Translation of "Acht" in Chinese

0.005 sec.

Examples of using "Acht" in a sentence and their chinese translations:

- Er waren daar acht kiezelstenen.
- Er waren daar acht kiezels.

那里有八块小圆石。

Ik heb acht broers.

我有八个哥哥。

Het is acht uur.

现在八点钟。

- Geef acht!
- Kijk uit.

走路小心。

- Ik heb acht broers en zussen.
- Ik heb acht broers en zusters.

我有八個兄弟姐妹。

De jongen sliep acht uur.

這個男孩睡了八個小時。

Een spin heeft acht poten.

一只蜘蛛有八只腿。

De school begint op acht april.

4月8日开学。

Zijn zoon is acht jaar oud.

他的兒子今年八歲。

Ik ben acht jaar geleden getrouwd.

我8年前就结婚了。

Hij werkt acht uur per dag.

他每天工作八個小時。

De klok luidde om acht uur.

鐘聲在八點鐘的時候響了。

Ik sta meestal om acht uur op.

- 我通常8点钟起来。
- 我平常早上八点钟起床。

Onze school begint om acht uur dertig.

我們學校在八點半開始上課。

Ik zal er om half acht zijn.

我七點半會在那裡。

Het zal niet beginnen voor acht uur dertig.

8点半之前不会开始。

Een belangrijke ding om in acht te nemen...

一个重要的考虑是

Het heeft juist acht uur geslagen, of niet?

剛剛敲過了八點鐘,不是嗎?

Het vliegtuig vertrekt om acht uur 's morgens.

這架飛機每天早上八點起飛。

De jongen is acht dagen niet op school geweest.

那個男孩已經有八天沒上學了。

We moeten elke dag ten minste acht uur slapen.

我們一天至少要睡八小時。

- De bevolking in China is acht keer groter dan die in Japan.
- De bevolking van China is acht keer die van Japan.

中国的人口比日本8倍多。

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。

Mercurius is de kleinste van de acht planeten in het zonnestelsel.

水星是太陽系八大行星中最小的。

- We moeten de regels volgen.
- We moeten de regels in acht nemen.

我们必须遵守规则。

- De les begint om acht uur dertig.
- De les begint om half negen.

課程八點半開始。

- Het begint niet voor half negen.
- Het zal niet beginnen voor acht uur dertig.

8点半之前不会开始。

De pilav met vlees kost acht yuan. De vegetarische pilav kost maar vier yuan.

抓饭肉是八块钱。素抓饭只是四块钱。

- Kijk uit!
- Voorzichtig!
- Let op!
- Geef acht!
- Wees voorzichtig.
- Pas nu op!
- Attentie!
- Opgepast!
- Pas op!
- Kijk uit.

- 当心!
- 小心!