Translation of "Aanwezig" in Italian

0.003 sec.

Examples of using "Aanwezig" in a sentence and their italian translations:

- Iedereen was aanwezig.
- Allen waren aanwezig.

- Erano tutti presenti.
- Tutti erano presenti.

Wees aanwezig.

- Sii presente.
- Sia presente.
- Siate presenti.

- Niemand was aanwezig.
- Er was niemand aanwezig.

Nessuno era presente.

Tom is aanwezig.

Tom è presente.

Alle kabinetsleden waren aanwezig.

- Era presente ogni membro del gabinetto.
- Ogni membro del gabinetto era presente.

Alle leden waren aanwezig.

Tutti i membri erano presenti.

Veertig mensen waren aanwezig.

- Quaranta persone erano presenti.
- Erano presenti quaranta persone.

Er was niemand aanwezig.

Nessuno era presente.

Geen van hen is aanwezig.

- Nessuno di loro è presente.
- Nessuna di loro è presente.

Er waren duizenden mensen aanwezig.

Migliaia di persone erano presenti.

Niet alle studenten waren aanwezig.

Non tutti gli studenti erano presenti.

De vader is nooit aanwezig.

Il padre non è mai presente.

Tom zal niet aanwezig zijn.

- Tom non sarà qui.
- Tom non sarà qua.

- We waren allemaal aanwezig bij de bijeenkomst.
- We waren allemaal aanwezig bij de vergadering.

- Eravamo tutti presenti alla riunione.
- Eravamo tutte presenti alla riunione.
- Noi eravamo tutti presenti alla riunione.
- Noi eravamo tutte presenti alla riunione.

- Hoeveel mensen waren aanwezig bij de bijeenkomst?
- Hoeveel mensen waren aanwezig bij de vergadering?

- Quante persone erano presenti alla riunione?
- Quanta gente era presente alla riunione?
- Quante persone erano presenti al convegno?
- Quanta gente era presente al convegno?

- Niemand was aanwezig.
- Er was niemand.

- Nessuno era presente.
- Non c'era nessuno.

Er waren minstens 100 mensen aanwezig.

C'erano almeno cento persone presenti.

We waren allemaal aanwezig bij de vergadering.

Eravamo tutte presenti alla riunione.

We waren allemaal aanwezig op het feest.

Eravamo tutti presenti alla festa.

We waren allemaal aanwezig op haar bruiloft.

- Noi eravamo tutti presenti al suo matrimonio.
- Eravamo tutti presenti al suo matrimonio.
- Eravamo tutte presenti al suo matrimonio.
- Noi eravamo tutte presenti al suo matrimonio.

Hij was niet aanwezig op de bijeenkomst.

Lui era assente alla riunione.

- Veertig mensen waren aanwezig.
- Veertig mensen kwamen.

- Quaranta persone erano presenti.
- Erano presenti quaranta persone.

- Alle studenten waren daar.
- Alle studenten waren aanwezig.

- Gli studenti erano tutti presenti.
- Tutti gli studenti erano presenti.
- Tutte le studentesse erano presenti.

Er bestaat geen land waar geen propaganda aanwezig is.

Non esistono nazioni in cui la propaganda non sia presente.

Hij was een week lang niet aanwezig op school.

- È stato assente da scuola per una settimana.
- Fu assente da scuola per una settimana.

Verken de omvang ervan, wees 'aanwezig' voor wat ons hart zegt.

Imparate il suo contorno, accettatela nei vostri cuori.

Maar zijn lot is geen vredig einde. Er is een nachtelijke moordenaar aanwezig.

Ma non è destinato a una morte pacifica. Quaggiù c'è un assassino notturno.