Translation of "Gebieden" in Korean

0.007 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their korean translations:

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

저는 모든 과학 분야가 서로 관련이 있다는 사실을 깨달았습니다.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

산자이는 교육과 충돌 방지 그리고 사람의 서식지를 배회하는 표범 추적에 힘쓰고 있죠