Translation of "Vriendelijke" in Spanish

0.004 sec.

Examples of using "Vriendelijke" in a sentence and their spanish translations:

- Met vriendelijke groet.
- Met vriendelijke groeten.

Saludos cordiales.

Met vriendelijke groet.

- Atentamente.
- Saludos cordiales.

Ken lijkt een vriendelijke mens te zijn.

Ken parece una persona amistosa.

Mag ik u een vriendelijke raad geven?

¿Puedo darte un consejo de amigos?

Tom is een zeer vriendelijke en edelmoedige man.

Tom es un hombre muy amable y generoso.

Over de vriendelijke kleine jongen die op een dag verscheen

sobre la gentileza de un niño pequeño que apareció un día,

En dat op een gemakkelijke, snelle en vriendelijke manier werkt.

de forma fácil, rápida y menos intimidante.