Translation of "Haar" in Korean

0.065 sec.

Examples of using "Haar" in a sentence and their korean translations:

Met haar dochter van middelbare leeftijd naast haar

옆에는 중년의 딸이 타고 있어요.

...bevindt zich buiten haar brein, in haar armen.

‎바깥쪽 팔의 뇌에서 나옵니다

Ik vroeg haar naar haar plannen en ze zei:

제가 다음에 무엇을 하고 싶은지 묻자,

Ik wilde haar helpen bij haar hol te komen.

‎굴에 돌아가기 쉽게 ‎도와줄까 생각도 했어요

Stak haar tong uit de zijkant van haar mond

입 옆으로 혀를 쭉 내밀며

Haar uiterlijk is net zo vreemd als haar levensstijl.

‎그 생활 방식만큼이나 ‎외모도 이상하죠

Ik zag haar niet. Ze was niet in haar hol.

‎굴을 들여다봤지만 ‎문어는 없었어요

Ik was zo'n 80 procent van haar leven bij haar.

‎저는 이 암컷 문어의 삶 80%를 ‎곁에서 지켜봤습니다

Door haar chemisch receptieve haren ruikt ze haar slachtoffers naderen.

‎털의 화학 수용기를 통해 ‎먹잇감의 접근을 냄새로 알죠

Ze stopt haar wangzakken vol met 10% van haar lichaamsgewicht.

‎볼주머니에다 몸무게의 ‎10%나 되는 먹이를 채워 넣습니다

Ze gebruikte haar woorden.

그녀는 싸우지 않았습니다.

Zelfs haar ouders niet.

그녀의 부모 조차도요.

Tweederde van haar cognitie...

‎왜문어는 인지력의 2/3가

Biggetjes hebben haar voorkeur.

‎먹잇감으론 새끼 돼지를 선호하죠

Het is haar halsband.

데이나의 송신기예요

Ik kan haar horen.

소리가 들려요

Haar boom raakt op.

‎더는 갈 데가 없습니다

En de vissen eten van haar. Veel aaseters komen van haar eten.

‎문어는 물고기 먹이가 됐죠 ‎수많은 청소동물이 와서 ‎뜯어 먹었어요

Ze zal haar weg vinden,

아마 해결책을 찾아야 할텐데,

Laten we haar samen omarmen.

함께 그 미래를 끌어 안읍시다.

Hem of haar te bellen

그 사람에게 연락을 해서

Ik stond versteld van haar,

저는 그녀에게 경외심을 느꼈습니다.

Haar hol is ver weg.

‎굴까지는 갈 길이 멀었어요

En dan zie ik haar...

‎그러다 문어를 봤는데

Dan pakt de haai haar.

‎상어는 문어를 금세 붙잡았어요

Natuurlijk mis ik haar. Maar...

‎당연히 그립죠 ‎하지만

...haar proberen vast te leggen...

‎촬영하려고 노력하느라

Bevallend van haar derde kind.

세 번째 아이의 출산을 위한 진통을 겪고 있었습니다.

Als hij haar welpjes vindt...

‎수컷이 암컷의 새끼들을 ‎발견한다면

De matriarch volgt haar neus.

‎암컷 우두머리가 ‎후각을 따라갑니다

Dat is haar, kom snel.

데이나예요, 빨리 갑시다!

Haar enige optie... ...is aanvallen.

‎유일한 선택지는 ‎공격하는 겁니다

...grijpt de wolf haar kans.

‎늑대가 기회를 잡습니다

Omdat ze haar zo bewonderen.

그만큼 깊은 경외심을 느끼기 때문이겠지요.

Dit was zeer traumatisch voor haar.

그녀에겐 매우 큰 트라우마였어요.

Het fruit, bewijs van haar transformatie.

맺어지는 그 열매는 말벌이 변한 증거입니다.

Alleen de pure pracht van haar.

‎아름다움이 고스란히 느껴졌죠

Keer op keer ontwijken ze haar.

‎그런데 몇 번이나 빠져나가더군요

...zag ik haar vlak naast me.

‎문어가 옆으로 ‎다가오는 게 보였어요

Ik blijf haar elke dag opzoeken.

‎저는 날마다 문어를 들여다봤어요

Ik ga vaak naar haar hol.

‎문어의 굴이 있는 곳에 ‎지금도 자주 갑니다

Haar beste kans op een prooi.

‎암컷에게 더없이 좋은 ‎사냥 기회입니다

Dertig jaar na haar geboorte hier...

‎이곳에서 부화한 지 30년 만에

Haar bezeten bedrijvigheid blijft niet onopgemerkt.

‎무언가 암컷의 ‎부산한 움직임을 눈치챕니다

Haar jongen moeten constant gevoed worden.

‎새끼들은 온종일 ‎먹이를 먹어야 합니다

Tijd om haar gezin te voeden.

‎가족을 먹일 시간이군요

Nu zijn al haar welpjes blootgesteld.

‎결국 새끼 네 마리가 전부 ‎무방비 상태가 됩니다

Met haar dapperheid wint ze tijd.

‎대담한 반격 덕에 ‎시간을 벌었습니다

Ze kon haar mijn vriendin noemen,

그녀는 친구를 그렇게 불렀을 수 도 있었고

Maar ze doet haar werk goed.

일은 정말 잘 한다니까요.

Ze werd bestraald op haar borst

지미를 품고 만삭일 때

...misschien wel 100 schelpen en stenen oppakken... ...en haar armen over haar kwetsbare kop vouwen.

‎조개껍데기와 돌을 ‎100개쯤 얼른 줍더니 ‎공격에 취약한 머리를 ‎팔을 접어 감싸더군요

Stopte ik haar in het midden van de zin en maakte de zin voor haar af.

