Translation of "Aanwezig" in Polish

0.007 sec.

Examples of using "Aanwezig" in a sentence and their polish translations:

Alle leden waren aanwezig.

Wszyscy członkowie byli obecni.

Veertig mensen waren aanwezig.

Czterdzieścioro ludzi było obecnych.

Er waren duizenden mensen aanwezig.

Były tam tysiące ludzi.

Gisteren was er niemand aanwezig.

Nie było tu wczoraj nikogo.

Niet alle studenten waren aanwezig.

Nie wszyscy studenci byli obecni.

Ze waren beiden niet aanwezig op de vergadering.

Obaj nie byli na zebraniu.

Zal jij aanwezig zijn bij de vergadering vanmiddag?

Pojawisz się na popołudniowym spotkaniu?

Er bestaat geen land waar geen propaganda aanwezig is.

Nie ma kraju na świecie, w którym nie byłoby propagandy.

Ze was niet aanwezig school omdat ze ziek was.

Była nieobecna w szkole z powodu choroby.

Hij was een week lang niet aanwezig op school.

Nie było go w szkole przez tydzień.

Ik was niet aanwezig op school omdat ik ziek was.

Nie było mnie w szkole, bo byłem chory.

Verken de omvang ervan, wees 'aanwezig' voor wat ons hart zegt.

Poznaj jego kontury, sprostaj dziennikowi serca.

- Er was niemand daar.
- Er was niemand aanwezig.
- Er was daar niemand.

Nikogo tam nie było.

Maar zijn lot is geen vredig einde. Er is een nachtelijke moordenaar aanwezig.

Ale nie czeka go spokojny koniec. Mieszka tu nocny zabójca.

En veel van de bedrijven daar aanwezig komen van het Midden Oosten en China.

w tym coraz więcej firm z Bliskiego Wschodu i Chin.