Translation of "Was" in Chinese

0.018 sec.

Examples of using "Was" in a sentence and their chinese translations:

- Ik was arts.
- Ik was geneesheer.
- Ik was een dokter.

我以前是醫生。

- Was uw voeten.
- Was je voeten.

洗你的脚。

- Ik was leraar.
- Ik was lerares.

我当过老师。

Hoewel hij arm was, was hij gelukkig.

他雖然窮,但生活卻過得很快樂。

Ze was mooi toen ze jong was.

她年轻时很美丽。

- Er was niemand daar.
- Er was niemand aanwezig.
- Er was daar niemand.

谁也不在那里。

- Misschien was hij ziek.
- Hij was misschien ziek.

他可能病了。

- Gisteren was het koud.
- Het was gisteren koud.

昨天很冷。

- Het was heet gisteren.
- Gisteren was het heet.

- 昨天的天气很热。
- 昨天很熱。

- Haar toespraak was uitmuntend.
- Haar speech was uitstekend.

她的言讲非常好听。

- Gisteren was ik ziek.
- Ik was ziek gisteren.

我昨天生病了。

- Er was niemand aanwezig.
- Er was daar niemand.

谁也不在那里。

Hij was burgemeester.

他曾是市长。

Was je gezicht.

洗脸吧。

Was je handen.

去清洗一下。

Tom was gechoqueerd.

- 湯姆吃了一驚。
- 湯姆嚇咗一跳。

Was je voeten.

洗你的脚。

Ik was thuis.

我刚才在家。

Was je gelukkig?

你开心吗?

Tom was populair.

汤姆挺受欢迎。

Ik was mij.

我正在洗澡。

Iedereen was gelukkig.

每個人都高興。

Ik was fout.

- 我搞错了。
- 我想错了。

Hij was dapper.

他很勇敢。

Ik was verrast.

我吃惊了。

Ik was teleurgesteld.

我失望了。

Ik was verlegen.

我害羞。

Ik was geliefd.

人们喜欢过我。

Tom was dronken.

汤姆醉了。

Iedereen was verbaasd.

所有人都很吃惊。

Het was dringend.

這是當務之急。

Hij was verdronken.

他被淹死了。

Het was nacht.

到晚上了。

Was u bezig?

您当时在忙吗?

- Zijn mening was niet belangrijk.
- Zijn mening was niet relevant.
- Zijn mening was onbelangrijk.

他的意见不重要。

Je moeder was zeker mooi toen ze jong was.

你母親年輕的時候一定很美。

Ze was een kind, maar ze was niet bang.

是個女孩,但她不害怕。

- Hij was alleen thuis.
- Ik was alleen in huis.

他当时一个人在家。

- Mijn mobiele telefoon was gestolen.
- Mijn mobieltje was gestolen.

我的手提電話給偷了。

- Gisteren was het mijn verjaardag.
- Gisteren was mijn verjaardag.

昨天是我的生日。

- Hoelang geleden was dat?
- Hoe lang geleden was dit?

多久以前?

- Waren jullie bezig?
- Was je bezig?
- Was u bezig?

您当时在忙吗?

Het was heet. En het was ook heel klam.

天氣很熱也很潮溼。

- Het was niet mijn schuld.
- Het was niet mijn fout.
- Het was mijn schuld niet.

那不是我的錯。

Iedereen was verwonderd dat hij geslaagd was in het rijexamen.

他通過駕駛考試的事讓每一個人都覺得驚訝。

- Op dat ogenblik was ik thuis.
- Ik was toen thuis.

那个时候,我在家。

- Er was een tekort aan brandstof.
- Er was een brandstoftekort.

燃料短缺。

- Dinsdag was het immers koud.
- Dinsdag was het zeker koud.

星期二那天很冷。

- Dit boek was erg interessant.
- Dit boek was zeer interessant.

這本書很有意思。

- Waar was je de vorige nacht?
- Waar was je gisterenavond?

- 你昨晚在哪里?
- 昨天晚上你在哪裡?

Gisteren was het koud.

昨天很冷。

Hij was tegen monopolies.

他反对垄断。他曾经/以前反对垄断

Hoe was het feest?

你在派對上玩得開心嗎?

Alle melk was gemorst.

- 所有的牛奶都溢出去了。
- 所有的牛奶都灑出去了。

Bob was heel blij.

鮑勃很高興。

Bijna iedereen was uitgenodigd.

幾乎每個人都被邀請了。

Waarom was je laat?

你为什么迟到?

Tom was helemaal uitgeput.

湯姆完全筋疲力盡了。

Het was zo donker.

好暗。

Het was erg goedkoop.

它真的很便宜。

Wiens idee was het?

这是谁的主意?

De film was interessant.

電影很有趣。

Hun ontmoeting was onvermijdbaar.

他們的相遇是必然的。

Hij was heel oud.

他很老。

Zijn mop was geweldig.

他讲的笑话很有意思。

Mijn horloge was gestolen.

我的手表被偷了。

Hoe was uw verblijf?

你的旅行怎么样?

Hoe was uw reis?

你的旅行怎么样?

Hoelang geleden was dat?

多久以前?

Je was me voor.

你捷足先登了。

Ze was bijna verdronken.

她差点就溺水了。

Was het gisteren koud?

昨天天氣冷嗎?

Hij was een rugbyspeler.

他曾是个英式橄榄球运动员。

Zijn verhaal was interessant.

他的故事很有意思。

Hoe was je weekend?

- 你的周末是怎么过的?
- 你週末過得怎麼樣?

Gisteren was het donderdag.

昨天是星期四。

Waar was de prinses?

公主之前在哪里?

Het was heel klein.

这太小了。

Ik was mijn handen.

我洗手。

Gisteren was het bewolkt.

昨天是多雲。

Het licht was aan.

灯亮着。

Was dat te veel?

那太多了吗?

De hersenschade was aangeboren.

脑损伤是先天的。

De politieagent was dronken.

警察醉了。

Het was heet gisteren.

昨天的天气很热。