Translation of "Nemen" in Chinese

0.006 sec.

Examples of using "Nemen" in a sentence and their chinese translations:

- Geen foto's nemen alsjeblieft.
- Hier geen foto's nemen alstublieft.

请别在这里拍照。

- U moet bus 5 nemen.
- Jullie moeten bus 5 nemen.

您应该乘5路车。

- Laten we een kijkje nemen.
- Laat ons een kijkje nemen.

讓我們看看吧。

Wat ga je nemen?

你将拥有什么?

Gedane zaken nemen geen keer.

覆水难收。

Laten we een taxi nemen.

坐出租车吧。

Ik ga een bad nemen.

我打算洗个澡。

Ik zal deze paraplu nemen.

我將拿這把傘。

Laten we de bus nemen.

讓我們坐公共汽車去。

Je kunt vandaag vrij nemen.

你今天可以休假一天。

- Kan je een foto van ons nemen?
- Kan u een foto van ons nemen?

您能好好给我们照一张相吗?

Of moet je de bus nemen?

或者你必須搭這輛公車?

Waar kan ik een taxi nemen?

哪儿有出租车?

Mijn moeder liet me medicijnen nemen.

我媽媽讓我吃點藥。

Laten we een korte pauze nemen.

讓我們休息一會兒。

Laten wij tien minuten pauze nemen.

讓我們休息10分鐘。

Ze dwongen mij medicijnen te nemen.

我被迫吃了藥。

Kan ik hier een taxi nemen?

我能在這附近打車嗎?

Ik aarzelde welke weg ik zou nemen.

我猶豫了一會,不知道走哪條路才好。

Mag ik 's ochtends een douche nemen?

我可不可以早上洗澡?

Het is te nemen of te laten.

要就要,不要就拉倒。

Je hoeft geen lunch mee te nemen.

你不需要隨身帶著午餐。

Ik ga als eerste een bad nemen.

那我先去泡澡了哟。

Je kunt iedere weg die je wilt nemen.

你可以走任何你喜欢的路。

Een belangrijke ding om in acht te nemen...

一个重要的考虑是

Om dat te doen, moet je risico's nemen.

要这么做,你需要冒险。

Vergeet de EHBO-doos niet mee te nemen.

别忘了带上急救箱。

En aantrekkelijk voor werkgevers om aan te nemen

对雇主很有吸引力

- Mag ik een hapje?
- Kan ik een hapje nemen?

我可以吃一口嗎?

Ik ga liever lopen dan de bus te nemen.

我寧願走路勝過搭公車。

Hij aarzelde om deel te nemen aan de vergadering.

他毫不猶豫地參加了會議。

Het is niet licht genoeg om foto's te nemen.

拍照片光线不够亮。

Ik meld me af, ik ga een douche nemen.

下线去洗澡

Ik heb hoofdpijn. Misschien moet ik een aspirine nemen.

我头痛。可能我该吃阿司匹林。

Ik moet de trein van 8:15 naar Parijs nemen.

我要乘8点15分去巴黎的火车。

Bent u van plan deel te nemen aan de bijeenkomst?

你们说了要参加会议了吗?

Ik stond vroeg op om de eerste trein te nemen.

我為了乘頭班火車,一大早就起了床。

- Mag ik een foto maken?
- Mag ik een foto nemen?

请问可以给您拍张照片吗?

- Is het om hier te eten, of om mee te nemen?
- Is dit om hier op te eten of om mee te nemen?

內用還是外帶?

Bel me om vier uur. Ik moet de eerste trein nemen.

麻煩你在四時叫我起床。我一定要乘到頭班火車。

Om bij het museum te komen moet je die bus nemen.

要去博物馆,你就得乘那辆车。

Ik was een bad aan het nemen toen de telefoon ging.

在我洗澡的时候,电话响了。

- Laten we de bus nemen.
- Laten we met de bus gaan.

我们乘公交去!

- Laten wij tien minuten pauze nemen.
- Laten we tien minuten pauzeren.

休息10分钟

- We moeten de regels volgen.
- We moeten de regels in acht nemen.

我们必须遵守规则。

Vergeet geen paraplu mee te nemen voor het geval dat het regent.

如果下雨的話,別忘了帶把傘。

Ze aanvaarden geen enkele uitvlucht om niet deel te nemen de vergadering.

他們不接受任何不參加會議的藉口。

"Om een goede advocaat in de arm te nemen?" vroeg Al-Sayib.

"要雇用一個好的律師?" Al-Sayib問。

Ik ben van plan de trein van tien uur dertig te nemen.

我打算搭十點三十分的火車。

- Bent u van plan deel te nemen aan de bijeenkomst?
- Ben je van plan aan de vergadering deel te nemen?
- Bent u van plan bij de vergadering aanwezig te zijn?

你们准备参加会议吗?

De dokter heeft haar een aantal tabletten gegeven om de pijn weg te nemen.

医生给了她一些止疼药片。

Het handige van dit elektronische woordenboek is dat je het makkelijk mee kan nemen.

电子词典的好处就是便于携带。

...over manieren om deel te nemen aan sociale kringen zonder er lichamelijk te zijn.

思考如何在不露面的情况下进行社交的方法。

- Het is voor ons niet nodig aan de vergadering deel te nemen.
- We zijn niet verplicht aan de bijeenkomst deel te nemen.
- We zijn niet verplicht aan de vergadering deel te nemen.
- Het is niet nodig voor ons om naar de vergadering te gaan.
- Wij hoeven niet naar de vergadering te gaan.

我們沒有必要參加會議。

- Mijn hobby is foto's trekken van wilde bloemen.
- Mijn hobby is foto's van wilde bloemen nemen.

我的业余爱好是拍野花的照片。

Omdat ik vandaag geen tijd had om inkopen te doen, moest ik genoegen nemen met een broodje als avondeten.

因為今天我沒法上街購物,只好做點三明治將就將就。

- Ik was in bad toen de telefoon ging.
- Ik was een bad aan het nemen toen de telefoon ging.

在我洗澡的时候,电话响了。

Ik raad je echter aan om de JR Narita Express te nemen (een trein vertrekt elke 30-60 minuten vanaf de luchthaven), om te voorkomen dat je moet overstappen.

但是,我建議你乘 JR 的成田特急(每三十分鐘至一個小時就有一班列車從機場開出),不用轉車這麼麻煩。