Translation of "Claro" in Polish

0.022 sec.

Examples of using "Claro" in a sentence and their polish translations:

- ¡Claro!
- ¡Desde luego!
- ¡Pues claro!

- Jasne!
- Pewnie!

¿Todo claro?

Czy wszystko jest jasne?

- Sí, claro.
- Sí, ciertamente.
- Claro que sí.

Tak, oczywiście.

"Claro, lo tomaré".

Chętnie tego spróbuję.

Miren, un claro.

Tu jest polana.

Claro que entiendo.

Oczywiście, że rozumiem.

- ¡Por supuesto!
- ¡Claro!

Faktycznie!

Todo está claro.

Wszystko jasne.

Claro que no.

Oczywiście, że nie.

No este amigo, claro.

Ale nie ten facet.

El mensaje es claro.

Wiadomość jest jasna.

Claro que lo recuerdo.

- Pamiętam to.
- Tak, pamiętam.

Claro que lo entiendo.

Oczywiście, że rozumiem.

Está más que claro.

To oczywiste.

Se hizo la resonancia, claro.

Oczywiście, rezonans mu zrobiono.

Claro que la extraño. Pero…

Tęsknię za nią. Ale…

Miren, allí hay un claro.

Spójrzcie, otwarta przestrzeń.

Ella habló fuerte y claro.

Ona mówiła jasno i głośno.

- ¡Claro que sí!
- ¡Por supuesto!

Oczywiście!

Prefiero un color más claro.

Wolę jaśniejszy kolor.

Miren, allí hay un gran claro.

Spójrzcie, otwarta przestrzeń.

Claro: Celular para viejos, con baño.

Właśnie, komórki z toaletami dla dziadków.

Está claro que sabe la respuesta.

Jasne, że zna odpowiedź.

Está claro que él es rico.

To jasne, że jest bogaty.

Y claro, las hojas tienen muy pocas calorías,

Liście mają mało kalorii,

Y claro, la tecnología ofrece esa tentadora promesa

Oczywiście technika kusi obietnicą

Miren, la jungla nos trajo a este claro.

Spójrzcie, dżungla wychodzi na otwartą przestrzeń.

"¿Podrías ayudarme con mi tarea de inglés?" "Claro".

„Pomógłbyś mi w zadaniu domowym z angielskiego?” „Jasne.”

- El motivo es claro.
- La razón es clara.

Powód jest jasny.

Es claro que él no quiere hablar conmigo.

To jasne, że on nie chce ze mną rozmawiać.

Tom habla inglés con un claro acento francés.

Tom mówi po angielsku z wyraźnym francuskim akcentem.

Claro. Es al lado del Centro Comercial Plaza.

Oczywiście. To jest obok centrum handlowego.

Claro que, en un día así, no hay sol.

Jak widzicie, dziś nie ma słońca.

Está claro que robó dinero de la caja fuerte.

To jasne, że ukradł pieniądze z sejfu.

Tom dejó claro que no quería que estuviera aquí.

Tom wyraził jasno, że nie chce mnie tutaj.

Tom dejó claro que no quería que le operaran.

Tom jasno powiedział, że nie chce operacji.

Habla claro para que todo el mundo pueda oírte.

Mów wyraźnie, aby każdy cię słyszał.

Y claro que te sientes mal porque son tus hijos

Oczywiście współczujemy im, bo to nasze dzieci,

El claro es un muy buen lugar para nuestra principal tarea.

Ta otwarta przestrzeń to całkiem dobre miejsce dla naszego najważniejszego zadania.

- El cielo se puso claro.
- El cielo aclaró.
- El cielo se despejó.

Niebo rozjaśniło się.

No está claro si Lander pretendía modificar el estilo de Emmet desde el principio.

Nie jest jasne czy Lander zamierzał zmienić styl Emmet'a od samego początku.

- Claro que lo entiendo.
- Sí que lo entiendo.
- Sí que lo comprendo.
- Ya lo he pillado.

Rozumiem.

Oh claro, es cierto. Se suponía que me encontrara con algunos amigos en Shibuya a las ocho.

O tak, to prawda. Musiałem odwiedzić paru przyjaciół w Shibuyi o ósmej.

Claro que la gran fuerza de caballería de Pompey y los animales de carga significaban que el forraje se estaba acabando

Oczywiście duża siła kawalerii Pompejusza i stado zwierząt oznaczało, że pasza jest uruchomiona

- ¡No puede ser!
- De ninguna manera.
- ¡Imposible!
- ¡Claro que no!
- ¡De ningún modo!
- ¡De eso nada!
- ¡Ni cagando!
- ¡Mangos!
- ¡Minga!
- ¡Ni en pedo!

Nie mam mowy!