Translation of "Denken" in Hungarian

0.034 sec.

Examples of using "Denken" in a sentence and their hungarian translations:

Niet denken!

Ne gondold!

Denken staat vrij.

A gondolat szabad.

Weinig mensen denken zo.

Kevés ember gondolja úgy.

Eerst denken, dan zeggen.

- Ne járjon a nyelv gyorsabban az észnél.
- A nyelv előtt dolgozzon az ész.

Grote geesten denken gelijk.

A nagyszerű elmék hasonlóan gondolkodnak.

Dus begon ik te denken:

Úgyhogy arra gondoltam,

Ik kan niet anders denken.

Nem tudok másképpen gondolkodni.

Ik weet hoe vrouwen denken.

Ismerem a női gondolkodást.

De meeste mensen denken dat.

A legtöbb ember így gondolja.

We denken allemaal dat we het weten en we denken dat iedereen het weet,

Mind azt hisszük, hogy tudjuk, és hogy mindenki tudja,

- Jouw ogen doen me denken aan sterren.
- Je ogen doen me denken aan sterren.

Szemeid a csillagokra emlékeztetnek.

Waardig om over na te denken.

érdemes reagálni rá.

Dwangmatig gedrag, routine en obsessief denken --

repetitív viselkedés, rutinok, mániákus gondolkodás –,

En dan denken wij: hm, bananen.

Aztán arra gondolunk: "Á, a banánok."

Ik kon niet anders dan denken

Rájöttem,

Ik kan niet aan alles denken.

Nem tudok mindenre gondolni.

Tom praat zonder na te denken.

Tom gondolkodás nélkül beszél.

Te denken wat mensen nooit hebben gedacht.

Gondoljunk arra, amire még azelőtt senki.

Ik kon alleen maar aan haar denken.

Csak rá tudtam gondolni akkoriban.

Haar hele wezen is denken, voelen, ontdekken.

Teljes lényével gondolkodik, érez és kutat.

Verwacht niet dat anderen voor jou denken.

Ne várd, hogy mások gondolkodjanak helyetted!

Je doet me denken aan mijn moeder.

- Az édesanyámra emlékeztetsz.
- Édesanyámra emlékeztetsz.

Veel mensen denken dat ik gek ben.

Sokan azt gondolják, hogy bolond vagyok.

Waarom wilt ge weten waaraan wij denken?

Miért akarod tudni, hogy mi most mire gondolunk?

Wat zouden je vrienden over jou denken?

Mit gondolnának rólad a barátaid?

- De gedachten zijn vrij.
- Denken staat vrij.

A gondolatok szabadon szárnyalnak.

Dit lied doet mij aan iemand denken.

Eszembe jut valaki erről a számról.

Jouw ogen doen me denken aan sterren.

Szemeid a csillagokra emlékeztetnek.

Mensen denken dat deze reportage echt is.

Az emberek igaznak vélik ezt az információt.

Je doet me denken aan je moeder.

- Édesanyádra emlékeztetsz.
- Édesanyád jut rólad eszembe.

- Daar hoef je nu niet over na te denken.
- Daar hoeven jullie nu niet over na te denken.

Most nem kell arra gondolnod.

Veel tieners denken dat deze apparaten waterdamp produceren

Sok serdülő azt hiszi, ezek az eszközök vízgőzt bocsátanak ki,

Humanisme is een manier van denken en leven

A humanizmus egy élet- és gondolkodásmód,

Nu snel denken, je gaat in paniek raken;

gyorsan kellene gondolkodniuk, mielőtt pánikba esnek;

En de manier waarop we denken over projecties.

és ahogy gondolkodunk a vetületekről.

De meeste mensen denken dat ik gek ben.

A legtöbb ember azt hiszi, hogy őrült vagyok.

Ik heb tijd nodig om na te denken.

Gondolkodási időre van szükségem.

Hij zal denken dat ik gek geworden ben.

Azt fogja gondolni, megőrültem.

Je moet groot denken om groot te worden.

Az ember gondoljon nagyot, hogy naggyá váljék.

Ik moet alleen zijn om na te denken.

