Translation of "Tegen" in English

0.027 sec.

Examples of using "Tegen" in a sentence and their english translations:

- Tom liegt tegen je.
- Tom liegt tegen u.
- Tom liegt tegen jullie.

Tom is lying to you.

- Je loog tegen me.
- U loog tegen me.
- Jullie logen tegen me.

- You lied to me.
- You lied to me!

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

- Don't talk to me!
- Don't talk to me.

...tegen die bendes...

especially against those gangs,

Niemand stemde tegen.

No one voted against it.

Hou ze tegen.

Stop them.

Het viel tegen.

It was disappointing.

- Ik lieg constant tegen hen.
- Ik lieg altijd tegen hen.
- Tegen hen lieg ik altijd.
- Tegen hen lieg ik constant.

I lie to them all time.

Ik praat niet tegen jou, maar tegen de aap.

I'm not talking to you. I'm talking to the monkey.

- Spreekt ge tegen mij?
- Heb je het tegen mij?

Are you talking to me?

- Praat je tegen je hond?
- Praat u tegen uw hond?
- Praten jullie tegen jullie hond?

Do you talk to your dog?

- Waarom loog je tegen mij?
- Waarom loog u tegen mij?
- Waarom logen jullie tegen mij?

Why did you lie to me?

- Je liegt altijd tegen me.
- U liegt altijd tegen me.
- Jullie liegen altijd tegen me.

You always lie to me.

- Hij reed tegen een boom.
- Hij crashte tegen een boom.
- Hij knalde tegen een boom.

He crashed into a tree.

- Ik ben vriendelijk tegen haar.
- Tegen haar ben ik vriendelijk.

I am friendly with her.

- Je liegt tegen me, hè?
- Jullie liegen tegen me, hè?

You're lying to me, aren't you?

- Waarom loog u tegen mij?
- Waarom logen jullie tegen mij?

Why did you lie to me?

- U liegt nu tegen me.
- Jullie liegen nu tegen me.

You're lying to me now.

- Zeg "Dag" tegen uw vrienden.
- Zeg hallo tegen je vrienden.

Say hello to your friends.

En verrijzen tegen tegenspoed,

and rising up against adversity,

tegen Willem de Veroveraar.

against William the Conqueror.

Hij loog tegen ons.

- He gave us a false story.
- He lied to us.
- He told us a lie.

Zeg hallo tegen Jimmy.

Say hello to Jimmy.

Lieg niet tegen mij.

- Don't deceive me.
- Don't you lie to me.

Ik ben tegen oorlog.

- I'm against the war.
- I am against war.

Tom is tegen roken.

Tom is against smoking.

Tom loog tegen Mary.

Tom lied to Mary.

Hij loog tegen me.

He lied to me.

Hij was tegen monopolies.

He was opposed to monopolies.

Zeg nee tegen drugs.

Say no to drugs.

Hou hem niet tegen.

Don't stop him.

We zijn tegen oorlog.

- We are against war.
- We're against war.

Spreekt ge tegen mij?

- Are you talking to me?
- Are you speaking to me?

Schreeuw niet tegen me.

Don't yell at me.

Praat niet tegen mij.

- Don't talk to me!
- Don't talk to me.

Je loog tegen me!

You lied to me!

Ik loog tegen je.

- I lied to you.
- I've lied to you.
- I've been lying to you.
- I was lying to you.

Je loog tegen me.

You lied to me.

Tegen wil en dank.

Like it or not.

Katholieken zijn tegen geboortecontrole.

Catholics are against birth control.

Zij hebben tegen gestemd.

They voted against it.

Alles liep hem tegen.

Everything went wrong for him.

Iedereen is tegen mij.

- Everybody is against me.
- Everyone is against me.

Het loopt tegen zessen.

It's almost six.

Ik praat tegen mezelf.

I talk to myself.

Ze liegen tegen ons.

They're lying to us.

Oostenrijk speelde tegen Australië.

Austria played against Australia.

Niemand houdt je tegen.

No one's stopping you.

Zij praat tegen zichzelf.

She is speaking to herself.

Lach eens tegen hem.

Give him a smile.

Lach eens tegen haar.

Give her a smile.

Hij vocht tegen rassendiscriminatie.

He fought against racial discrimination.

Tom sprak tegen Mary.

Tom was talking to Mary.

Hou die auto tegen!

Stop the car.

Tom loog tegen je.

Tom lied to you.