Translation of "Kwam" in Turkish

0.028 sec.

Examples of using "Kwam" in a sentence and their turkish translations:

Ze kwam.

Geldi.

Iemand kwam.

Birisi geldi.

Tom kwam.

Tom geldi.

Hij kwam.

Geldi.

Ik kwam.

Geldim.

- Niemand anders kwam opdagen.
- Verder kwam niemand opdagen.

Başka hiç kimse gelmedi.

Maria kwam binnen.

Mary içeri geldi.

Ze kwam alleen.

O tek başına geldi.

Tom kwam helpen.

Tom yardım etmek için geldi.

Tom kwam alleen.

Tom kendi başına geldi.

De politie kwam.

Polisler geldi.

Iemand kwam eraan!

Biri geliyordu!

Ik kwam alleen.

Yalnız geldim.

Sami kwam dichterbij.

- Sami yaklaştı.
- Sami yaklaşıyordu.

- Hij is zelf gekomen.
- Hij kwam zelf.
- Hij kwam persoonlijk.

O bizzat geldi.

Waardoor ik erachter kwam

aslında gerçekliğin

En jawel, hij kwam,

Hakikaten de geldi

Niemand kwam mij helpen.

Bana yardım etmek için hiç kimse gelmedi.

Tom kwam van bed.

- Tom yataktan çıktı.
- Tom yataktan kalktı.

Hij kwam het eerst.

O ilk varandı.

Hij kwam veilig aan.

O güvenle ulaştı.

Tom kwam hier alleen.

Tom buraya yalnız geldi.

De jongen kwam terug.

Çocuk geri döndü.

Een vos kwam langs.

Bir tilki birlikte geldi.

Hij kwam snel terug.

O kısa süre sonra geri geldi.

Ze kwam me ophalen.

O beni almaya geldi.

Waarom kwam je niet?

Neden gelmedin?

Je kwam te laat.

Geç kaldın.

Tom kwam laat aan.

Tom geç geldi.

Tom kwam niet verder.

Tom daha uzağa gitmedi.

De zomer kwam vroeg.

Yaz erken geldi.

Tom kwam als laatste.

Tom sonuncu geldi.

Tom kwam vroeg thuis.

Tom eve erken geldi.

Tom kwam uiteindelijk niet.

Sonuç olarak Tom gelmedi.

Hij kwam mij redden.

O, beni kurtarmak için geldi.

Ik kwam uit China.

Çin'den geldim.

Betty kwam als laatste.

Betty sonuncu geldi.

Ik kwam als laatste.

- Sonuncu oldum.
- Sonuncu geldim.

Hij kwam verschillende keren.

O defalarca geldi.

Ik kwam laat thuis.

Eve geç geldim.

Ze kwam teleurgesteld thuis.

Hayal kırıklığına uğramış olarak eve geldi.

De jongen kwam thuis.

Oğlan eve geldi.

Tom kwam met Mary.

Tom, Mary ile geldi.

- Ze kwam altijd te vroeg.
- Ze kwam altijd te vroeg opdagen.

O her zaman fazla erken geldi.

- Tom kwam vannacht in Boston aan.
- Tom kwam gisterenavond in Boston aan.

Tom dün gece Boston'a vardı.

- Mijn vader kwam vannacht laat thuis.
- Mijn vader kwam gisteravond laat thuis.

Babam dün gece eve geç geldi.

- Waarom kwam je uit de kamer?
- Waarom kwam je de kamer uit?

Neden odayı terk ettin?

- Om zeven uur kwam ik thuis.
- Ik kwam om zeven uur thuis.

Ben yedide eve vardım.

- Tom kwam rond 2:30 aan.
- Tom kwam rond half drie aan.

Tom 2.30 civarında geldi.

kwam er een landarbeider binnen.

bir çiftçi geldi.

Hij kwam 's ochtends vroeg.

Sabah erkenden geldi.

Ze kwam naar het spreekuur

Yürüyerek beni görmeye gelirdi,

Tom kwam met de auto.

Tom araba ile geldi.

Ik kwam aan in Londen.

Londra'ya vardım.

Mayuko kwam de kamer binnen.

Mayuko odaya girdi.

Je kwam precies op tijd.

Tam doğru zamanda geldin.

Hij kwam niet op tijd.

O, zamanında gelmedi.

- Wie kwam?
- Wie was gekomen?

Kim geldi?

Tom kwam hier vorige week.

Tom buraya geçen hafta geldi.

Hij kwam gisteren uit Tokyo.

- O, dün Tokyo'dan geldi.
- Dün Tokyo'dan geldi.

Onze trein kwam op tijd.

Tren zamanında vardı.

Niemand kwam daar levend vandaan.

Hiç kimse oradan canlı dönmedi.

Niemand kwam naar mijn land.

Ülkeme kimse gelmedi.

Ik kwam met de bus.

Otobüsle geldim.

Ik wist dat Tom kwam.

Tom'un geldiğini biliyordum.

Wanneer kwam Tom hier aan?

Tom buraya ne zaman vardı?

Ze kwam me te hulp.

Benim yardımıma geldi.

Waarom kwam je niet vroeger?

Neden daha erken gelmedin?

Tom kwam heel laat aan.

Tom çok geç geldi.

Tom kwam met de bus.

Tom otobüsle geldi.

Dat kwam uit het niets.

Bir anda çıkıverdi.

Tom kwam terug uit Australië.

Tom Avustralya'dan döndü.

Het boeddhisme kwam uit India.

Budizm Hindistan'dan geldi.

Het kwam uit het niets.

Birden oluverdi.

Het kwam op het nieuws.

- Haberlerdeydi.
- Haberlere çıkmıştı.

De hulp kwam te laat.

Yardım çok geç geldi.

Hoe kwam Tom daar achter?

Tom bunu nasıl öğrendi?

Tom kwam gisteravond dronken thuis.

Tom, dün gece eve sarhoş geldi.

Hij kwam terug uit Canada.

O, Kanada'dan döndü.

Om middernacht kwam iedereen binnen.

Gece yarısı herkes girdi.

Hij kwam met de bus.

O otobüsle geldi.

Bob kwam zeer laat thuis.

Bob eve çok geç geldi.

Waarom kwam hij met haar?

O niçin onunla geldi?

Mayuko kwam de kamer uit.

Mayuko odadan dışarı çıktı.