿Y luego?
- ¿Y entonces?

Waarom dan?

¿Por qué así?

Jij dan?

¿Y tú?

Dan, en pas dan, komt er hoop.

Después, solo después, llegará la esperanza.

Waarom zijn tieners dan meer kwetsbaar dan kinderen,

¿por qué los jóvenes son más vulnerables que los niños,

- Beter laat dan nooit.
- Liever laat dan nooit!

Más vale tarde que nunca.

Tom kent Maria beter dan wie dan ook.

Tom conoce a Mary mejor que nadie.

En dan alles,

toda mi verdad,

En maandag dan?

¿Y el lunes?

Waaraan dan precies?

¿En qué lo gastan?

En dan, bam.

¡Y luego, bam!

...en dan aantrekken.

y, luego, lo tensan.

Hoe dan ook.

De cualquier forma.

Zij zien Dan.

Ellos ven a Dan.

Mijn moeder staat vroeger op dan wie dan ook.

Mi madre se levanta antes que nadie.

- Beter voorkomen dan genezen.
- Voorkomen is beter dan genezen.

Mejor prevenir que curar.

- Dan at de restjes.
- Dan heeft de restjes opgegeten.

Dan se comió las sobras.

- Ik ben slimmer dan jij.
- Ik ben slimmer dan u.
- Ik ben slimmer dan jullie.

- Soy más listo que tú.
- Soy más lista que tú.

- Je bent beter dan ik.
- U bent beter dan ik.
- Jullie zijn beter dan ik.

Eres mejor que yo.

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan jullie.
- Ik ben kleiner dan u.

Mido menos que tú.

Als acties meer waard zijn dan woorden, waarom is de pen dan machtiger dan het zwaard?

Si las acciones significan más que las palabras, ¿por qué la pluma hiere más que la espada?

Hij is rijker dan wie dan ook in deze stad.

Él es más rico que cualquiera en esta ciudad.

- U bent langer dan ik.
- Jij bent groter dan ik.

Eres más alto que yo.

- Edward is jonger dan Robert.
- Eduardo is jonger dan Roberto.

Eduardo es más joven que Roberto.

- Dat wordt dan 30 euro.
- Dat wordt dan dertig euro.

Esto costará 30 €.

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

- Cualidad es más importante que cantidad.
- La calidad es más importante que la cantidad.

- Hij is slimmer dan zij.
- Hij is intelligenter dan zij.

- Él es más inteligente que ellos.
- Él es más brillante que ellos.

- We gingen sneller dan gewoonlijk.
- We liepen sneller dan gewoonlijk.

Anduvimos más rápidamente que de costumbre.

- Ik ben bij Dan op bezoek geweest.
- Ik bezocht Dan.

- Visité a Dan.
- Yo visité a Dan.

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan u.

Soy más bajo que tú.

- Niemand is verstandiger dan hij.
- Niemand is intelligenter dan hij.

No hay nadie más inteligente que él.

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben knapper dan jij.
- Ik zie er beter uit dan jij.

- Soy más guapa que tú.
- Soy más guapo que tú.

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- De kwaliteit is belangrijker dan de hoeveelheid.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

- Cualidad es más importante que cantidad.
- La calidad es más importante que la cantidad.

- Beter een half ei dan een lege dop.
- Iets is beter dan niets.
- Beter iets dan niets.

- Peor es nada.
- Algo es algo.

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben mooier dan jullie.
- Ik zie er beter uit dan jij.

- Soy más guapa que tú.
- Soy más guapa que usted.
- Soy más guapa que vosotras.
- Soy más guapa que ustedes.
- Soy más guapo que ustedes.
- Soy más guapo que vosotros.
- Soy más guapo que tú.

dan word je onaantastbaar.

se hacen invencibles.

Om dan met scherpschutterprecisie

Y para desplegar con gran precisión

Voel je dat dan?

¿Sienten eso?

Zeg het dan maar.

Digan sí, adelante.

Waarom dan de Aarde?

¿Por qué la Tierra?

Maar hoe dan ook.

Sea como sea,

Stel je dan voor

pueden imaginar

Dan begint het juist.

Es donde comienza.

Gezondheid beter dan ziekte,

la salud es mejor que la enfermedad,

Overvloed beter dan armoede,

la abundancia es mejor que la falta,

En dan verandert ze...

Y luego se convierte

...kies dan 'Opnieuw proberen'.

elijan "Volver a intentarlo".

Meer dan 50 stuks.

Son más de 50.

Kijk dit dan allemaal.

Miren todo esto.

...kies dan 'Volgende aflevering'.

elijan "Siguiente episodio".

Eerst denken, dan handelen!

¡Piensa antes de actuar!

Beter iets dan niets.

Es mejor que nada.

Tot vanavond dan. Doei!

- ¡Nos vemos esta tarde! ¡Hasta luego!
- ¡Te veo esta noche!¡Hasta luego!

Eerst zien, dan geloven.

Ver para creer.

Hier zijn we dan.

Aquí estamos.

Wat wilt ge dan?

¿Qué quieres entonces?

Beter laat dan nooit.

Más vale tarde que nunca.

Ach, wat dan ook.

- Bah, da igual.
- Bah, no importa.
- Bah, déjalo.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Es más fácil decirlo que hacerlo.

Dan werd ook gearresteerd.

Dan también fue arrestado.

Eerst denken, dan zeggen.

Trabaja el cerebro antes que la lengua.

Nou, tot morgen dan.

- Te veo mañana.
- Los veo mañana.

Beter voorkomen dan genezen.

Mejor prevenir que curar.