Translation of "Tegen" in Japanese

0.025 sec.

Examples of using "Tegen" in a sentence and their japanese translations:

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

- 私に何も話しかけないで!
- 私に話しかけないで。
- 話しかけてこないでよ!

Ik praat niet tegen jou, maar tegen de aap.

俺はあんたに話し掛けてるんじゃない、猿に話し掛けてるんだ。

- Spreekt ge tegen mij?
- Heb je het tegen mij?

- 俺に話してるのか?
- 私に言っているのですか?
- 私に言ってるの?

- Ik ben vriendelijk tegen haar.
- Tegen haar ben ik vriendelijk.

彼女と仲がよい。

- Zeg "Dag" tegen uw vrienden.
- Zeg hallo tegen je vrienden.

- あなたの友達によろしくとお伝え下さい。
- あなたの友だちによろしく。
- お友だちによろしくお伝えください。

En verrijzen tegen tegenspoed,

逆境に立ち向かっています

Hij loog tegen ons.

彼は私たちにうそをついた。

Zeg hallo tegen Jimmy.

ジミーによろしくね。

Lieg niet tegen mij.

私にうそは言わないで。

Hij loog tegen me.

彼は私に嘘をついた。

Hij was tegen monopolies.

彼は独占に反対していた。

Hou hem niet tegen.

彼をとめるな。

Schreeuw niet tegen me.

私に怒鳴ったりしないでよ。

Ik loog tegen je.

- あなたに嘘をついた。
- あなたに嘘をついていた。

We zijn tegen oorlog.

- 私達は戦争に反対だ。
- 我々は戦争に反対だ。

Katholieken zijn tegen geboortecontrole.

- カトリック教徒は産児制限に反対している。
- カトリック教徒は、産児制限には反対の立場である。

Iedereen is tegen mij.

みんな私に反対してるの。

Ik praat tegen mezelf.

独り言をいいます。

Hij vocht tegen rassendiscriminatie.

彼は人種差別と戦った。

Zeg het tegen niemand.

誰にも言うなよ。

- De auto crashte tegen de muur.
- De auto reed tegen de muur.
- De auto botste tegen de muur.

その車は壁にぶつかった。

- De auto reed tegen de muur.
- De auto botste tegen de muur.

その車は壁にぶつかった。

Ze is niet aardig tegen hem. Eigenlijk is ze aardig tegen niemand.

彼女は彼に親切ではない。実のところ、誰に対しても親切ではない。

- De auto crashte tegen de muur.
- De auto reed tegen de muur.

その車は壁にぶつかった。

Hij zei tegen zijn troepen:

彼は軍隊に次のように語った。

Ik protesteer tegen mijn veroordeling.

私は自分の非難に抗議します。

Gevonden. Maar tegen een prijs.

‎見つけた ‎もう余力はない

Heeft ze beveiliging tegen diefstal,

強盗に対する安全性があります

Hij is aardig tegen haar.

彼は彼女に親切だ。

Judy is aardig tegen iedereen.

ジュディーさんはみんなに親切です。

Ik kan er niet tegen.

- 耐えられない。
- もう無理。

Praat niet zo tegen hem.

彼にああいう口の効き方をするな。

Ik vocht tegen de slaap.

私は眠気と戦った。

Zeg "Dag" tegen uw vrienden.

あなたの友達によろしくとお伝え下さい。

Vertel het niet tegen papa.

この事はお父さんに言わないで。

Ik reed tegen een boom.

木にぶつかったんです。

Praat je tegen je planten?

植物と話しますか?

Ik ben tegen het huwelijk.

私はその結婚には反対だ。

Tegen wie heb je het?

誰と話してるの?

Ze zei iets tegen hem.

彼女は彼に何か言った。

Ze is vriendelijk tegen hem.

- 彼女は彼に親切です。
- 彼女は彼に優しい。

Ik ben tegen zessen opgestaan.

- 私は6時ごろ起きた。
- 6時ごろ起きた。

Moord is tegen de wet.

殺人は法に反する。

Hij leunde tegen een muur.

- 彼は壁に寄りかかった。
- 彼は壁にもたれた。

Hij was tegen het plan.

彼はその計画に反対した。

Lincoln was tegen de slavernij.

リンカーンは奴隷制度に反対であった。

Vertel het niet tegen Tom.

- トムには絶対に言うなよ。
- トムには内緒だよ。
- トムには言わないでね。
- トムには言うなよ。

Tom praat vaak tegen zichzelf.

トムってよく独り言を言うんだよ。

We beschermden onszelf tegen gevaar.

私達は危険から身を守った。

Heeft u er iets tegen?

何か異議がありますか?

Tom was aardig tegen mij.

トムは私に気さくに接してくれた。

Ik ben er helemaal tegen.

わたしは全然それには反対です。

Het is tegen de regels.

それはルール違反です。

Wees beleefd tegen je ouders.

両親には礼儀正しくしなさい。

Ik ben tegen dit project.

私はこの計画に反対です。

Onwetendheid beschermt niet tegen straf.

無知ゆえに刑罰を免れるということはない。

Tegen wie had je het?

- 誰に話しかけていたんだ。
- あなたは誰と話していたのですか。
- 今話していた人は誰?

Die hond blaft tegen vreemden.

- その犬は知らない人に吠えつく。
- その犬は、知らない人に吠えかかる。

tegen de belangen van de mensheid.

人々に対して害をなしている

Komen in opstand tegen dit onheil.

この混乱に対して 立ち上がるだろう

De wereldwijde strijd tegen klimaatverandering leiden.

気候変動に対する地球規模の闘いを 率いるのです

Om ons te beschermen tegen zelfgenoegzaamheid,

現状への満足に陥ることへの 予防線となり

Hij zei tegen het Spaanse volk:

彼はスペインの人々に次のように語った。

En kwamen we deze jongen tegen.

この小さな物体に出くわしたのです

Tegen middernacht voelt iedereen de kou.

‎真夜中には ‎誰もが寒さに震える

Soms zeurt ze erover tegen me,

時々不満を漏らしますが

Hij zocht beschutting tegen de regen.

彼は雨を避ける避難場所を捜した。

De Katholieke Kerk is tegen echtscheiding.

カトリック教会は離婚に反対している。

Zijn broer deed gemeen tegen me.

彼の兄は私に意地が悪かった。

Ben je voor of tegen abortus?

あなたは妊娠中絶に賛成ですか、反対ですか。

Hij is tegen de taak opgewassen.

- 彼はその仕事をやる能力がある。
- 君の助けがないと完成できない。

Alle studenten protesteerden tegen de oorlog.

- 学生は皆で戦争に抗議した。
- 学生はみんな戦争に抗議した。

Ik ben tegen ieder soort oorlog.

私はどんな戦争にも反対だ。

Hij was erg vriendelijk tegen iedereen.

彼は誰にでも愛想よく振る舞った。

Hij protesteerde tegen het nieuwe plan.

彼はその新しい計画に抗議した。

Zeg alsjeblieft gedag tegen je ouders.

ご両親によろしくお伝えください。

Wat heb je tegen Paula gezegd?

パウラに何て言ったの?

Ik kan er niet meer tegen!

もう我慢できないわ。

Ik kom thuis tegen zes uur.

- 私は6時までには家に帰ります。
- 6時までには帰るよ。

Ik ben tegen negen uur terug.

9時までには戻る。