Translation of "Ook" in Hungarian

0.008 sec.

Examples of using "Ook" in a sentence and their hungarian translations:

- Ik ook.
- Ik ook!

Én is.

- Ik ook.
- Insgelijks.
- Idem.
- Hetzelfde.
- Voor u ook.
- Voor u hetzelfde.
- Jij ook.
- U ook.
- Jullie ook.
- Ik ook!

Hasonlóképpen.

- Gij ook, Brutus?
- Ook gij, Brutus?

Te is fiam, Brutus?

Ook glibberig.

de csúszós is.

Ik ook.

Én is.

Jij ook.

Te is.

- Ga jij ook?
- Ga je ook mee?

Te is mész?

- Ben je ook Duits?
- Bent u ook Duits?
- Zijn jullie ook Duits?

Te is német vagy?

- Tom was ook zenuwachtig.
- Tom was ook nerveus.
- Tom vond het ook spannend.

Tom is ideges volt.

- Ik ben ook leraar.
- Ook ik ben leraar.

Én is tanár vagyok.

Maar ook concurrentie.

De versenytársa is akad.

Maar pythons ook.

De a pitonok is.

Komen zij ook?

- Jöjjenek ők is?
- Ők is jönnek?

Ook dat nog!

Mintha ez nem lenne elég!

Ik ook niet!

Én sem!

Ik ook niet.

- Én szintén nem.
- Én sem.

Gij ook, Brutus?

Te is fiam, Brutus?

Ik ga ook.

Én is megyek.

Gaan jullie ook?

Mentek ti is?

Ik ging ook.

Én is mentem.

Wie dan ook.

- Mindegy, ki.
- Bárki.
- Akárki.
- Teljesen mindegy, hogy ki.

Komt ze ook?

Ő is jön?

- Vrouwen willen ook neuken.
- Vrouwen willen ook seks hebben.

A nők is akarnak szexelni.

- Hij heeft het ook gezien.
- Hij zag het ook.

Ő is látta.

- Het tegenovergestelde is ook waar.
- Het omgekeerde is ook waar.
- Het tegendeel is ook waar.

Ennek a fordítottja is igaz.

- Wat er ook maar gebeurt!
- Wat er ook komen mag!

- Jöjjön, aminek jönnie kell!
- Legyen, aminek lennie kell!

- Ook mijn moeder is lerares.
- Mijn moeder is ook lerares.

Édesanyám is tanár.

Zindelijkheidstraining was ook moeilijk.

A szobatisztasággal is voltak problémák.

Maar hoe dan ook.

Na mindegy.

Wat ook begrijpelijk was,

ami persze érthető,

Ook zij was kankerpatiënt,

Ő szintén rákbeteg társam volt,

Luister er ook naar.

de figyeljünk is rá.

Maar ook het belangrijkste.

de ugyanakkor a legfontosabb is.

Maar vereisen ook daden.

hanem tetteket követelnek.

Maar brengt ook gevaar.

De veszélyt is jelent.

Ze krijgen ook hulp.

Még segítséget is kapnak.

Ik wil ook rundvlees.

Marhahúst is akarok.

Ik ben ook leraar.

Én is tanár vagyok.

Ook ik wil komen.

Én is jönni akarok.

Ook dat is waar.

Ez is igaz.

Ben je ook nieuw?

Te is új vagy?

Is Tom daar ook?

Tamás is ott van?

Ik heet ook Tom.

Engem is Tamásnak hívnak.

En je moeder ook.

És anyukád is!

Hij spreekt ook Frans.

Ő is beszél franciául.

Ik spreek ook Frans.

Franciául is beszélek.

Tom spreekt ook Frans.

Tom franciául is tud.

Hij spreekt ook Russisch.

Ő oroszul is beszél.

Hij was ook doof.

Ő is süket volt.

Ach, wat dan ook.

Áh, mindegy.

Zijn jullie ook Duits?

Ti is németek vagytok?

Ik drink ook thee.

- Én is iszok teát.
- Teát is iszok.

Hij studeert ook Chinees.

Kínaiul is tanul.

Heeft u ook bier?

Van söröd is?

- Denk je er ook zo over?
- Voel je je ook zo?

Te is így gondolod?

- Jij bent moe en ik ook.
- U bent moe en ik ook.

Te is fáradt vagy, meg én is.

- Ik kan het ook niet verklaren.
- Ik kan het ook niet uitleggen.

El sem tudom magyarázni.

Is ook zelfrapportage gedragsmatige output.

igen, az önbevallás viselkedési forma.

Het zorg ook voor veranderingen

illetve olyan változásokat idéz elő,

Dat zijn ook chemische fabrieken.

Ezek is vegyi üzemek.

ook verband houdt met overlijdensrisico.

de kapcsolatban áll a halálozási kockázattal.

Zou jij ook moeten doen.

Önök se fogadják el!

En wilde ze ook bedanken.

és arra, hogy köszönetet mondjak nekik.

Jullie spelen ook een rol.

Önöknek is részük van benne.

Wat jouw erfdeel ook is,

Bármi is legyen az önök ereklyéje,

Kun je ook anderen zien

másokat is érthetünk:

...hebben de jachtluipaarden ook gedood.

a gepárdok is zsákmányoltak.

Andere mannetjes zijn ook bezig.

Más hímek is próbálkoznak.

Een mannetjespoema, ook op jacht.

Egy hím puma is vadászik.

Maar er zijn ook reuzen.

De vannak óriások is.

...het was ook een opluchting.

Furcsamód megkönnyebbülés is volt a halála.

Dit is ook een appel.

Ez is egy alma.

Ik hou ook van schilderen.

Festeni is szeretek.

Ik hou ook van appels.

Én is szeretem az almát.

Ik wil het ook weten!

Azt én is akarom tudni.

Nu ben ik ook arts.

Most én is orvos vagyok.

"Ik reis graag." "Ik ook."

- Szeretek utazni. - Én is.

Ze houdt ook van chocolade.

Ő is szereti a csokit.

Zij kocht ook het woordenboek.

Ő is megvette a szótárat.

Heeft u ook buitenlands bier?

Külföldi söre van?