Translation of "Juist" in Hungarian

0.014 sec.

Examples of using "Juist" in a sentence and their hungarian translations:

Juist.

Jól van.

- Correct!
- Juist!

Helyes!

- Uw antwoord is juist.
- Jouw antwoord is juist.

- A válaszod helyes.
- A válaszuk helyes.
- A válaszotok helyes.
- A válasza helyes.
- A feleleted helyes.

Ze zongen juist.

Szépen énekeltek.

Dan begint het juist.

Inkább a kezdete.

Beide uitspraken zijn juist.

Mindkét kiejtés helyes.

Is deze zin juist?

Ez a mondat helyes?

Beide antwoorden zijn juist.

Mindkét válasz helyes.

Wat betekent dit juist?

- Mit jelent ez pontosan?
- Ez pontosan mit jelent?

Jouw antwoord is juist.

- A válaszod helyes.
- A feleleted helyes.

Is mijn antwoord juist?

- Jó a válaszom?
- Helyes a válaszom?

Wat is dat juist?

- Mi is ez?
- Pontosan mi is ez?

- Uw antwoord is juist.
- Jouw antwoord is juist.
- Jouw antwoord is goed.

- A válaszod helyes.
- A feleleted helyes.

- Precies!
- Juist!
- Het klopt!
- Exact!

- Ahogy mondod!
- Így van!

De torenklok loopt heel juist.

A toronyóra egész pontosan működik.

- Klopt.
- Correct!
- Juist!
- Het klopt!

Pontosan!

De lichtniveaus moeten precies juist zijn.

De megfelelő fényviszonyok kellenek.

Dat is nu juist het probleem.

- Ott van a probléma.
- A probléma abban rejlik.

Je hebt het inderdaad juist voor.

Tényleg, igazad van.

Een van de antwoorden is juist.

Az egyik válasz helyes.

Mijn baas heeft me juist ontslagen.

A főnököm épp most rúgott ki.

Ik denk dat het juist is.

Szerintem ez helyes.

Tom heeft de vraag juist beantwoord.

Helyesen válaszolta meg Tomi a kérdést.

Een ongeval deed zich juist voor.

- Pont most történt egy baleset.
- Éppen most történt egy baleset.
- Egy baleset történt az imént.

Maar wat als 10 procent juist is?

De ha a 10%-ban igazuk van?

Hij werd Facundo genoemd. Juist. BEDANKT, PEPE

Facundo volt a neve. Igen. KÖSZÖNJÜK, PEPE

Negen keer op tien raad ik juist.

Tízből kilencet jól kitalálok.

Ik weet niet juist wanneer ik terugkom.

- Nem tudom pontosan, mikor jön vissza.
- Nem tudom pontosan, mikor jövök vissza.

- Wat betekent dit juist?
- Wat betekent dat precies?

- Mit jelent ez pontosan?
- Ez pontosan mit jelent?

- Ik heb zojuist ontbeten.
- Ik heb juist ontbeten.

Épp befejeztem a reggelit.

- Loopt je horloge goed?
- Loopt uw horloge juist?

Pontos az órád?

- Ja. Dat is juist.
- Ja, dat is correct.

Igen, ez így van.

Ik heb juist een half zakje vijgen gegeten.

Most ettem meg fél zacskó fügét.

Vindt een andere dat het juist goed zou zijn.

más szakértők szerint viszont jó lenne.

We waren juist op tijd voor de laatste trein.

- Éppen időben érkeztünk az utolsó vonathoz.
- Éppen elértük az utolsó vonatot.

- Ik heb juist gegeten.
- Ik ben net klaar met eten.

Éppen most fejeztem be az evést.

- De bus is juist vertrokken.
- De bus is net vertrokken.

A busz éppen most ment el.

- Ik wist het wel.
- Het was juist zoals ik dacht.

Pontosan úgy volt, ahogy gondoltam.

Heb je ooit de symptomen gehad dewelke juist werden beschreven?

Észlelte már korábban is a most elmondott tüneteket?

Juist toen hij het huis uit ging, begon het te regenen.

Mindjárt, hogy elhagyta otthonát, eleredt az eső.

Ik heb juist de brieven herlezen die ge mij gestuurd hebt.

Éppen azokat a levelet olvastam el újra, amiket te küldtél nekem.

- Is dat zo?
- Klopt dat?
- Is dat correct?
- Is dat juist?

Ez helyes?

Ik denk dat hetgeen wat je me juist verteld hebt een leugen was.

Szerintem az, amit az imént mondtál nekem, hazugság.

- Ik ben zojuist uit Groot-Brittannië gekomen.
- Ik kwam juist terug uit Groot-Brittannië.

Éppen most jöttem vissza Nagy-Britanniából.

- Ik denk dat jouw antwoord correct is.
- Ik denk dat je antwoord juist is.

Úgy gondolom, a válaszod helyes.

- Ik weet niet precies waar ik geboren ben.
- Ik weet niet juist waar ik geboren ben.

- Nem tudom a pontos szülőhelyemet.
- Nem tudom, hogy pontosan hol születtem.

- Ik weet niet juist wanneer ik terugkom.
- Ik weet niet precies wanneer ik terug zal zijn.

Nem tudom pontosan, mikor jövök vissza.

- Dat kan niet waar zijn.
- Dit kan niet kloppen.
- Dat kan niet kloppen.
- Dit kan niet juist zijn.

Ez így nem stimmel szerintem.

- Hij zou juist in slaap gevallen zijn, toen hij iemand zijn naam hoorde roepen.
- Hij stond op het punt in slaap te vallen, toen hij hoorde dat iemand zijn naam zei.

Már éppen kezdett álomba merülni, amikor meghallotta kiáltani a nevét.