Translation of "Viel" in Japanese

0.010 sec.

Examples of using "Viel" in a sentence and their japanese translations:

Tom viel.

トムは落ちた。

Tom viel flauw.

トムは気を失った。

Het gordijn viel.

幕が下りた。

Ik viel flauw.

私は気を失いました。

Hij viel achterover.

彼は仰向けに倒れた。

- Ze viel in de rivier.
- Het viel in de rivier.
- Hij viel in de rivier.

彼は川に落ちた。

- Tom viel het water in.
- Tom viel in het water.

トムは水に落ち込んだ。

Ik viel in slaap.

私は眠り込んだ。

Parijs viel in 1940.

パリは1940年に陥落した。

Mijn voortand viel eruit.

前歯が抜けました。

Tom viel in slaap.

トムは眠りに落ちた。

Bereikte toen de duisternis viel.

。 その夏、ベニグセンのロシア軍は、

De baby viel in slaap.

その赤ちゃんは眠った。

Ze viel van de ladder.

- 彼女ははしごを滑り落ちた。
- 彼女ははしごを滑り降りた。
- 彼女はしごを滑り落ちた。

Ze viel op haar gezicht.

彼女はうつぶせに倒れた。

Ze viel voor zijn act.

彼女は彼の態度に騙された。

Hij viel overboord en verdronk.

彼は船から転落し溺死した。

Hij viel op me neer.

彼は私をひょっこり訪問した。

Hij viel plotseling in slaap.

彼はあっという間に寝入ってしまった。

Tom viel in de modder.

- トムは泥沼に突っ込んだ。
- トムは泥の上に落ちた。
- トムは泥沼にはまった。

Ze viel de vijand aan.

彼女は敵を攻撃しました。

Hij viel van het paard.

彼は馬から落ちた。

Tom viel van de trap.

トムが階段から落ちた。

Iedereen viel mijn mening aan.

みんなが僕の意見を攻撃した。

- De actrice viel achteruit van het podium.
- De actrice viel achteruit van het toneel.

女優は後ろ向きに舞台から落ちた。

Toen gleed ik uit en viel.

私は滑って転び―

viel samen met mijn diepste intuïtie

私の一番深い所にある 直感と一致してます

Een vork viel van de tafel.

フォークがテーブルから落ちた。

De appel viel van de boom.

りんごが木から落ちた。

Hitler viel Polen binnen in 1939.

ヒトラーは1939年にポーランドを侵略した。

Kerstmis viel dat jaar op zaterdag.

- その年は、クリスマスは土曜日だった。
- その年のクリスマスは土曜日だった。

Hij viel en verzwikte zijn enkel.

彼は転んで足首を捻挫した。

Zij viel en bezeerde haar knie.

彼女は転んでひざを痛めた。

- Tom werd bewusteloos.
- Tom viel flauw.

トムは気を失った。

De jongen viel van het bed.

子供がベッドから落ちた。

De hond viel het jongetje aan.

犬が小さな男の子を襲った。

Ik viel en brak mijn arm.

転んで腕を折ってしまった。

Tom viel in een diepe slaap.

トムは深い眠りに落ちた。

...dat omklapte en terwijl het viel... ...wilde ik het grijpen om te voorkomen dat het viel...

それで滑って 落とすまいとつかんだら―

Er viel een muntstuk uit zijn zak.

硬貨が彼のポケットから落ちた。

Een dood blad viel op de grond.

1枚の枯れ葉が地面に落ちた。

De oude man viel op de grond.

その老人は地面に倒れた。

Ze kwetste haar elleboog toen ze viel.

彼女はころんでひじをついた。

Ze viel en begon onmiddellijk te wenen.

転ぶとすぐに彼女は泣いてしまった。

De vijand viel ons 's nachts aan.

敵は夜に私達を攻撃した。

- Hij viel achterover.
- Hij is achterover gevallen.

彼は仰向けに倒れた。

Ik viel in slaap tijdens de les.

私は授業中に寝てしまった。

- Ik verloor het bewustzijn.
- Ik viel bewusteloos.

意識を失いました。

- Het sneeuwde gisteren.
- Gisteren viel er sneeuw.

- 昨日、雪が降った。
- 昨日雪が降った。

Een van de appels viel op de grond.

リンゴが1個地面に落ちた。

Het paard brak zijn nek toen het viel.

その馬は倒れたときに首を折ってしまった。

Ze viel naar beneden en brak haar linkerbeen.

彼女は倒れたために左脚を折った。

Ik brak mijn pols toen ik erop viel.

転んだ時、手首を折った。

Zo gauw ik zat, viel ik in slaap.

私は腰をおろすとすぐ寝込んだ。

Ik viel in slaap voor mijn vader thuiskwam.

- 僕はお父さんが帰ってくる前に眠ってしまった。
- 父が帰宅する前に眠ってしまった。

Ik viel in slaap terwijl ik tv keek.

テレビを見ていて眠ってしまった。

Dus ik viel voorover en zat daar met hem,

私は父と一緒に 座りこみました

De stad viel in de handen van de vijand.

その都市は敵の手に落ちた。

Het IJzeren Gordijn viel neer over het Europese continent.

鉄のカーテンがヨーロッパ大陸におりた。

Hij viel in het midden van zijn toespraak flauw.

彼はスピーチの最中に気を失った。

- Parijs gaf zich over in 1940.
- Parijs viel in 1940.

パリは1940年に陥落した。

De oude vrouw viel en kon niet meer overeind komen.

その老婦人は倒れたまま、起き上がる事はできなかった。

Toen ze het verschrikkelijke nieuws hoorde, viel ze in zwijm.

彼女はその恐ろしいニュースを聞いて気を失った。

- Ik verloor het bewustzijn.
- Ik viel bewusteloos.
- Ik was bewusteloos.

意識を失いました。

Lannes hield de Russen nog steeds tegen terwijl de duisternis viel.

夜が更けても ランヌはロシア軍を食い止めていた

- Alles viel erg mee.
- Alles ging beter dan ik had verwacht.

何もかも、私が予想したよりもうまくいった。

De man viel haar aan met de bedoeling haar te doden.

その男は殺意を抱いて彼女を襲った。

Vooraleer de auto in de stad aankwam, viel hij zonder benzine.

- 自動車は町に着く前に燃料切れになった。
- その車は町につく前に燃料切れになってしまった。

Hij viel in slaap achter het stuur en had een ongeval.

彼は居眠り運転をしていて事故を起こした。

Er viel een grote bom, en heel veel mensen kwamen om.

大きな爆弾が落ちて、非常にたくさんの人が亡くなりました。

- Hij viel in de rivier.
- Hij is in de rivier gevallen.

彼は川に落ちた。

- Ik was teleurgesteld in haar.
- Dat viel me tegen van haar.

私は彼女に失望した。

Ze heeft haar voet bezeerd toen ze van haar fiets viel.

- 彼女は自転車から落ちて足を怪我した。
- 彼女は自転車から落ちた時に足を痛めた。