Translation of "Haar" in Italian

0.020 sec.

Examples of using "Haar" in a sentence and their italian translations:

Haar haar is lang.

- I suoi capelli sono lunghi.
- Ha i capelli lunghi.
- Lei ha i capelli lunghi.

- Kus haar.
- Zoen haar.

- Baciala.
- La baci.
- Baciatela.

- Haal haar.
- Pak haar.

- Prendila.
- La prenda.
- Prendetela.

- Ze heeft haar haar roze geverfd.
- Ze verfde haar haar roze.

- Si è tinta i capelli di rosa.
- Si tinse i capelli di rosa.

- Stop haar!
- Hou haar tegen!

- Fermala!
- Fermatela!
- La fermi!

- Vertrouw je haar?
- Vertrouwt u haar?
- Vertrouwen jullie haar?

- Hai fiducia in lei?
- Ti fidi di lei?
- Tu ti fidi di lei?
- Si fida di lei?
- Vi fidate di lei?
- Voi vi fidate di lei?

- Dump haar.
- Stuur haar weg.
- Poeier haar af.
- Zorg dat je van haar afkomt.

- Sbarazzati di lei.
- Sbarazzatevi di lei.
- Si sbarazzi di lei.

Ze heeft haar geld, haar familie en haar vrienden verloren.

Lei ha perso i suoi soldi, la sua famiglia e i suoi amici.

Haar haar is lang en prachtig.

I suoi capelli sono lunghi e bellissimi.

Ik kuste haar op haar voorhoofd.

- L'ho baciata in fronte.
- La baciai in fronte.

- Laat haar met rust.
- Laat haar.

- Lasciala.
- La lasci.
- Lasciatela.

- Houd haar stil.
- Hou haar stil.

- Tienila tranquilla.
- La tenga tranquilla.
- Tenetela tranquilla.

- Hij knuffelde haar.
- Hij omhelsde haar.

- L'ha abbracciata.
- Lui l'ha abbracciata.
- La abbracciò.
- Lui la abbracciò.

Ik heb haar haar woordenboek teruggegeven.

Le ho ridato il dizionario.

Hij gaf haar haar eerste kus.

- Le ha dato il suo primo bacio.
- Le diede il suo primo bacio.

Vergeet haar.

- Dimenticati di lei.
- Dimenticatevi di lei.
- Si dimentichi di lei.
- Scordati di lei.
- Scordatevi di lei.
- Si scordi di lei.

Vergeef haar.

- Perdonala.
- La perdoni.
- Perdonatela.

Haar beurt.

A lei.

Red haar.

- Salvala.
- La salvi.
- Salvatela.

- Zij?
- Haar?

Lei?

Negeer haar.

Ignorala.

Kunt ge haar onderscheiden van haar zus?

- Riesci a distinguerla da sua sorella?
- Puoi distinguerla da sua sorella?
- Riuscite a distinguerla da sua sorella?
- Potete distinguerla da sua sorella?
- Riesce a distinguerla da sua sorella?
- Può distinguerla da sua sorella?

- Hij sloeg haar.
- Hij heeft haar geslagen.

- L'ha schiaffeggiata.
- Lui l'ha schiaffeggiata.
- La schiaffeggiò.
- Lui la schiaffeggiò.

Iedereen in haar klas ziet haar graag.

Lei piace a tutti quelli della sua classe.

- Hij berispte haar.
- Hij heeft haar berispt.

- L'ha rimproverata.
- La rimproverò.

- Ik hielp haar.
- Ik heb haar geholpen.

L'ho aiutata.

- Wie hielp haar?
- Wie heeft haar geholpen?

Chi l'ha aiutata?

- Wij hielpen haar.
- Wij hebben haar geholpen.

- L'abbiamo aiutata.
- Noi l'abbiamo aiutata.

- Zij hielpen haar.
- Zij hebben haar geholpen.

- La hanno aiutata.
- Loro la hanno aiutata.
- La aiutarono.
- Loro la aiutarono.

Maria stopte een bloem in haar haar.

- Mary si è messa un fiore tra i capelli.
- Mary si mise un fiore tra i capelli.

Iedereen houdt van haar en haar familie.

Tutti amano lei e la sua famiglia.

Maria is haar haar aan het wassen.

Mary si sta lavando i capelli.

- Groet haar als ge haar ziet!
- Zeg hallo als je haar ziet.

Salutala se la vedi!

- Heb je haar gegoogeld?
- Hebben jullie haar gegoogeld?
- Heeft u haar gegoogeld?

- L'hai cercata su Google?
- Tu l'hai cercata su Google?
- L'ha cercata su Google?
- Lei l'ha cercata su Google?
- La avete cercata su Google?
- Voi la avete cercata su Google?

- Heb jij haar vermoord?
- Heeft u haar vermoord?
- Hebben jullie haar vermoord?

- L'hai assassinata?
- L'ha assassinata?
- La avete assassinata?

Maria deed haar haar los en deed een knoop van haar bloesje open.

