Translation of "Teken" in French

0.016 sec.

Examples of using "Teken" in a sentence and their french translations:

Teken hier!

- Signe ici !
- Signez ici !

Teken hier.

- Signe ici.
- Signez ici.

Teken uzelf.

Dessinez-vous.

Teken het!

Dessine-le !

Teken jezelf.

Dessine-toi.

Teken niets!

- Ne signez rien !
- Ne signe rien !

Teken een cirkel.

- Trace un cercle.
- Trace un cercle !
- Tracez un cercle !
- Dessine un cercle.

Teken mijn hondje!

Dessine mon petit chien !

Ik teken graag.

J'aime dessiner.

Teken een kleine cirkel.

Trace un petit cercle.

Wat betekent dit teken?

Que veut dire ce signe ?

Teken met een potlood.

Dessinez au crayon.

Teken mij een schaap.

Dessine-moi un mouton.

- Teken niets!
- Onderteken niets!

Ne signe rien !

- Toe, teken eens 'n schaap voor me.
- Teken mij een schaap.

- Dessine-moi un mouton.
- Dessine-moi un mouton...

- Teken een schaap voor mij!
- Toe, teken eens 'n schaap voor me.

Dessine-moi un mouton...

Teken een schaap voor mij!

- Dessine-moi un mouton !
- Dessine-moi un mouton...

Het teken '&' staat voor "en".

Le signe « & » signifie « et ».

Dit is een goed teken.

C'est un bon signe.

Dit is een of ander teken.

C'est une sorte de signe.

Toe, teken eens 'n schaap voor me.

Dessine-moi un mouton...

Hoe wordt het @-teken uitgesproken in jouw taal?

Comment prononce-t-on le signe @ dans votre langue ?

Dit teken betekent dat het antwoord goed is.

- Ce symbole indique que la réponse est exacte.
- Ce symbole signifie que la réponse est juste.

Ze zijn een teken dat de dingen moeten veranderen.

et elles sont un signe que les choses doivent changer.

In de natuur is dat meestal een slecht teken.

En général, c'est mauvais signe.

Kijk, dat is een teken dat er eekhoorns zijn.

Ça, c'est le signe qu'il y a des écureuils.

Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.

Douter de soi est le premier signe d'intelligence.

Hoe spreekt men het teken @ uit in uw taal?

Comment prononce-t-on le signe @ dans votre langue ?

Haar luiheid was een slecht teken voor de toekomst.

Sa paresse était un mauvais présage pour l'avenir.

Zijn luiheid was een slecht teken voor de toekomst.

Sa paresse était un mauvais présage pour l'avenir.

Ik leef, zelfs al geef ik geen teken van leven.

Je suis vivant, bien que je ne donne pas signe de vie.

De bereidwilligheid om zich te corrigeren is een teken van wijsheid.

L'empressement à se corriger est une indication de sagesse.

Hij deed teken met zijn hoofd, als om ja te zeggen.

Il fit un signe de la tête, comme pour dire oui.

Dat is vaak een teken... ...dat ze iets te eten hebben gezien.

C'est souvent signe qu'ils ont trouvé à manger.

Als de baard het teken van wijsheid was, zou de bok de wijste zijn.

La sagesse ne mûrit pas toujours avec l'âge.

Het is geen teken van goede gezondheid goed aangepast te zijn een een grondig zieke maatschappij.

Ce n'est pas un signe de bonne santé d'être bien adapté à une société profondément malade.

Vier of vijf pennen in het borstzakje is een overduidelijk teken dat het een nerd is.

Quatre ou cinq stylos dans sa poche de chemise, ça trahit bien un binoclard.

...om elk teken te begrijpen, elk gedrag... ...elke soort. Wat ze doen, hoe ze met elkaar omgaan.

pour comprendre les marques, les comportements que j'observais, et les espèces, leur fonctionnement et leurs interactions.

Veel Amerikanen voelen zich ongemakkelijk bij een stilte, en ze beschouwen een stilte tijdens een gesprek als een teken dat ze zelf moeten beginnen te spreken.

De nombreux Étasuniens ne sont pas à l'aise avec le silence, et ils ont tendance à considérer le silence dans une conversation comme un signal indiquant qu'ils doivent commencer à parler.

- Een baard maakt je nog geen filosoof.
- Als de baard het teken van wijsheid was, zou de bok de wijste zijn.
- Wijsheid komt niet automatisch met de leeftijd.

La sagesse ne mûrit pas toujours avec l'âge.

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie : c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée !