Translation of "Zij" in Spanish

0.008 sec.

Examples of using "Zij" in a sentence and their spanish translations:

- Zij zijn dokters.
- Zij zijn artsen.

Ellos son doctores.

- Zij is onhandig.
- Zij is onbeholpen.

Ella es torpe.

- Zij zijn zangers.
- Zij zijn zangeressen.

Son cantantes.

- Begrijpt zij Italiaans?
- Verstaat zij Italiaans?

¿Ella entiende italiano?

- Zij leek gelukkig.
- Zij leek blij.

Parecía feliz.

Zij rent.

Ella corre.

Zij wonnen.

Ellos ganaron.

Zij sliep.

Ella durmió.

Zij opende.

Ella abrió.

Zij zoenden.

Se besaron.

Bestaat zij?

¿Ella existe?

Zij doucht.

Ella se ducha.

Zij wacht.

Está esperando.

Zij bad.

- Oraba.
- Ella oraba.
- Oró.
- Ella oró.
- Rezaba.
- Ella rezaba.
- Rezó.
- Ella rezó.

Zij drinkt.

Ella bebe.

- Zij is onze docent.
- Zij is onze lerares.
- Zij is onze juf.
- Zij is onze leraar.

Ella es nuestra profesora.

- Zij blikken vis in.
- Zij kunnen vissen.

- Pueden pescar.
- Saben pescar.
- Enlatan pescado.
- Ellos saben pescar.

- Zij hielpen ons.
- Zij hebben ons geholpen.

Nos ayudaron.

- Zij waren aan het eten.
- Zij aten.

Comían.

- Zij hielpen Tom.
- Zij hebben Tom geholpen.

- Ellos ayudaron a Tom.
- Ellas ayudaron a Tom.

- Zij is zangeres.
- Zij is een zanger.

Ella es cantante.

- Zij hielpen hem.
- Zij hebben hem geholpen.

- Lo ayudaron.
- Ellos lo ayudaron.
- Ellas lo ayudaron.

- Zij hielpen haar.
- Zij hebben haar geholpen.

- La ayudaron.
- Ellos la ayudaron.
- Ellas la ayudaron.

- Zij kocht brood.
- Zij heeft brood gekocht.

Compró pan.

- Is zij uw moeder?
- Is zij jouw moeder?
- Is zij jullie moeder?

- ¿Ella es tu madre?
- ¿Esa es tu madre?

- Zij is mijn zuster.
- Zij is mijn zus.

- Ella es mi hermana mayor.
- Ella es mi hermana.

- Zij is erg talentvol.
- Zij is heel bekwaam.

Es muy talentosa.

- Zij heeft je nodig.
- Zij heeft u nodig.

Ella te necesita.

- Ze omhelsden.
- Zij omhelsden.
- Ze omarmden.
- Zij omarmden.

Se abrazaron mutuamente.

- Zij scheert het schaap.
- Zij scheert de schapen.

Ella está esquilando una oveja.

Waar is zij? Zij is in de keuken.

¿Ella dónde está? Ella está en la cocina.

Zij plukte bloemen.

Ella recogió flores.

Zij is atheïst.

Ella es atea.

Komen zij ook?

¿Ellos también vienen?

Zij werkt alleen.

Ella trabaja sola.

Wie is zij?

¿Quién es ella?

Zij werd kwaad.

- Ella se enfadó.
- Ella se enojó.
- Se enojó.

Zij werd rood.

Ella se sonrojó.

Is zij getrouwd?

¿Está casada?

Zij spreekt Russisch.

- Ella sabe hablar ruso.
- Ella puede hablar ruso.

Zij zijn leraren.

- Ellos son profesores.
- Son profesores.

Wie zijn zij?

¿Quiénes son ellos?

Zij zijn gelukkig.

Ellos están felices.

Zij zijn christenen.

Ellos son cristianos.

Zij verraadde u.

- Ella les traicionó.
- Ella os traicionó.
- Ella te traicionó.

Zij is mooi.

- Ella es guapa.
- Ella es preciosa.

Zij keken tv.

Estaban viendo la televisión.

Zij is Japanse.

Ella es japonesa.

Zij geven niets.

No dan nada.

Zij zijn binnen.

Están dentro.

Zij zijn Russisch.

Ellos son rusos.

Zij zijn zangers.

Son cantantes.

Zij speelt piano.

Ella toca el piano.

Zij spreken Spaans.

Ellas hablan español.

Zij is gelukkig.

Ella es feliz.

Zij wil dansen.

- Ella quiere bailar.
- Ella tiene ganas de bailar.

Zij is zangeres.

Ella es cantante.

Kan zij fietsen?

¿Ella sabe andar en bicicleta?

Zij studeert wiskunde.

Ella estudia matemáticas.

Zijn zij Amerikaans?

- ¿Son americanos?
- ¿Son estadounidenses?

Zij is biseksueel.

Ella es bisexual.

Zij zijn dokters.

Ellas son médicas.

Is zij tevreden?

- ¿Está satisfecha?
- ¿Ella está satisfecha?

Zij rookt niet.

- No fuma.
- Ella no fuma.

Zij hebben water.

Tienen agua.

Zij eten vlees.

Ellos comen carne.

Zij heeft wijn.

- Ella tiene vino.
- Tiene vino.

Zij hebben wijn.

Tienen vino.

Zij is sexy.

Está de toma pan y moja.

Zij helpen ons.

- Ellos nos ayudan.
- Nos ayudan.
- Ellas nos ayudan.

Zij haat countrymuziek.

Ella odia la música country.

Zij is goed.

- Ella es buena.
- Él es bueno.

Zij eet fruit.

Ella come fruta.

Zij sprak veel.

Ella habló mucho.