Translation of "Doen" in Korean

0.016 sec.

Examples of using "Doen" in a sentence and their korean translations:

We doen het.

해봅시다!

Wat doen we?

자, 어떻게 할까요?

Anderen doen mee.

‎다른 녀석들도 함께합니다

Wat kunnen we doen?

그럼 이제 우리는 무엇을 해야 할까요?

Wat ik kon doen.

'내가 뭘 할 수 있지?'

Wat moeten we doen?

어떻게 할까요?

Wat ga ik doen?

어떻게 할까요?

Wat gaan we doen?

자, 어떻게 할까요?

Die doen we af.

좋아요, 독니를 빼고

"Wat ik kan doen?

"내가 뭘 할 수 있나요?

Die ongeveer hetzelfde doen.

30개 이상의 수산어장이 있습니다.

Als we dat doen,

그러한 행동으로

Willen jullie dat doen?

준비 되셨습니까?

Doen we niet meer.

더이상 안할 거에요.

Dus zolang we dat doen,

우리가 그렇게 하는 동안에는,

Hoe gaan we dat doen?

그러면 이것을 어떻게 할까요?

Dus wat moeten we doen?

그렇다면 우린 무엇을 해야 할까요?

Zou jij ook moeten doen.

여러분들도 그래야 하고요.

Maar weinig mensen doen dit.

막상 방문하는 사람은 매우 드뭅니다.

Jij beslist, wat doen we?

당신이 결정하세요 어떻게 할까요?

Oké, doen we. Kom op.

해봅시다, 서둘러요!

We doen het. Kom op.

좋습니다, 해봅시다

En dat doen wij ook.

바로 지금 우리처럼요

Is mijn best te doen

그저 최선을 다하는 것이죠.

Dus doen we verschillende dingen.

그러기 위해 우리는 몇 가지 일을 합니다.

Ze moeten meer gaan doen.

그들도 자신들만의 싸움을 준비해야 합니다.

Mee te doen aan wetenschapswedstrijden,

과학 경진대회를 시작했으며,

Om me pijn te doen.

저에게 상처를 주고 싶어 그렇게 부른 것이었죠.

Wat gaan we hier doen?

어떻게 시작해야 할까요?

Zullen we twee dingen moeten doen.

해야할 일이 두 개 있습니다.

Maar hoe doen we dat dan?

하지만 실제로 어떻게 하죠?

En wij? Wij bleven verder doen.

저희는 전진했습니다.

Dus we doen of de grot...

자, 동굴에서 야영하거나

Deze boom kan het goed doen.

이 나무가 좋겠어요

Dus ofwel we doen de grot...

자, 동굴에서 야영하거나

Kom op dan, we doen het.

좋아요, 해 보죠

Voorwaarts? Oké, dit kan pijn doen.

앞으로 돌기요? 좋아요, 좀 아플 수도 있습니다!

Wat kunnen we nog meer doen?

소음에 대해 뭘 더 할 수 있을까요?

Wij hebben het meest te doen.

할 일이 가장 많습니다.

Dus moeten we twee dingen doen.

우리는 두 가지 일을 해야합니다.

Je kon er niets aan doen.

스스로는 아무것도 할 수 없고요.

En we doen het onszelf aan

그럼에도 우리는 이 행동을 우리 자신에게

Het laatste wat we moeten doen,

우리가 하면 안되는 일이

We kunnen hier iets aan doen.

우리는 이걸 바꾸기 위해 무언가를 할 수 있습니다.

Als kinderen doen we dit continu.

우리가 어릴 때는 항상 그랬어요.

En wat ga je hieraan doen?

여기에 대해서 무엇을 할 생각인가요?

Hoe wil je dat doen dan?

어떻게 그렇게 한답니까?

doen de Sherpa's hier aan klimmen

요즘에도 이 지역 셰르파들은

Dat doen we om drie redenen.

첫번째로 우리는 대부분 다른 민족적 배경을 가진 사람에 대한

We moeten allemaal drie dingen doen

우리는 인종적 고정관념의 부정적 영향을 줄이기 위하여

Om het onderwerp meditatie recht te doen.

명상 공정성이라는 주제를 정말로 다루기 위해서 말이죠.

En dat is precies wat we doen.

그게 바로 저희가 하는 일입니다.

We laten de natuur haar werk doen.

자, 자연에 맡겨 두자고요

De tanden erin. Die doen we af.

독니를 꽂습니다 좋아요, 독니를 빼고

Wat kan je doen met zo’n huid?

그래서 이 피부로 뭘 할 수 있을까요?

We laten de zon zijn werk doen.

자, 그럼 해가 움직이길 기다리죠

Maar we kunnen er iets aan doen.

우리도 대응책이 있습니다.

En daar moest ik het mee doen

상대해야만 했습니다.

En hij wil het steeds vaker doen.

‎톰은 나이가 들수록 ‎더 적극적으로 변해 가요

We moeten allemaal iets doen aan racisme.

인종차별을 없애야 합니다.

(Video) Dokter: Wat doen jullie voor werk?

(비디오) 의사: 두 분은 무슨 일을 하고 계시죠?

OK, maar wat kunnen we nu meteen doen?

좋아요, 그럼 지금 당장은 어떡할까요?

Door de wond in warm water te doen...

온수에 독을 맞은 곳을 담그고

Aan een camera die net dit kan doen --

카메라의 성능에 대해 연구해왔습니다.

En ik had geen idee wat te doen.

어찌해야 할 바를 몰랐죠.

Wat de bavianen en de orang-oetans doen...

개코원숭이나 오랑우탄이 그러듯이요

Jij bent de baas. We doen dit samen.

선택은 당신 몫입니다 우린 한 팀이죠

Wat gaan we doen? Gebruiken we de grot...

자, 어떻게 할까요? 동굴에 들어갈까요?

En kijk, deze gloeistaven kunnen het goed doen.

자, 이런 야광 막대는 자를 수 있습니다

Uitstoot doen dalen hangt af van nieuwe ontwikkelingen.

온실가스의 감소가 여성의 권리신장에 달려 있는 거죠.

We doen dit allemaal meerdere keren per dag,

매일 수 차례 반복되는 일이지만

En sommige gaan we moeten doen als samenleving.

어떤 것은 사회 전체적으로 찾아야겠죠.

Waarom doen we hetzelfde niet voor de oceaan?

바다도 마찬가지 아닐까요?

Wat je ook beslist, we doen het samen.

당신이 어떤 결정을 내리든 우리는 함께할 겁니다

Hoe mensen beter worden in wat ze doen.

무엇이 가능한 지를 볼 수 있습니다.

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

우리는 남성입니다. 일을 망칠 것이고

Niet iedereen kan daar zo luchtig over doen.

누구나 무덤덤할 수 있는 건 아니지만

SJ: Goed, laten we dat doen. Goed idee.

SJ: 좋아요. 그러죠. 좋은 아이디어네요.

Welke dingen wil ik echt niet meer doen?

제가 더 이상 하기 싫은 것들이 뭐가 있을까요?

F*ck-it. Genoeg. Doen we niet meer.

관둬. 이젠 고민 안할 거에요.

Doe niets dat je niet echt wil doen.

여러분도 하기 싫은 건 하지 마세요.

Je moet beginnen dat iedere dag te doen.

이제 매일매일 싫어하는 걸 관둬보세요.

En die zeiden dat ze ook mee wilden doen.

자기들도 참여하고 싶다고 말씀하시더군요.