Translation of "Interessant" in Korean

0.006 sec.

Examples of using "Interessant" in a sentence and their korean translations:

En goochelaars zijn interessant.

마술사들은 참 흥미롭죠.

En dat is interessant

이건 매우 흥미롭습니다.

Dat is interessant voor sommigen,

어떤 이들에겐 흥미로울 수도 있지만

En nu wordt het interessant.

‎이 대목이 제 흥미를 자극했죠

Dit is anders. Dit is interessant.

‎색다른 느낌이라 신기했을 거예요

En het is interessant om te zien

저희에게 있어서 재미있는 일은