Translation of "Voortdurend" in Japanese

0.025 sec.

Examples of using "Voortdurend" in a sentence and their japanese translations:

Hij klaagt voortdurend.

彼はいつもぶつぶつ言っている。

Ze huilt voortdurend

彼女は泣いてばかりいる。

Hij lacht voortdurend.

いつも彼は笑っている。

Ze maakten voortdurend ruzie.

彼らは絶えずけんかばかりしていた。

Ik vergeet voortdurend namen.

私はいつも人の名を忘れてばかりいる。

Hij bekritiseert voortdurend andere mensen.

彼はひっきりなしに他人を批評する。

Tom en Maria vechten voortdurend.

トムとメアリーはしょっちゅうケンカしてる。

De patiënt vereist voortdurend zorg.

その患者は片時も目を離せない。

Ik ben uw voortdurend geklaag moe.

君の相変わらずの愚痴には、むかつくよ。

Ze is tijdens het ademhalen voortdurend in beweging.

呼吸をしている間 ずっと 肺は動いていて

En krijgen voortdurend te maken met levensbedreigende situaties

生命を可能にする秩序の わずかな勝算を前に

- Computers worden steeds verbeterd.
- Computers worden voortdurend verbeterd.

コンピューターはたえず改良されている。

Zijn vrouw zit voortdurend aan zijn kop te zeuren.

彼の妻は彼に一日中がみがみ言っている。