Translation of "Betaald" in Turkish

0.018 sec.

Examples of using "Betaald" in a sentence and their turkish translations:

Iedereen heeft betaald.

Herkes ödedi.

- Ik heb de kassamedewerker betaald.
- Ik heb de caissière betaald.

Ben kasiyere ödedim.

Ik heb niet betaald.

Ödemedim.

Ik ben al betaald.

- Paramı çoktan aldım.
- Bana zaten ödeme yapıldı.

Ik heb vooraf betaald.

Peşin ödedim.

Tom heeft ervoor betaald.

Tom bunun için ödedi.

Wie heeft dat betaald?

- Bunun için kim ödedi?
- Onun için kim ödedi?

Heb je al betaald?

Daha önce ödedin mi?

- Heb je voor het boek betaald?
- Heeft u voor het boek betaald?
- Hebben jullie voor het boek betaald?

Kitap için ödeme yaptın mı?

- De factuur werd betaald in muntjes.
- De rekening werd met muntjes betaald.

Hesap bozuk para ile ödendi.

- Mijn huur moet morgen betaald worden.
- Mijn huur moet morgen worden betaald.

Kiramın yarın vadesi doldu.

Hij werd 10.000 dollar betaald.

Ona 10,000 dolar ödendi.

Hoeveel hebt ge ervoor betaald?

Bunun için ne kadar ödedin?

Ze worden per week betaald.

Onlara haftalık ödenir.

- Tom heeft betaald.
- Tom betaalde.

Tom ödedi.

Ze hebben me niet betaald.

Onlar bana ödeme yapmadı.

Heeft Tom de huur betaald?

Tom kirayı ödedi mi?

Ik heb mijn belastingen betaald.

Ben vergilerimi ödedim.

- Ik heb betaald.
- Ik betaalde.

Ödedim.

Ik heb Tom niet betaald.

Tom'a ödeme yapmadım.

Tom heeft nog niet betaald.

- Tom'a henüz para ödenmedi.
- Tom'a parası ödenmedi daha.

Ik heb ongeveer vijftig dollar betaald.

Yaklaşık elli dolar ödeme yaptım.

Hoe hebt ge die computer betaald?

Bu bilgisayar için nasıl ödeme yaptın?

Ik heb hem vorige week betaald.

Ona geçen hafta ödedim.

Ik heb zijn loon onmiddellijk betaald.

Maaşını hemen ödedim.

Hoeveel heb je voor hem betaald?

Onun için ne kadar ödedin?

Ik heb $200 aan belastingen betaald.

Ben 200 dolar vergi ödedim.

Ik heb voor de kaartjes betaald.

Ben biletleri ödedim.

Tom heeft voor de kaartjes betaald.

Tom biletleri ödedi.

Ik verwachtte niet betaald te krijgen.

Ödeme almayı beklemiyordum.

Ik wil weten wie hiervoor betaald heeft.

Bunu kimin ödediğini bilmek istiyorum.

Tom heeft zijn huur nog niet betaald.

Tom kirasını ödemedi daha.

Ik heb schulden die betaald moeten worden.

- Ödeyecek bir borcum var.
- Borcum var.

Je krijgt niet betaald om te denken.

Düşünmek için para almıyorsunuz.

Waarom heb je Tom niet gewoon betaald?

Neden sadece Tom'a ödeme yapmadın?

Ik heb er toch al voor betaald.

Bunun için zaten ödedim.

Ik heb Tom nog steeds niet betaald.

Ben hâlâ Tom'a ödeme yapmadım.

Heb je deze maand al huur betaald?

Bu ayın kirasını ödedin mi?

De medewerkers worden elke twee weken betaald.

İşçilere iki haftada bir ödeme yapılır.

Ik heb contant betaald voor de auto.

Araba için nakit ödedim.

...op de lijst en word ik niet betaald.

bir çalışan arar ve ben de ödeme alamam.

Ik heb tien dollar betaald voor dit boek.

Kitap için on dolar ödedim.

Ik heb tweeduizend yen voor dat boek betaald.

Kitap için iki bin yen ödedim.

Hij heeft 1000 yen betaald voor dit boek.

O, bu kitap için 1,000 yen ödedi.

Ik heb nog niet voor de kaartjes betaald.

Henüz biletleri ödemedim.

We hebben in Duitsland altijd met reischeques betaald.

Almanya'da her zaman seyahat çekleriyle ödeme yaptık.

Tom is degene die voor de kaartjes betaald heeft.

Biletleri ödeyen kişi Tom'dur.

- Ik kreeg geen geld.
- Men heeft mij niet betaald.

- Ben para almadım.
- Bana ödeme yapılmadı.

Jullie hebben de huur voor deze maand nog niet betaald.

Bu ayın kira bedelini hâlâ ödemedin.

Als dank voor zijn hulp heb ik hem een drankje betaald.

Yardımından dolayı ona teşekkür etmek için ona bir içki ısmarladım.

Hij dwong discipline af en zorgde ervoor dat de gevorderde benodigdheden werden betaald.

Disiplini uyguladı ve talep edilen malzemelerin ödenmesini sağladı.

Ik zal dat werk doen, op voorwaarde dat ik er voor betaald wordt.

Onun için bana ödeme yapılması şartıyla o işi yapacağım.

De politicus zei dat hij al zijn belasting had betaald en niets illegaals gedaan had.

Politikacı bütün vergilerini ödediğini ve yasadışı hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Effectief te laten zijn, moeten ze naar behoren worden betaald, gekleed en gevoed - iets wat de Franse Republiek

etkili olabilmeleri için, onlara düzgün bir şekilde ödeme yapılmalı, giydirilmeli ve beslenmelidir - Fransız Cumhuriyeti'nin

Hij maakte er zijn eerste prioriteit van om ervoor te zorgen dat zijn eigen mannen naar behoren werden betaald en gevoed - iets wat

. Kendi adamlarına düzgün bir şekilde ödeme yapılmasını ve beslenmesini sağlamak için ilk önceliği yaptı