Translation of "Plotseling" in Russian

0.011 sec.

Examples of using "Plotseling" in a sentence and their russian translations:

Plotseling regende het.

- Неожиданно пошёл дождь.
- Внезапно пошёл дождь.

Rem niet plotseling

- Не тормози резко.
- Не тормозите резко.

Rem niet zo plotseling.

Не тормози так резко.

De temperatuur daalde plotseling.

- Температура внезапно понизилась.
- Температура внезапно упала.

Maria stond plotseling op.

Мэри резко встала.

Hij stopte plotseling met praten.

Вдруг он перестал говорить.

Plotseling gebeurde er iets onverwachts.

Внезапно произошло нечто неожиданное.

Tom begon plotseling te huilen.

Том внезапно заплакал.

Haar gezicht werd plotseling rood.

Её лицо вдруг покраснело.

De kinderen zijn plotseling stil.

Дети вдруг притихли.

Kon ik plotseling zo duidelijk zien,

я увидела — причём так ясно! —

Plotseling kreeg ik een goed idee.

- Неожиданно, хорошая идея пришла мне в голову.
- Неожиданно мне в голову пришла хорошая идея.
- Мне вдруг пришла в голову хорошая идея.

Ze gaf me plotseling een kus.

Она внезапно поцеловала меня.

Waarom is het plotseling zo stil?

Почему вдруг так тихо?

Plotseling reikt ze zo naar het oppervlak.

И внезапно она начала вскидывать щупальца к поверхности.

Plotseling verschenen er drie honden voor ons.

Внезапно перед нами возникли три собаки.

- Plots was hij dood.
- Hij stierf plotseling.

Он внезапно умер.

Tom zat plotseling rechtovereind in zijn stoel.

Том неожиданно выпрямился на стуле.

Plotseling brak er brand uit in de bioscoop.

В кинотеатре внезапно начался пожар.

- Plots zag hij mij.
- Plotseling zag hij mij.

Вдруг, он увидел меня.

En plotseling lost die vette olie op in het water.

И это жирное масло растворится в воде..

- Ze gaf me plotseling een kus.
- Plots kuste ze me.

Она внезапно поцеловала меня.

Plotseling herinnerde ik me dat ik zoveel boeken niet kon betalen.

Вдруг я вспомнил, что не могу себе позволить купить так много книг.

Toen die vulkaan plotseling uitbarstte, kwamen er veel mensen te overlijden.

Вулкан неожиданно начал извержение, много людей погибло.

Je idee is niets waard. - Ha, nu is het plotseling "mijn" idee!

«Твоя идея бесполезна». — «Ха! И теперь это вдруг "моя" идея!»

Toen de beer plotseling verscheen, deden de kinderen alsof ze dood waren.

Когда вдруг появился медведь, дети притворились мертвыми.

- Het vliegtuig is in een oogwenk verdwenen.
- Het vliegtuig is plotseling verdwenen.

Самолёт исчез в мгновение ока.

- Ze werd plotseling ziek.
- Ze werd ineens ziek.
- Ze werd opeens ziek.

Она внезапно заболела.

Ik dacht dat hij hier was, maar als je er bent dan is hij plotseling verder weg.

Я думал, он здесь, но вы подъезжаете, и оказывается, что он еще дальше.

- Plotseling begreep ik wat er aan de hand was.
- Opeens had ik door wat er gaande was.

Я вдруг понял, что происходит.

De man die zojuist nog meende iets te bedisselen, ligt plotseling star tussen zes planken en de omstanders, die wel inzien dat ze van hem niets zinnigs meer hoeven te verwachten, schuiven hem een crematorium in.

Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.