Translation of "Hun" in English

0.031 sec.

Examples of using "Hun" in a sentence and their english translations:

hun hoop, hun toekomst.

their hopes, their futures.

Hun geroep is hun geheime code.

The rumbles are their secret code.

De vleermuizen vinden hun prooi met hun warmtesensoren rond hun neuzen.

The bats use heat sensors around their noses to choose the target.

Negeer hun.

Ignore them.

hun perspectief verandert, en tevens hun houding.

it challenges their perspective, and it changes their attitudes.

Ze markeren hun grenzen met hun geur.

Marking the boundaries by rubbing their musky scent.

Hun enige verdediging ligt in hun aantal.

Their only defense is numbers.

- Hun relatie verslechtert.
- Hun relatie gaat achteruit.

Their relationship is deteriorating.

- Kinderen doen eerder hun vrienden dan hun ouders na.
- Kinderen imiteren eerder hun vrienden dan hun ouders.

Children imitate their friends rather than their parents.

Bepantsering en hun schilden, op hun schepen achtergelaten .

armour and their shields, down on their ships.

- Ze herschreven hun verslagen.
- Ze herschreven hun rapportages.

They rewrote their reports.

Moeten ouders hun kinderen helpen bij hun huiswerk?

- Should parents help their children with their homework?
- Should parents help their kids with their homework?

hun werkelijke oorzaken

and therefore their real causes

hun lichaamstaal zegt:

their body language is saying,

Al hun gereedschap.

Yeah, look, all their tools.

En hun systemen.

and their systems,

Vertel hun waarom.

Tell them why.

Hun relatie verslechtert.

- Their relationship is falling apart.
- Their relationship is deteriorating.

Hun kano kapseisde.

Their canoe capsized.

Het geheim van hun succes is hun luie aard.

The secret to their success is their slothful nature.

Bezoek hun website om hun online catalogus te bekijken.

Visit their website to see their online catalogue.

- Hun huwelijk vindt morgen plaats.
- Morgen is hun huwelijk.

- Their wedding will be tomorrow.
- Their wedding is tomorrow.

Kinderen doen eerder hun vrienden dan hun ouders na.

Children imitate their friends rather than their parents.

- Hun zoon heette Edward.
- Ze noemden hun zoon Edward.

Their boy was named Edward.

- Hun blikken kruisten elkaar.
- Hun blikken hebben elkaar gekruist.

Their eyes met.

- Ze hebben hun huizen verkocht.
- Ze verkochtten hun huizen.

They sold their houses.

Ondanks hun omvang en hun gewicht kunnen nijlpaarden snel zwemmen.

Despite their bulk and weight, hippos can swim rapidly.

- Ze deden hun laarzen uit.
- Ze trokken hun laarzen uit.

- They took their boots off.
- They took off their boots.

Hun steun is voelbaar.

Their support is tangible.

En in hun woorden:

And, in their words:

Bij hun beste levensgezel.

while with their best companion in life.

Was hun antwoord meestal:

the reply is usually,

Hun antwoorden zijn geweldig.

Their answers are amazing.

Ze delen hun warmte.

There is warmth in numbers.

Betaalden hun leningen terug

repaid their loans

...maar aan hun geld.

with their money.

Geciteerd in hun vakgebied.

cited in their field.

Hun slechte levensstijl achterlaten,

"Leave the bad lifestyle behind,

Hun ontmoeting was onvermijdbaar.

- It was inevitable that they would meet.
- Their meeting was inevitable.

Hun hobby is vissen.

Their hobby is fishing.

Ze verlieten hun land.

- They abandoned their country.
- They abandoned their homeland.

Dit is hun huis.

This is their house.

Katten krommen hun rug.

Cats arch their backs.

Hun trouwdag bleef onopgemerkt.

Their wedding day went unnoticed.

Ze eten hun appels.

- They are eating their apples.
- They're eating their apples.

Zij verdedigden hun land.

They defended their country.

Zij verloren hun bezit.

They lost their property.

Hun huis wordt verbouwd.

Their house is being remodeled.

Zij wassen hun handen.

- They wash their hands.
- They're washing their hands.

Hun spieren zijn stijf.

Their muscles are stiff.

Ze bereikten hun doel.

- They attained their purpose.
- They attained their goal.
- They reached their goal.
- They achieved their goal.

Hun echtgenoten zijn Pools.

- Their husbands are Polish.
- Their spouses are Polish.

Wat is hun verhaal?

What's their story?

Hij negeerde hun klachten.

He turned a deaf ear to their complaints.

Hun zoon heeft autisme.

Their son has autism.

Ze verfden hun teennagels.

They painted their toenails.

Wat is hun doel?

What's their purpose?

Wat zijn hun rechten?

What are their rights?

Ze strikten hun veters.

They tied their shoelaces.

Hun gedrag veranderde drastisch.

Their behavior changed drastically.

Hun suiker is op.

They're out of sugar now.

Is hun mening belangrijk?

Does their opinion matter?

Hoe heet hun dochter?

What's your daughter's name?

Zingen is hun ding.

Singing is their thing.

Hun bendekleur is paars.

Their gang color is purple.

Het zijn hun boeken.

Those are their books.

Morgen is hun huwelijk.

Their wedding is tomorrow.

Hun lippen raakten elkaar.

Their lips met.

Hun zoon heette Eduardo.

Their boy was named Edward.

Zal hun huwelijk werken?

Will their marriage work?

Wat is hun beleid?

What are their policies?

Ze knuffelden hun teddyberen.

They hugged their teddy bears.

Ze verhieven hun stem.

They raised their voices.

Ze renoveerden hun huis.

They renovated their house.

Zij morsten hun koffie.

They spilled their coffee.