Translation of "Werk" in Chinese

0.026 sec.

Examples of using "Werk" in a sentence and their chinese translations:

Werk je?

你在上班嗎?

Werk langzaam.

干活慢点。

Goed werk!

感谢你的劳碌。

- Ik werk voor jou.
- Ik werk voor u.
- Ik werk voor jullie.

我為你工作。

Waar werk je?

请问你在哪里工作?

Ik werk hier.

我在這裡工作。

Wanneer werk je?

你什麼時候上班?

Ik werk niet.

我不工作.

- Ga door met je werk.
- Zet je werk voort.

繼續工作!

Ik werk voor jou.

我為你工作。

Ik werk in Milaan.

我在米兰工作。

Ik werk 's nachts.

我在晚上工作。

- Goed werk!
- Goed gedaan!

辛苦啦!

- Jullie hebben allemaal goed werk verricht.
- U heeft allemaal goed werk verricht.

你們所有的人都做得很好。

- Het werk is half gedaan.
- Het werk is voor de helft gedaan.

這項工作已經完成了一半。

Werk op afstand, wanneer mogelijk.

尽可能远程工作。

Maar nu aan het werk!

現在讓我們開始工作。

Ik wou het werk afmaken.

我假装已完成工作.

Heeft u het werk af?

你完成工作了吗?

Ik werk zelfs op zondag.

我甚至在週日工作。

Ik werk niet op zondag.

我週日不工作。

Hoe gaat alles op werk?

工作怎么样?

Ik werk bij een bank.

我在银行工作。

Ik werk in een ziekenhuis.

我在醫院工作。

Ik hou van mijn werk.

我喜欢我的工作。

Ik werk in een fabriek.

我在一家工廠工作。

Ik werk met haar vriend.

我和她的男朋友在一起上班。

Ik werk voor een rederij.

我為一家船運公司工作。

Ik werk niet op maandag.

星期一,我不用工作。

Ik moet naar het werk.

我得去工作了。

- Ik werk alle dagen behalve op zondag.
- Ik werk elke dag behalve zondag.

除了星期天我每一天都工作。

We beginnen dadelijk met het werk.

我們立即開始施工。

Ik ben tevreden met mijn werk.

我對我的工作感到滿意。

U heeft allemaal goed werk verricht.

你們所有的人都做得很好。

- Goed werk!
- Mooi gedaan!
- Chapeau!
- Bravo!

- 做得好!
- 干的好!

Ik werk elke dag behalve zondag.

- 除了星期天我每一天都工作。
- 我除了星期天外每天都上班。

Ik wil het werk zelf afmaken.

- 我想要獨立完成工作。
- 我想自己把工作做完。

Heeft ze haar werk al af?

她完成了她的工作嗎?

Mijn vader moet het werk doen.

我爸爸必须完成这个工作

Tom heeft werk gevonden voor Mary.

Tom给Mary找了份工作。

Sinds wanneer werk je hier al?

从什么时候开始您就这里工作着的呢?

Mijn broer heeft nu geen werk.

我兄弟現在沒工作。

Heb je het werk al af?

你们已经把工作结束了吗?

Ik heb mijn werk al af.

我已经完成了我的工作。

Hoe gaat het met het werk?

工作怎么样?

Ze klaagt altijd over haar werk.

她總是抱怨她的工作。

Wat voor soort werk zoekt u?

你想找哪个方面的工作?

- Waarom werk jij hier?
- Waarom werk je hier?
- Waarom werkt u hier?
- Waarom werken jullie hier?

你為什麼在這兒工作?

Goed, laten we beginnen met ons werk.

好,我們開始工作吧。

Een goed begin is het halve werk.

有好的開始, 工作就完成了一半。

Studeren is het werk van de student.

學習是學生的工作。

Ik moet morgen een hoop werk doen.

明天有許多要幹的事情。

Ik ga iedere dag naar het werk.

我每天去上班。

- Zoek je een baan?
- Zoek je werk?

- 你是在找工作吗?
- 你在找工作吗?

Laat me je bij je werk helpen.

讓我幫你做你的工作。

Laten we meteen met ons werk beginnen.

我们马上开始工作吧。

- Ik werk.
- Ik ben aan het werken.

我工作.

- Ik ben erg onder de indruk van uw werk.
- Ik ben erg onder de indruk van je werk.

我对你们的工作印象深刻。

Na het werk ga ik meteen naar huis.

工作之后我直接回家。

Ik ga met de fiets naar het werk.

我骑自行车去工作。

- Het is mijn werk.
- Het is mijn baan.

這是我份內的事。

Ik spreek elke dag Frans op mijn werk.

我每天工作时都讲法语。

Je had hem met zijn werk moeten helpen.

你應該幫他工作的。

Ik vind dat je werk in orde is.

我觉得你的工作可以。

Hij is nog een groentje op het werk.

他在工作中经验尚浅。

Chauffeur nodig om naar haar werk te gaan

一个载她去上班的司机

Soms ga ik lopend naar het werk en soms op de fiets, want ik woon heel dicht bij mijn werk.

我有时候走路去上班,有时候骑自行车去上班,因为我家离单位很近。

- Ik ben een baan aan het zoeken.
- Ik zoek een baan.
- Ik zoek werk.
- Ik ben werk aan het zoeken.

我在找工作。

Denk je dat hij het werk alleen gedaan heeft?

你认为他是自己独立完成这份工的吗?

Ik ga elke dag per trein naar mijn werk.

我每天搭火車上班。

Ik moet het werk af hebben tegen vier uur.

四點鐘前我必須做完這個工作。

Met andere woorden, ik werk niet graag met hem.

換句話說, 我不喜歡和他一起工作。

Ik neem iedere dag de trein naar mijn werk.

我每天搭火車上班。

Elke dag moet Tom op zijn werk Frans praten.

汤姆每天都要在工作时说法语。

Je moet dit werk tegen de middag af hebben.

你必須在中午以前完成這個工作。

Mijn vader gaat met de fiets naar zijn werk.

我父親騎自行車去上班。