Translation of "Praat" in English

0.008 sec.

Examples of using "Praat" in a sentence and their english translations:

Van praat komt praat.

Loose lips sink ships.

- Praat met me!
- Praat met mij!

Talk to me!

Tom praat.

Tom is talking.

Praat stiller.

Stop talking loudly.

- Spreek!
- Praat!

- Speak out!
- Speak!

Iemand praat.

Someone's talking.

- Spreek!
- Praat.

- Talk.
- Talk!

Praat niet.

- Don't talk.
- Do not talk.

Iedereen praat.

- Everybody's talking.
- Everyone is talking.

Praat langzaam.

Talk slowly.

- Ze praat te veel.
- Zij praat te veel.

She speaks too much.

- Praat nooit met vreemden.
- Praat nooit met onbekenden.

Never talk to strangers.

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

- Don't talk to me!
- Don't talk to me.

Hij praat veel.

He talks a lot.

Ik praat graag.

I like talking.

Meg praat veel.

Meg talks a lot.

Hij praat goed.

He talks well.

Praat met Tom.

Talk to Tom.

Praat met mij!

- Talk to me!
- Talk to me.

Ze praat veel.

She talks a lot.

Praat je Frans?

- Do you know French?
- Are you speaking French?

Maria praat veel.

Mary talks a lot.

Paul praat veel.

Paul talks a lot.

Praat met iemand.

Talk to somebody.

Praat met hen.

Talk to them.

Praat alsjeblieft langzamer.

Speak slower, please.

- Praat met me!
- Spreek met me!
- Praat met mij!

Talk to me!

- Ik praat constant met mezelf.
- Ik praat voortdurend met mezelf.

I constantly talk to myself.

Praat niet zo hard.

- Don't talk so loud.
- Don't talk so loud!

Mijn oma praat langzaam.

My grandmother speaks slowly.

Ik praat niet snel.

I don't speak fast.

Ze praat te veel.

She speaks too much.

Praat niet tegen mij.

- Don't talk to me!
- Don't talk to me.

Luister terwijl ik praat.

Listen while I talk.

- Spreek niet.
- Praat niet.

Don't speak.

Hij praat te veel.

He speaks too much.

Praat alsjeblieft met mij.

Please talk to me.

Zij praat tegen zichzelf.

She is speaking to herself.

Je praat te veel.

- You talk too much.
- You speak too much.

Ik praat tegen mezelf.

- I talk to myself.
- I am talking to myself.

Met wie praat ik?

- Who am I talking with?
- With whom am I speaking?
- Who am I speaking to?

Niemand praat met me.

Nobody speaks to me.

Tom praat met zichzelf.

- Tom is talking to himself.
- Tom's talking to himself.

- Praat niet.
- Niet praten!

- Don't talk!
- Don't talk.

Praat je over ons?

- Are you talking about us?
- Do you talk about us?

Praat met mijn advocaten.

Talk to my lawyers.

Praat wat zachter a.u.b.

Please lower your voice.

- Praat erover!
- Vertel erover!

Talk about it!

Praat niet zo bekakt!

- Don't talk in such a high and mighty way.
- Don't be so haughty in your speaking.

Tom praat te snel.

Tom speaks too fast.

Praat niet met hem.

Don't talk to him.

Tom praat erg hard.

- Tom talks very loud.
- Tom is talking very loudly.

Sami praat over islam.

Sami talks about Islam.