Translation of "Moe" in Polish

0.024 sec.

Examples of using "Moe" in a sentence and their polish translations:

- Ben je moe?
- Bent u moe?
- Zijn jullie moe?

Czy jesteś zmęczony?

- Ik ben moe.
- Ik ben moe!

Jestem zmęczona.

Zo moe!

Bardzo zmęczony!

- Ben je niet moe?
- Bent u niet moe?
- Zijn jullie niet moe?

Czy nie jesteś zmęczony?

- Ik ben moe nu.
- Ik ben nu moe.

Jestem teraz zmęczony.

Ik ben moe.

- Jestem zmęczony.
- Jestem zmęczona.

Ik was moe.

Byłem zmęczony.

Jullie zijn moe.

Jesteś zmęczony.

Tom was moe.

Tom był zmęczony.

Ben je moe?

Jesteś śpiący?

Ze waren moe.

- Byli zmęczeni.
- Były zmęczone.

We worden moe.

Zmęczymy się.

- Hij raakte al snel moe.
- Hij werd snel moe.

Szybko się zmęczył.

- Je ziet er moe uit.
- U ziet er moe uit.

- Wygląda pan na zmęczonego.
- Wyglądasz na zmęczonego.

- Ik ben helemaal niet moe.
- Ik ben absoluut niet moe.

- Wcale nie jestem zmęczony.
- Wcale nie jestem zmęczona.

Hij was erg moe.

Był bardzo zmęczony.

Tom voelde zich moe.

Tom czuł się zmęczony.

Ik ben zo moe!

Ale jestem zmęczony!

Ik ben heel moe.

Jestem bardzo zmęczony.

Ik was erg moe.

Byłem(am) wykończony(a).

Was je gisteravond moe?

Był pan zmęczony wczoraj wieczorem?

We waren erg moe.

Byliśmy bardzo zmęczeni.

Ik ben niet moe.

Nie jestem zmęczony.

Ik ben te moe.

Jestem zbyt zmęczona.

Ben je nu moe?

Jesteś teraz zmęczony?

Ik was al moe.

Już byłem zmęczony.

Wat ben ik moe.

Ależ jestem zmęczony.

Mijn ogen zijn moe.

Oczy mi się zmęczyły.

Ze was te moe.

Była zbyt zmęczona.

- Ge ziet er heel moe uit.
- Je ziet er erg moe uit.
- U ziet er erg moe uit.

- Wyglądamy bardzo zmęczeni.
- Wyglądam bardzo zmęczono.

- Je ziet er erg moe uit.
- U ziet er erg moe uit.
- Jullie zien er erg moe uit.

Wyglądasz na bardzo zmęczonego.

- Jij bent moe en ik ook.
- U bent moe en ik ook.

Jesteś zmęczony, ja też.

De hele bemanning was moe.

Zwolniono całą załogę.

Ik ben een beetje moe.

Jestem trochę zmęczony.

Je ziet er moe uit.

Wyglądasz na zmęczonego.

Hij ziet er moe uit.

On wydaje się zmęczony.

Ze ziet er moe uit.

Wygląda na zmęczoną.

Waarom ben ik zo moe?

Dlaczego jestem taki zmęczony?

Ze zien er moe uit.

Oni wyglądają na zmęczonych.

Tom moet heel moe zijn.

Tom z pewnością jest bardzo zmęczony.

Tom lijkt moe te zijn.

Tom wydaje się być zmęczony.

Ik ben nu erg moe.

Jestem teraz bardzo zmęczony.

Ik ben erg moe vandaag.

Jestem dziś naprawdę zmęczony.

Ik ben nog niet moe.

Nie jestem jeszcze zmęczony.

Tom begon zich moe te voelen.

Tom zaczynał czuć się zmęczony.

Tom ziet er vandaag moe uit.

Tom wygląda dziś na zmęczonego.

Ik ben uw voortdurend geklaag moe.

Jestem zmęczony Twoim ciągłym narzekaniem.

- Ik ben slaperig!
- Ik ben moe!

Jestem śpiący.

Ik word zo moe van je.

Jestem tobą tak zmęczony.

Ik was moe van het werk.

Byłam znudzona pracą.

Hij was te moe om te studeren.

Był zbyt zmęczony, aby się uczyć.

- Ik ben heel moe.
- Ik ben doodop.

- Jestem bardzo zmęczona.
- Jestem bardzo zmęczony.

Ik ben te moe om te rennen.

Jestem zbyt zmęczony, żeby biegać.

Ik ben niet de enige die moe is.

Nie tylko ja jestem zmęczony.

Dat was genoeg voor vandaag, ik ben moe.

To wszystko na dziś. Jestem zmęczony.

Ik ben zo moe dat ik nauwelijks kan lopen.

Jestem tak zmęczony, że ledwo idę.

Volgens mij zijn de kinderen moe van het zwemmen.

Dzieci wyglądają na zmęczone pływaniem.

Hoewel hij moe was, ging hij door met zijn werk.

- Kontynuował pracę pomimo zmęczenia.
- Pomimo zmęczenia, kontynuował pracę.

- Ik ben heel moe.
- Ik ben doodmoe.
- Ik ben doodop.

Jestem bardzo zmęczona.

Daar is hij. Hij is niet de enige die moe is.

Tam jest. Nie tylko ja jestem zmęczony.

Mijn moeder was zo moe, dat ze vroeg naar bed is gegaan.

Moja mama była tak zmęczona, że poszła wcześnie spać.

Ik ben zo moe dat ik naar bed ga zodra ik thuiskom.

Jestem tak zmęczony, że jak tylko wrócę do domu, położę się.

Het was een koude, natte nacht en ik ben moe... ...maar als de dag aanbreekt zijn we weer onderweg.

To była zimna, mokra noc i jestem zmęczony, ale o świcie wyruszamy w drogę.