Translation of "Televisie" in Japanese

0.008 sec.

Examples of using "Televisie" in a sentence and their japanese translations:

Kijk geen televisie!

テレビを見てはいけません。

- Kijk geen televisie.
- Kijk geen televisie!
- Kijk geen TV.

テレビを見てはいけません。

Televisie verpest het gezinsleven.

テレビは家庭生活をダメにしている。

Doe de televisie uit alstublieft.

- テレビを消しなさい。
- テレビを消して下さい。

Hij keek toen geen televisie.

彼はその時テレビを見ていなかった。

Mag ik de televisie aanzetten?

テレビつけてもいい?

Ik kijk iedere dag televisie.

テレビは毎日見ますよ。

Hij heeft de televisie ingeschakeld.

彼はテレビをつけた。

- Hij kijkt televisie voordat hij gaat studeren.
- Hij kijkt televisie alvorens te studeren.

彼は勉強する前にテレビを見ます。

De meeste mensen kijken graag televisie.

たいていの人はテレビを見るのが好きです。

Ik kijk niet naar de televisie.

私はテレビを見ません。

We zagen vreselijke scènes op televisie.

私たち、ひどい光景をテレビで見たのよ。

Laat de televisie niet aan staan.

テレビをつけっぱなしにするな!

Zet de televisie niet luider alstublieft.

これ以上テレビの音を大きくしないでくれ。

Gelieve de televisie aan te zetten.

テレビを付けて下さい。

Kranten, televisie en radio heten massamedia.

新聞・テレビ・ラジオは、マス・メディアと呼ばれる。

Televisie helpt ons onze kennis te verruimen.

テレビのおかげで我々は知識を広めることができる。

Volgens de televisie zal het morgen regenen.

テレビによれば明日は雨だそうだ。

Er is een televisie in deze kamer.

その部屋にはテレビがある。

Als kind heeft hij altijd televisie gekeken.

彼は子供の頃、いつもテレビばかり見ていた。

Er staat een televisie in mijn kamer.

私の部屋にはテレビがある。

Ik heb een tenniswedstrijd gekeken op televisie.

私はテレビでテニスの試合を見た。

We keken naar een baseballwedstrijd op televisie.

私達はテレビで野球の試合を見た。

Mijn huiswerk gedaan hebbende, keek ik televisie.

私は宿題をすませてからテレビを見た。

Mijn jongere broertje is televisie aan het kijken.

私の弟はテレビを見ている。

- De tv is kapot.
- De televisie is kapot.

テレビは壊れています。

Heb je verleden nacht naar de televisie gekeken?

昨夜あなたはテレビを見ましたか。

- Dit is een tv.
- Dit is een televisie.

それはテレビだ。

- Ik keek toen tv.
- Dan keek ik televisie.

私はその時、テレビを見ていました。

Speel buiten in plaats van televisie te kijken.

テレビを見てないで、外で遊びなさい。

- Ik kijk tv.
- Ik kijk naar de televisie.

わたしはテレビを見ています。

- Heb je verleden nacht naar de televisie gekeken?
- Hebt gij gisteravond televisie gekeken?
- Heb je gisteravond naar de tv gekeken?

昨夜あなたはテレビを見ましたか。

Ik maak mijn huiswerk, nadat ik televisie heb gekeken.

テレビを見た後で宿題をする。

Zet de televisie uit. Ik kan me niet concentreren.

- 気が散るからテレビを消してくれ。
- テレビを消してよ。集中できない。

Het is tijd dat je stopt met televisie kijken.

- テレビを見るのを止めてもいい頃でしょう。
- テレビを見る時間は終わりだよ。

Ik keek naar de televisie toen de telefoon belde.

電話が鳴ったとき、私はテレビを見ていました。

Ik denk niet dat de televisie boeken zal vervangen.

私はテレビが本にとって代わるとは思えない。

Studenten lezen niet veel boeken vanwege de televisie en stripboeken.

テレビやマンガのせいで学生は本を読みません。

Televisie is een erg belangrijk medium waarmede informatie wordt verschaft.

テレビは情報を与えるための非常に重要な媒体である。

- Tom kijkt te veel tv.
- Tom kijkt te veel televisie.

トムはテレビを見すぎます。

- Ik kijk geen tv.
- Ik kijk niet naar de televisie.

私はテレビを見ません。

Kan je je voorstellen hoe het leven zou zijn zonder televisie?

テレビがなかったら生活がどんな物になるか想像できますか。

Sommige mensen lezen de krant en kijken tegelijk naar de televisie.

新聞を読みながら同時にテレビを観る人もいる。

Volgende week ga ik waarschijnlijk een boek lezen en televisie kijken.

来週は本を読んだりテレビを見たりします。

- Laat de televisie niet aan staan.
- Laat de tv niet aanstaan.

- テレビをつけっぱなしにするな!
- テレビをつけっぱなしにしないで!

Veel mensen denken dat kinderen al hun tijd doorbrengen met televisie kijken.

多くの人が、子供たちはテレビを見てばかりいると思っている。

We zijn geneigd televisie te kijken ongeacht het programma dat bezig is.

私たちはどんな番組が行われるかに関係なく、テレビを見がちである。

- Hebt gij gisteravond televisie gekeken?
- Heb je gisteravond naar de tv gekeken?

昨夜あなたはテレビを見ましたか。

- Omdat zij teevee aan het kijken zijn.
- Omdat ze televisie aan het kijken zijn.
- Omdat ze tv aan het kijken zijn.
- Omdat ze naar de televisie zitten te kijken.

テレビを見ているからです。

Televisie kan een belangrijke cultuurbron zijn en haar schooluitzendingen staan in veel scholen hoog aangeschreven.

テレビは重要な教養の源になることも出来、その教育放送は多くの学校で高く評価されている。

- Mijn moeder kijkt 's avonds zelden naar de televisie.
- Mijn moeder kijkt 's avonds zelden tv.

私の母は夜めったにテレビを見ない。

Wanneer je naar televisie kijkt of naar de radio luistert, is de muziek die je hoort vaak van Afrikaanse origine.

テレビを見たりラジオを聞いたりするとき、耳にする音楽はしばしばアフリカ起源のものです。