제가 아내 말을 중간에 자르고 대신 말을 하곤 했습니다.

Een oude vrouw rijdt in haar auto

한 할머니가 운전중이에요.

In de laatste dagen van haar leven,

저희 할머니는 임종 직전에

Ik zou haar heel graag willen opereren.

수술을 하면 정말 좋겠죠.

Ik kon alleen maar aan haar denken.

‎당시에 저는 ‎온통 문어 생각뿐이었어요

Haar hele wezen is denken, voelen, ontdekken.

‎생각하고 느끼고 탐험하며 ‎존재의 목적을 실현하죠

...maar gooide haar web over hem heen.

‎그물처럼 몸을 펼쳐 덮치더군요

Ik zweef erboven en voel haar daar.

‎그 위에 둥둥 떠서 ‎문어의 존재를 느껴요

Zijn buurman zit ook achter haar aan.

‎녀석의 이웃도 경쟁자입니다

Ze kent de route uit haar hoofd.

‎암컷은 길을 외우고 있죠

Maar lawaai en felle lichten desoriënteren haar.

‎하지만 요란한 소음과 ‎밝은 불빛 때문에 ‎방향을 잡기가 쉽지 않습니다

Moederinstincten sporen haar aan. Ondanks het gevaar.

‎암컷은 모성 본능에 이끌려 ‎나아갑니다 ‎위험도 불사합니다

Dat lijkt me haar van een katachtige.

제가 보기에는 고양잇과 동물 털 같습니다

We laten de natuur haar werk doen.

자, 자연에 맡겨 두자고요

Kan Lisa zich voor haar twee dochters

리스 씨는 두 딸의 학비를 낼 수 있게 되었습니다.

Die vormt een kwart van haar dieet.

‎섭취량의 4분의 1을 차지하죠

Haar blauwe ogen keken recht in de mijne.

벨라의 푸른 눈동자는 제 눈을 바라보고 있었습니다.

Dus helpen mijn zussen en ik haar ermee.

그래서 제 누이와 저는 어머니를 도와드렸죠.

Merkte ik een hoek in haar huis op

전 집 한구석에 장식되어 있는

En ik ging naar haar met veel enthousiasme

저는 큰 기쁨을 느끼며 그 분을 찾아갔고,

Eindelijk, na haar een week gezocht te hebben...

‎일주일 동안 하루도 빠짐없이 ‎수색 작업을 펼친 끝에

Ze gebruikt haar arm als een vreemd wapen.

‎독특한 무기처럼 팔을 휘둘렀죠

Na een tijdje hervatte ze haar normale activiteiten...

‎얼마 후에 문어가 ‎평소처럼 생활을 이어 가자

Ze gebruikt me als onderdeel van haar jachtstrategie.

‎사냥 전략에 저를 이용한 거예요

Toen verloor ze haar interesse in de vissen...

‎문어는 물고기에게 ‎흥미가 떨어지자

Hij nam haar mee naar het mistige bos.

‎상어는 문어를 낚아채서 ‎뿌연 숲으로 사라지더군요

Maar de verpleegster ging verder met haar controlepunten.

하지만 간호사는 계속해서 체크리스트를 지워나갔습니다.

En ze prezen haar voor wie ze was.

아이의 있는 그대로를 축복했습니다.

Ze volgt in de voetstappen van haar voorouders.

‎조상들의 발자국을 ‎뒤따르는 겁니다

En storten de waarde ervan op haar rekening.

이에 상당하는 금액을 계좌에 송금합니다.

Ze moet nu vertrouwen op haar uitzonderlijke nachtzicht.

‎바람 때문에 ‎소리를 들을 수 없기에 ‎암컷은 탁월하게 밝은 밤눈에 ‎의존해야 합니다

De duisternis is haar enige bescherming tegen roofdieren.

‎오직 어둠만이 이 암컷을 ‎포식자로부터 지켜줍니다

Met haar ongelooflijke reukvermogen zoekt zij ze op.

‎어미 곰은 뛰어난 후각으로 ‎사냥감들을 찾아냅니다

Eén verkeerde stap en de hyena's pakken haar.

‎한 발짝만 잘못 움직여도 ‎하이에나가 새끼를 채어 갈 겁니다

Wanneer een dameswesp haar eitjes in een bloem legt,

암컷 말벌이 꽃 속에 알을 낳은 후

Vandaag bidt Lakchmamma uit dankbaarheid bij haar eigen tempel.

요즘 락슈마마는 집에 마련한 회당에 감사 기도를 올립니다

En in haar ogen waren dat de enige categorieën.

그리고 그녀의 머릿속엔 온통 그런 생각들 뿐이었습니다.

En ik zie duidelijk... ...haar arm in z'n bek.

‎똑똑히 봤어요 ‎물어뜯긴 문어 팔을요

En terwijl hij groeide, kreeg ze haar zelfvertrouwen terug.

‎팔이 서서히 자라나면서 ‎문어는 자신감을 되찾았죠

...en er zit nog een grote octopus naast haar.

‎암컷 문어 옆에 ‎큰 문어가 있었어요

We veronderstelden dat het een van haar kinderen was.

‎죽은 암컷의 새끼일 수도 ‎있겠다고 생각했어요

Ik was heel blij toen Fiona met haar rechterhand

제가 정말로 행복한 때는 피오나가 오른손을 써서

En slaagde erin zich op haar buik te rollen

배 쪽으로 몸을 돌리려했죠.

Die met een cape haar superheld-toekomst tegemoet vloog.

망토를 입고 수퍼히어로처럼 미래로 날아가지 않을까 했었죠.

Ik zag het geschenk van haar kalme, aandachtige aanwezigheid,

하지만, 제 아이의 조용하지만 주의 깊은 재능을 보게 된 것은