Translation of "Heen" in German

0.009 sec.

Examples of using "Heen" in a sentence and their german translations:

- Waar wil je heen?
- Waar willen jullie heen?
- Waar wilt u heen?

Worauf willst du hinaus?

- Waar waren jullie?
- Waar ging je heen?
- Waar was je heen gegaan?
- Waar ging je net heen?
- Waar was je heen?
- Waar gingen jullie heen?
- Waar waren jullie heen?

- Wohin gingst du gerade?
- Wohin bist du gegangen?

Gaat u heen?

- Gehst du?
- Geht ihr?
- Gehen Sie?

- Kijk om je heen.
- Kijk eens om je heen.

- Sehen Sie sich um.
- Sieh dich um.

- Waar was je heen gegaan?
- Waar ging je net heen?

Wohin seid ihr gegangen?

- Waar ging je heen?
- Waar ben je geweest?
- Waar was je heen gegaan?
- Waar zijn jullie geweest?
- Waar was je heen?
- Waar gingen jullie heen?
- Waar waren jullie heen?

- Wohin bist du gegangen?
- Wohin seid ihr gegangen?
- Wohin sind Sie gegangen?

Om hem heen gedood.

um ihn herum getötet.

Waar ga je heen?

Wohin gehst du?

Ik ga nergens heen.

Ich gehe nirgendwo hin.

Ga jij daar heen?

- Wirst du dorthin gehen?
- Gehst du hin?

Waar ga ik heen?

Wohin gehe ich?

Kijk om je heen.

Schau dich um.

Waar willen jullie heen?

Was willst du damit andeuten?

Waar gaat u heen?

- Wohin gehen Sie?
- Wo gehen Sie hin?

Waar ging je heen?

Wohin seid ihr gegangen?

Ga ergens anders heen.

Geh irgendwo anders hin!

Waar gaan ze heen?

Wo gehen sie jetzt hin?

- Waar ga je heen voor Kerstmis?
- Waar gaat u heen voor Kerstmis?
- Waar gaan jullie heen voor Kerstmis?

Wohin fährst du zu Weihnachten?

Over de politieke breuklijnen heen.

und politische Gräben überwinden.

Deze kudde gaat nergens heen...

Die Herde kommt nicht weiter...

Hé, waar ga je heen?

He! Wo willst du hin?

Hij ging daar zelden heen.

Er ist selten dorthin gegangen.

Tom wil daar niet heen.

Tom will nicht dorthin gehen.

Heen en terug? Enkele reis.

Hin- und Rückfahrt? Nur Hinfahrt.

Iedereen ging daar toch heen?

Alle sind dort hingegangen, nicht?

Papa, waar ga je heen?

Papa, wohin gehst du?

Ik ga er alleen heen.

Ich gehe allein dorthin.

Waar breng je ons heen?

- Wohin bringst du uns?
- Wo bringst du uns hin?
- Wo bringen Sie uns hin?
- Wo bringt ihr uns hin?

Waar gaat deze weg heen?

Wohin führt die Straße?

Ga daar niet alleen heen.

- Geh nicht allein dahin!
- Gehen Sie nicht allein dahin!

Waar gaan we eerst heen?

Wohin gehen wir zuerst?

Nu gaat hij nergens meer heen.

Jetzt kann er nirgendwo mehr hin.

Eens kijken waar deze heen leidt.

Wo der wohl hinführt?

Waar ga je heen? -Naar Maldonado.

-Wo gehst du hin? -Nach Maldonado.

Je trekt hem over je heen.

Man zieht es über.

En dan kan hij nergens heen.

Dann konnte er nicht entkommen.

Heen en terug of enkele reis?

Hin- und Rückfahrt, oder nur hin?

De hond volgt me overal heen.

Der Hund folgt mir überall hin.

Ze is daar niet heen gegaan.

Sie ist nicht dort hingegangen.

Ik ga daar niet meer heen.

Ich werde nicht mehr dorthin gehen.

Neen, ik ga nergens heen vannacht.

Nein, heute Nacht geh ich nirgendwo hin.

Niemand weet waar hij heen is.

Niemand weiß, wohin er gegangen ist.

Draai niet om de vraag heen.

- Weiche der Frage nicht aus!
- Weichen Sie der Frage nicht aus!

Tom bleef heen en weer lopen.

- Tom lief beständig auf und ab.
- Tom lief unablässig hin und her.

Waar de hel ga je heen?

- Wo willst du hin, zum Teufel nochmal?
- Wo zum Teufel gehen Sie hin?

Weet iemand waar Tom heen is?

Weiß irgend jemand, wo Tom hin ist?

Ik moest er gisteren heen gaan.

Ich musste gestern hingehen.

Waar ga je heen op vakantie?

Wo machst du Urlaub?

- Gaat u weg?
- Gaat u heen?

Gehen Sie?

- Waar ga je heen?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u naartoe?
- Waar gaat u heen?
- Waar gaan jullie heen?

- Wohin gehst du?
- Wo gehst du hin?
- Wohin gehen Sie?
- Wohin geht ihr?
- Wo geht ihr hin?
- Wo gehen Sie hin?

- Heeft Tom jou verteld waar hij heen ging?
- Heeft Tom u verteld waar hij heen ging?

Hat Tom dir erzählt, wohin er ging?

Moed is door je angst heen gaan.

Mut heißt trotz Angst weiterzugehen.

...maar gooide haar web over hem heen.

…warf er seine Schwimmhaut darüber.

Ik wil daar nog een keer heen.

Ich möchte noch einmal dorthin.

Waar zou je als eerste heen willen?

Wohin würdest du gerne zuerst gehen?

Je zou er niet heen moeten gaan.

- Du solltest dort nicht hingehen.
- Sie sollten dort nicht hingehen.

Ze stuurden er meteen een arts heen.

Sie ließen sofort einen Arzt kommen.

Je hoeft daar niet heen te gaan.

- Du musst da nicht hingehen.
- Du musst nicht dorthin gehen.
- Du brauchst nicht dorthin zu gehen.

Zwarte wolken dreven over de stad heen.

Schwarze Wolken zogen über die Stadt.

Daar wil ik niet nog eens heen.

Da will ich nicht wieder hin.

Waar gaan we heen na de dood?

Wohin werden wir nach dem Tod gehen?

Hij loopt constant rusteloos heen en weer.

Er geht ständig ruhelos hin und her.

Ik vroeg hem waar hij heen ging.

Ich fragte ihn, wohin er gegangen ist.

Ik zou daar niet alleen heen gaan.

Ich würde da nicht ganz alleine hingehen.

Tom wil nergens heen gaan met jou.

- Tom will nirgendswo mit dir hingehen.
- Tom will mit dir nirgendwohin gehen.

Ik weet precies waar ik heen ga.

- Ich weiß genau, wo ich hingehe.
- Ich weiß genau, wo ich hinfahre.