Translation of "Viel" in Chinese

0.004 sec.

Examples of using "Viel" in a sentence and their chinese translations:

Ik viel.

我落下了。

Ik viel bewusteloos.

我昏了過去。

Het gordijn viel.

谢幕了。

Het viel iedereen op.

所有人都注意到了。

Tom viel in slaap.

汤姆睡着了。

Dat viel wel mee.

那不太坏。

Ze viel van de ladder.

她从梯子上摔了下来。

Iedereen viel mijn mening aan.

每個人都抨擊我的意見。

De appel viel van de boom.

那苹果从树上掉下来。

De jongen viel van het bed.

小孩從床上掉了下來。

De hond viel het jongetje aan.

這隻狗攻擊了這個小男孩。

- Tom werd bewusteloos.
- Tom viel flauw.

汤姆不省人事了。

Een vork viel van de tafel.

叉子从桌上掉了下来。

De vijand viel ons 's nachts aan.

敵人在夜間攻擊了我們。

Een dood blad viel op de grond.

一片枯葉落到了地上。

Tom viel in slaap in de bioscoop.

湯姆在電影院睡著了。

- Het viel iedereen op.
- Iedereen merkte het op.

所有人都注意到了。

De oude vrouw viel en kon niet meer overeind komen.

那个老太太摔倒了爬不起来。

Er viel een grote bom, en heel veel mensen kwamen om.

大炸彈從天而降,奪走了許多人的生命。

Ze heeft haar voet bezeerd toen ze van haar fiets viel.

她在从自行车上摔下来时伤到了脚。

- Ik was teleurgesteld in hem.
- Dat viel me tegen van hem.

我对他失望了。

Een man landde op de maan. Een muur viel in Berlijn. Een wereld werd aaneengesloten door onze wetenschap en verbeelding.

人类登上月球、柏林墙倒下,世界被我们的科学和想像被连接在一起。