Translation of "Ziek" in Italian

0.018 sec.

Examples of using "Ziek" in a sentence and their italian translations:

- Was je ziek?
- Was u ziek?
- Waren jullie ziek?

- Eri malato?
- Tu eri malato?
- Eri malata?
- Tu eri malata?
- Era malato?
- Lei era malato?
- Era malata?
- Lei era malata?
- Eravate malati?
- Voi eravate malati?
- Eravate malate?
- Voi eravate malate?

- U bent ziek!
- Je bent ziek!

- Voi siete malati!
- Sei malato!
- Tu sei malato!
- Sei malata!
- Tu sei malata!
- È malato!
- Lei è malato!
- È malata!
- Lei è malata!
- Siete malati!
- Siete malate!
- Voi siete malate!

- Tom werd ziek.
- Tom is ziek geworden.

- Tom si è ammalato.
- Tom si ammalò.

- Voelt gij u ziek?
- Voel je je ziek?

Vi sentite male?

- Je bent heel ziek.
- U bent erg ziek.

- È molto malato.
- È molto malata.
- Sei molto malato.
- Sei molto malata.
- Siete molto malati.
- Siete molto malate.

Tom is ziek.

- Tom è malato.
- Tom è ammalato.

Ben je ziek?

Sei malato?

Ik was ziek.

- Ero malato.
- Io ero malato.
- Ero malata.
- Io ero malata.
- Sono stata malata.
- Io sono stata malata.

Ik ben ziek.

- Sono malato.
- Sono malata.
- Sto male.
- Sono ammalato.

Hij is ziek.

- È malato.
- Lui è malato.
- È ammalato.
- Lui è ammalato.

Iedereen is ziek.

- Tutti sono malati.
- Tutti sono ammalati.
- Sono tutti ammalati.
- Sono tutti malati.

Is Tom ziek?

- Tom è malato?
- Tom è ammalato?

U bent ziek!

Siete malati!

Ik werd ziek.

- Mi sono ammalato.
- Mi sono ammalata.
- Mi ammalai.

Tom leek ziek.

Tom sembrava malato.

Je bent ziek!

- Sei malato!
- Tu sei malato!
- Siete malati!

- Tom wordt snel ziek.
- Tom is nogal vaak ziek.

Tom si ammala piuttosto spesso.

- Je ziet er ziek uit.
- U ziet er ziek uit.
- Jullie zien er ziek uit.

- Sembri malato.
- Sembri malata.
- Sembrate malati.
- Sembrate malate.
- Sembra malato.
- Sembra malata.

- De hond lijkt ziek.
- De hond ziet er ziek uit.

- Il cane sembra malato.
- Il cane sembra ammalato.

Gisteren was ik ziek.

- Ieri ero malato.
- Ieri ero ammalato.
- Ieri ero malata.
- Ieri ero ammalata.

Tom voelde zich ziek.

Tom si sentiva malato.

Hij is erg ziek.

È molto malato.

Mijn grootmoeder is ziek.

Mia nonna è malata.

Hij is niet ziek.

- Non è malato.
- Lui non è malato.

Ze waren niet ziek.

- Non erano malate.
- Loro non erano malate.
- Non erano malati.
- Loro non erano malati.

Tom is erg ziek.

- Tom è molto malato.
- Tom è molto ammalato.

Ik ben niet ziek.

- Non sono malato.
- Io non sono malato.
- Non sono malata.
- Io non sono malata.

De boom is ziek.

L'albero è malato.

Je bent ziek, niet?

- Sei malato, vero?
- Tu sei malato, vero?
- Sei malata, vero?
- Tu sei malata, vero?
- È malata, vero?
- Lei è malata, vero?
- È malato, vero?
- Lei è malato, vero?
- Siete malati, vero?
- Voi siete malati, vero?
- Siete malate, vero?
- Voi siete malate, vero?

Het meisje is ziek.

La bambina è ammalata.

Zij is erg ziek.

- È molto malata.
- Lei è molto malata.

Laura was ongetwijfeld ziek.

Laura doveva essere malata.

U bent erg ziek.

- È molto malato.
- È molto malata.
- Siete molto malati.
- Siete molto malate.

Hij was niet ziek.

Egli non era malato.

Misschien was hij ziek.

Forse lui era malato.

- Je bent ziek, je moet rusten.
- U bent ziek. U moet rusten.
- Je bent ziek, je moet uitrusten.

- Sei ammalata, devi riposarti.
- Sei ammalato. Devi riposarti.
- Sei malata. Devi riposarti.
- Sei malato. Devi riposarti.

- Ik denk dat ze ziek is.
- Ik veronderstel dat ze ziek is.

Credo che sia malata.

- Je bent ziek, je moet rusten.
- Je bent ziek, je moet uitrusten.

- Sei ammalata, devi riposarti.
- Sei ammalato. Devi riposarti.

Voornamelijk worden we echter ziek.

Principalmente ci ammaliamo.

Als dat gebied ziek wordt,

Se la regione si ammala,

Ben je ziek, blijf thuis.

“Se sei malato, resta a casa.

Hij kan niet ziek zijn.

- Non può essere malato.
- Non può essere ammalato.
- Lui non può essere malato.
- Lui non può essere ammalato.

Jane ligt ziek in bed.

Jane è a letto malata.

Mijn broer is zeker ziek.

- Mio fratello dev'essere malato.
- Mio fratello dev'essere ammalato.
- Mio fratello deve essere malato.
- Mio fratello deve essere ammalato.

Zij is kennelijk ziek geweest.

Sembra che lei sia stata ammalata.

Tom ziet er ziek uit.

- Tom sembra malato.
- Tom sembra ammalato.

Tom ligt ziek in bed.

Conti fino a dieci.

Omdat ze zich ziek voelde.

Perché si sentiva male.

Hij was vorige week ziek.

La settimana scorsa era malato.

Tom was ziek met Kerstmis.

Tom era malato per Natale.

Hij kan ziek zijn geweest.

Può essere stato malato.

Is de regio niet alleen ziek --

la regione non è soltanto ammalata,

Die óf ziek óf gezond aangeeft,

tra malati e sani,

- Ik ben ziek.
- Ik ben ongezond.

Ero malata.

Zij deed alsof ze ziek was.

- Ha finto di essere ammalata.
- Lei ha finto di essere ammalata.
- Finse di essere ammalata.
- Lei finse di essere ammalata.

Ik denk dat ze ziek is.

Credo che sia malata.

Tom was de vorige week ziek.

- Tom era malato la settimana scorsa.
- Tom era ammalato la settimana scorsa.

Hij deed alsof hij ziek was.

- Si comportava come se fosse malato.
- Lui si comportava come se fosse malato.

De hond ziet er ziek uit.

Il cane sembra malato.