Translation of "Waren" in Spanish

0.063 sec.

Examples of using "Waren" in a sentence and their spanish translations:

- Ze waren bezig.
- Ze waren druk.

Ellos estaban ocupados.

- Alle studenten waren daar.
- Alle studenten waren aanwezig.

Todos los estudiantes estaban presentes.

- We waren toen kinderen.
- Toen waren we kinderen.

Nosotros éramos niños en esa época.

- Iedereen was stil.
- Ze waren allemaal stil.
- Zij waren allemaal stil.
- Ze waren allen stil.
- Zij waren allen stil.

Todos estaban en silencio.

- Ze waren bang voor je.
- Zij waren bang voor je.
- Ze waren bang voor u.
- Zij waren bang voor u.
- Ze waren bang voor jullie.
- Zij waren bang voor jullie.

Ellos te temían.

Het waren techmiljardairs.

Eran multimillonarios tecnológicos.

We waren verrast.

Fue una sorpresa.

Voorraden waren goedkoop.

Las provisiones eran baratas.

Ze waren tevreden.

Ellos estaban satisfechos.

We waren vrienden.

Éramos amigos.

Hoeveel waren er?

- ¿Cuántas eran ellas?
- ¿Cuántos eran?
- ¿Cuántas eran?

Ze waren soldaten.

Eran soldados.

Zij waren samen.

Estaban juntos.

Waar waren jullie?

- ¿Dónde habías estado?
- ¿Dónde has estado?

We waren alleen.

Estábamos solos.

Wij waren vijanden.

Éramos enemigos.

Ze waren dood.

Estaban muertos.

We waren buiten.

Estábamos afuera.

Ze waren perfect.

Eran perfectos.

Wij waren gelukkig.

Éramos felices.

Ze waren verrast.

Estaban sorprendidos.

Wij waren samen.

Estábamos juntos.

Waar waren ze?

¿Dónde estaban?

De leefomstandigheden waren bar.

El entorno era extremadamente áspero,

We waren zeer enthousiast.

Estábamos muy entusiasmados.

Er waren 60 dictaturen,

60 autocracias,

Door Napoleon waren opgesteld .

en 1804.

Omdat we leiders waren...

Porque éramos los dirigentes.

Er waren 1200 dragers…

Había 1.200 porteadores...

Zijn ouders waren landbouwers.

Sus padres eran granjeros.

We waren in levensgevaar.

Estábamos en peligro de perder nuestras vidas.

Haar wangen waren rood.

Sus mejillas estaban rojas.

Ze waren bijna uitgehongerd.

Casi se morían de hambre.

Waar waren we gebleven?

¿Dónde estábamos?

Waren ze niet tevreden?

¿No estaban satisfechos?

Er waren twee taarten.

Eran dos tortas.

Alle leden waren aanwezig.

Todos los miembros estaban presentes.

Zij waren oorspronkelijk boeren.

Ellos originalmente eran granjeros.

We waren allemaal moe.

Estábamos todos cansados.

Er waren hier bloemen.

Aquí había flores.

Mijn ouders waren woedend.

Mis padres estaban furiosos.

We waren erg moe.

Estábamos muy cansados.

Derdejaarsstudenten waren niet uitgenodigd.

Los alumnos de tercer año no fueron invitados.

We waren gewoon vrienden.

Solo éramos amigos.

Zijn tranen waren echt.

Sus lágrimas eran verdaderas.

Veertig mensen waren aanwezig.

- Había cuarenta personas presentes.
- Cuarenta personas estaban presentes.
- Acudieron cuarenta personas.

Wij waren niet ziek.

No estábamos enfermos.

Mijn schoolcijfers waren gemiddeld.

Mis calificaciones eran promedio.

Ze waren allebei naakt.

Los dos estaban desnudos.

Er waren geen overlevenden.

- No hubo supervivientes.
- No había supervivientes.

Toen waren we jonger.

Nosotros éramos más jóvenes entonces.

De resultaten waren negatief.

Los resultados eran negativos.

Ze waren er allemaal.

Estaban todos aquí.

We waren in Boston.

Estuvimos en Boston.

De deuren waren gesloten.

Las puertas estaban cerradas.

Zijn antwoorden waren dubbelzinnig.

Sus respuestas eran ambiguas.

De geruchten waren fout.

Los rumores eran falsos.

De drankjes waren gratis.

Las bebidas eran gratis.

Ze waren willekeurig uitgekozen.

Fueron elegidos al azar.

Ze waren zeer streng.

Ellos eran muy estrictos.

Er waren geen katten.

- No había gatos.
- No había ningún gato.

Hoe waren jullie wittebroodsweken?

¿Cómo fue tu luna de miel?

De resultaten waren verbazingwekkend.

Los resultados eran sorprendentes.

Waar waren jullie gisteravond?

¿Dónde estabas ayer por la tarde?

Alle kabinetsleden waren aanwezig.

Todos los miembros del gabinete estaban presentes.

Alle studenten waren daar.

Todos los estudiantes estaban presentes.

Waren uw ouders thuis?

¿Estaban en casa tu madre y tu padre?

De resultaten waren goed.

Los resultados fueron buenos.