Egyedül kell lennem, hogy gondolkodhassam.

Wij denken dat Tom een eerlijk man is.

Szerintünk Tom becsületes ember.

Maar op de bühne hoef ik niet te denken.

De a színpadon nem kell gondolkodnom.

Sommigen denken dat kleuters of kinderen uit groep drie

Néhányan azt hiszik, hogy az óvodások vagy az elsősök

De meeste mensen zouden denken aan opeenvolgende even getallen.

A legtöbben úgy gondolják, hogy "egymást követő páros számok".

En dan moet je gaan denken als een octopus.

Úgy kellett gondolkoznom, mintha... én is polip lennék.

Misschien zijn orang-oetangs meer nachtdieren dan we denken.

Lehet, hogy az orangutánok jóval aktívabbak éjszaka, mint eddig hittük.

Vraag niet wat ze denken. Vraag wat ze doen.

Ne kérdezzétek, hogy mit gondolnak. Kérdezzétek, hogy mit tesznek.

- Denk jij dit?
- Denkt u dit?
- Denken jullie dit?

Ezt gondolod?

Geef me een minuut om erover na te denken.

Szeretnék egy percet kapni arra, hogy ezt átgondoljam.

- Denk je dat?
- Denkt u dat?
- Denken jullie dat?

- Úgy gondolod?
- Úgy gondolja?

Denken is moeilijk, daarom beperken velen zich tot oordelen.

Gondolkodni nehéz, emiatt sokan csak ítélkeznek.

Dat zou je denken, maar dat is niet zo.

Azt gondolhatnád, de nem úgy van.

- Dat park doet mij denken aan toen ik klein was.
- Dat park doet me aan mijn kindsheid denken.
- Dit park doet me aan mijn jeugd denken.
- Dit park herinnert me aan mijn jeugd.

Erről a parkról a gyerekkorom jut az eszembe.

De meeste natuurkundigen denken dat donkere materie een deeltje is

A legtöbb fizikus a sötét anyagot részecsketermészetűnek tartja,

Misschien denken jullie nu wel dat ik een idealist ben?

Lehet, hogy idealistának tartanak?

Of omdat ze denken aan collectieve actie tegen hun werkgevers.

vagy mert munkaadójuk ellen közös fellépést fontolgatnak.

Het heeft geen zin om nog langer na te denken.

- Nem érdemes tovább törni a fejünket.
- Nincs értelme tovább agyalni ezen.

Tom is niet zo arm als de meeste mensen denken.

- Tom nem olyan szegény, mint a legtöbb ember gondolja.
- Tomi nem olyan szegény, mint amilyennek a legtöbben gondolják.

Beloof me dat je over mijn voorstel na zult denken!

Ígérd meg, hogy megfontolod a javaslatomat.

Het kan me niet schelen, wat mensen van me denken.

Teszek rá magasról, mások mit gondolnak rólam.

Ik heb enige tijd nodig om daarover na te denken.

Kell egy kis idő, hogy átgondoljam.

Ze denken dat hij niet geschikt is voor deze taak.

Azt gondolják, hogy ő erre a feladatra alkalmatlan.

Daarom denken we dat alle materie gedurende die periode gecreëerd is.

Ezért gondoljuk, hogy az összes anyag ezen időszakban keletkezett.

Mijn collega's en ik denken dat het aan de longen ligt.

A kollégáimmal úgy hisszük, a tüdejük lehetett az.

We gaan alleen met mensen om die hetzelfde denken als wij

Csak azokkal jövünk össze, akik hozzánk hasonlóan gondolkoznak,

Het is arrogant om te denken dat technologie ons zal redden.

Arrogáns azt gondolni, hogy a technológia majd megment minket.

En we denken bij onszelf: "Zodra ik die top heb bereikt,

Így gondolunk magunkra: "Ha a csúcsot elértem,

Je begint na te denken over je eigen dood en kwetsbaarheid.

A saját halálomat és sebezhetőségemet juttatta eszembe,

Sommigen denken dat de Britse koninklijke familie afstamt van koning David.

Egyesek azt hiszik, hogy a brit uralkodó család egyenesen Dávid király családjából származik.

