Translation of "Belangrijke" in Chinese

0.004 sec.

Examples of using "Belangrijke" in a sentence and their chinese translations:

Een belangrijke ding om in acht te nemen...

一个重要的考虑是

Jij hebt nooit tijd voor de belangrijke dingen!

你从来没时间处理重要的事情!