Mary si sciolse i capelli e si sbottonò uno dei bottoni della camicetta.

Met haar dochter van middelbare leeftijd naast haar

con sua figlia di mezza età al posto del passeggero,

...bevindt zich buiten haar brein, in haar armen.

sono fuori dal cervello, nei tentacoli.

- Haar toespraak was uitmuntend.
- Haar speech was uitstekend.

Il suo discorso è stato eccellente.

Haar vriend wachtte op haar bij de poort.

- Il suo amico la ha aspettata dal cancello.
- La sua amica la ha aspettata dal cancello.
- Il suo amico la aspettò dal cancello.
- La sua amica la aspettò dal cancello,

- Haar vader is Japanner.
- Haar vader is Japans.

Suo padre è giapponese.

- Frans is haar moedertaal.
- Haar moedertaal is Frans.

- Il francese è la sua lingua madre.
- Il francese è la sua lingua materna.

- Haar moeder roept je.
- Haar moeder belt je.

- Sua madre ti sta chiamando.
- Sua madre vi sta chiamando.
- Sua madre la sta chiamando.

- We zullen haar helpen.
- Wij zullen haar helpen.

La aiuteremo.

- Hij had grijs haar.
- Ik had grijs haar.

Aveva i capelli grigi.

- Ik hou van haar.
- Ik houd van haar.

La amo.

- Haar onhandigheid was onvoorstelbaar.
- Haar ongemak was onvoorstelbaar.

La sua goffaggine era inspiegabile.

- Dit is haar huis.
- Dat is haar huis.

Quella è casa sua.

- Hij is haar vader.
- Hij is haar papa.

È il suo papà.

Haar teen bloedt.

- Il suo dito sanguina.
- Le sanguina il dito.

Luister naar haar.

- Ascoltatela!
- Ascoltala!
- La ascolti!

Hij helpt haar.

- La aiuta.
- Lui la aiuta.

We hebben haar!

Noi ce l'abbiamo!

Wie helpt haar?

- Chi l'aiuta?
- Chi è che l'aiuta?

Ik ken haar.

- La conosco.
- Io la conosco.

Maak haar wakker.

- Svegliatela.
- La svegli.
- Svegliala.

Maria kent haar.

Mary la conosce.

Vertel haar waarom.

- Dille perché.
- Le dica perché.
- Ditele perché.

Ik omhelsde haar.

- L'ho abbracciata.
- Io l'ho abbracciata.
- La abbracciai.
- Io la abbracciai.

Ze haatten haar.

La odiavano.

Vertel het haar.

- Dillo a lei.
- Lo dica a lei.
- Ditelo a lei.

Dans met haar!

- Balla con lei!
- Ballate con lei!
- Balli con lei!
- Danza con lei!
- Danzate con lei!
- Danzi con lei!

Ik begrijp haar.

- La capisco.
- Io la capisco.

Laat haar vrij.

- Liberala.
- La liberi.
- Liberatela.

Ze geloven haar.

- Le credono.
- Loro le credono.

Ze herkenden haar.

- L'hanno riconosciuta.
- La riconobbero.

Wij helpen haar.

- La aiutiamo.
- Noi la aiutiamo.

Ik help haar.

La sto aiutando.

Wacht op haar.

- Aspettala.
- Aspettatela.
- La aspetti.

Zij helpt haar.

- La aiuta.
- Lei la aiuta.

Wie hielp haar?

Chi lo aiutava?

Kennen jullie haar?

Voi ragazzi la conoscete?

Betty vermoordde haar.

Betty la uccise.

Beledig haar niet.

Non insultarlo.

Haar vinger bloedt.

- Il suo dito sanguina.
- Le sanguina il dito.

Ik negeerde haar.

- L'ho ignorata.
- La ignorai.

We kennen haar.

- La conosciamo.
- Noi la conosciamo.

Ik vroeg haar naar haar plannen en ze zei:

Le ho chiesto cosa volesse fare in futuro e mi disse:

Ik wilde haar helpen bij haar hol te komen.

Ho pensato di aiutarla a tornare fisicamente nella tana.

Stak haar tong uit de zijkant van haar mond

tirò fuori la lingua a un lato della bocca

Haar uiterlijk is net zo vreemd als haar levensstijl.

Il suo aspetto è strano quanto il suo stile di vita.

- Dat is haar boek.
- Dit boek is van haar.

Questo libro è suo.

- Ik vind haar niet leuk.
- Ik mag haar niet.

- Non mi piace.
- Lei non mi piace.

- Men kan haar vertrouwen.
- Men kan op haar rekenen.

- Puoi contare su di lei.
- Potete contare su di lei.

Het succes van haar roman heeft haar rijk gemaakt.

- Il successo del suo romanzo l'ha resa ricca.
- Il successo del suo romanzo la rese ricca.

Haar moeder heeft haar gemaakt tot wat ze is.

Sua madre ha fatto di lei ciò che è adesso.

Het haar van mijn zus komt tot haar schouders.

I capelli di mia sorella le arrivano alle spalle.