Ik lees langzaam om terug te kunnen denken aan de Zelfzuchtige Reus,

Lassan olvasok, hogy emlékezzek az önző óriásra,

Maar om eens na te denken over de toekomst van ons voedsel.

és hogy átgondoljuk, milyen táplálékaink lehetnek a jövőben.

Want we denken allemaal dat we alles in een flits kunnen zien,

Mindenki úgy gondolja, hogy első ránézésre azonnal felfogja,

En zou ik je graag laten denken aan wat je nu hoort.

és amit most hallanak.

Laat me erover denken en ik zal het je later laten weten.

Hadd gondoljam ezt át és majd értesítelek.

- Ik heb tijd nodig om na te denken.
- Ik heb bedenktijd nodig.

Gondolkodási időre van szükségem.

Zou ik je graag laten denken aan wat je in het begin hoorde,

gondoljanak arra, amit az elején hallottak,

- Wat denk je?
- Wat denkt u?
- Wat denken jullie?
- Wat vind jij ervan?

- Mit gondolsz?
- Te mit gondolsz?

Telkens als ik naar dit lied luister moet ik aan zijn glimlach denken.

Amikor csak meghallom ezt a dalt, mindig a mosolyára gondolok.

Het eigenlijke probleem is niet of machines denken, maar of mensen dat doen.

Az igazi probléma nem az, hogy a gépek gondolkoznak-e, hanem hogy az emberek.

- Waar denk je aan?
- Waar denkt u aan?
- Waarover zit je te denken?

Min gondolkozol?

Hoe ze zo snel kan denken en die beslissingen kan nemen... Het is ongelooflijk.

Hogy hogy tud ilyen gyorsan gondolkodni és élet-halál döntéseket hozni, az egyszerűen felfoghatatlan.

Wetenschappers denken dat je besmettelijk kunt zijn tijdens het grootste gedeelte van deze periode.

A tudósok eddigi ismeretei szerint ez idő alatt is fertőzőképes az illető.

Tom kon aan het begin van hun relatie aan niets anders dan Mary denken.

Tomi a Marival való kapcsolatának kezdeti szakaszában rajta kívül nem tudott másra gondolni.

De mensen zijn slecht, ze denken alleen aan zichzelf; alleen ik denk aan mij.

- Rosszak az emberek, hogy csak magukra gondolnak, így csupán én gondolok magamra.
- Az emberek rosszak, ők csak magukra gondolnak, csak én gondolok magamra.

Dikwijls lijkt het erop, dat vrouwen iets zeggen, en iets heel anders denken en wensen.

Sokszor úgy tűnik, hogy a nők kimondanak egy dolgot, de teljesen másra gondolnak vagy mást akarnak.

Talent is afkomstig van originaliteit, wat een speciale manier van denken, zien, begrijpen en oordelen is.

A tehetség az eredetiségből fakad, mely egyfajta gondolkodás- és látásmód, megértés és megítélés.

- Het is moeilijker dan je denkt.
- Het is moeilijker dan u denkt.
- Het is moeilijker dan jullie denken.

- Ez nehezebb, mint gondolnád.
- Nehezebb, mint gondolod.

- Wat brengt je bij de gedachte dat ik iets verberg?
- Wat laat je denken dat ik iets verberg?

Miből gondolod, hogy valamit rejtegetek?

- Wat denk je ervan?
- Wat vind je hiervan?
- Wat denk je daarvan?
- Wat denk je daar van?
- Wat denken jullie?

Mi a véleményed erről?

- Wat denk je ervan?
- Wat vind je hiervan?
- Wat denk je daarvan?
- Wat denk je daar van?
- Wat denkt u?
- Wat denken jullie?

- Mit gondolsz erről?
- Mit gondoltok erről?

Sommige mensen denken dat het moeilijk is voor mensen met Engels als moedertaal om Chinees te leren, maar daar ben ik het niet mee eens.

Néhányan úgy gondolják, hogy egy angol anyanyelvűnek nehéz a kínai nyelvet megtanulni, de én nem értek egyet ezzel.