Translation of "Wetenschapper" in Spanish

0.011 sec.

Examples of using "Wetenschapper" in a sentence and their spanish translations:

De gepatenteerde wetenschapper

El científico con muchas patentes

Tom is wetenschapper.

Tom es científico.

Hij is wetenschapper.

Él es científico.

Ik ben een planetaire wetenschapper

Soy científica planetaria,

Mijnheer Suzuki is een befaamd wetenschapper.

El Sr. Suzuki es un eminente científico.

Meneer Suzuki is een goede wetenschapper.

El Sr. Suzuki es un eminente científico.

Hij zei: "Ik wil wetenschapper worden."

Él dijo: "Quiero ser científico".

Maar als je als wetenschapper je werk goed doet,

Pero para un científico que realiza su trabajo correctamente,

- Hij is fier dat zijn vader een vooraanstaande wetenschapper was.
- Hij is er trots op dat zijn vader een groot wetenschapper was.

- Le da orgullo que su padre fue un gran científico.
- Está orgulloso de que su padre fuera un gran científico.

Hij is trots dat zijn vader een beroemde wetenschapper was.

Él está orgulloso de que su padre fuera un científico famoso.

Hij is geen wetenschapper, maar hij is wel onze vriend.

Él no es un científico, pero sí es nuestro amigo.

Ze ontdekte haar ambitie om een groot wetenschapper te worden.

Ella descubrió su ambición de convertirse en una gran científica.

De USDA-wetenschapper Jerry Hadfield vertelde het me op deze manier:

El científico de la USDA Jerry Hatfield me dijo esto:

...als met een zakenman, een intellectueel... ...en een wetenschapper. Hij was zo flexibel.

hasta un empresario, un intelectual, un científico. Tenía mucha ductilidad.