Translation of "Ziek" in German

0.019 sec.

Examples of using "Ziek" in a sentence and their german translations:

- Was je ziek?
- Was u ziek?
- Waren jullie ziek?

- Warst du krank?
- Waren Sie krank?
- Wart ihr krank?

- U bent ziek!
- Je bent ziek!

Du bist krank!

- Tom werd ziek.
- Tom is ziek geworden.

Tom wurde krank.

- Jouw broer is ziek.
- Uw broer is ziek.
- Jullie broer is ziek.

Ihr Bruder ist krank.

- Misschien was hij ziek.
- Hij was misschien ziek.

Er war vielleicht krank.

- Voelt gij u ziek?
- Voel je je ziek?

- Fühlst du dich krank?
- Fühlen Sie sich krank?

- Gisteren was ik ziek.
- Ik was ziek gisteren.

Gestern war ich krank.

- Mijn grootmoeder is ziek.
- Mijn oma is ziek.

Meine Großmutter ist krank.

- Je bent heel ziek.
- U bent erg ziek.

Du bist schwer krank.

Tom is ziek.

Tom ist krank.

Hij is ziek.

Er ist krank.

Ben je ziek?

Bist du krank?

Ik was ziek.

Ich war krank.

Ik ben ziek.

Ich bin krank.

Iedereen is ziek.

Alle sind krank.

Is Tom ziek?

Ist Tom krank?

U bent ziek!

Sie sind ja krank!

Hij lijkt ziek.

- Er scheint krank zu sein.
- Er sieht krank aus.

Ik werd ziek.

- Ich wurde krank.
- Mir wurde es schlecht.

Tom leek ziek.

Tom schien krank zu sein.

Je bent ziek!

Du bist krank!

Waren jullie ziek?

- Warst du krank?
- Waren Sie krank?
- Wart ihr krank?

Zij is ziek.

Sie ist krank.

- Toms kat is ziek.
- Tom zijn kat is ziek.

Toms Kater ist krank.

- Je ziet er ziek uit.
- U ziet er ziek uit.
- Jullie zien er ziek uit.

- Du siehst krank aus.
- Du wirkst krank.

- De hond lijkt ziek.
- De hond ziet er ziek uit.

Der Hund sieht krank aus.

- Jammer dat ze ziek is.
- Spijtig dat ze ziek is.

Es ist schade, dass sie krank ist.

Gisteren was ik ziek.

Gestern war ich krank.

Tom voelde zich ziek.

Tom fühlte sich krank.

Mijn grootmoeder is ziek.

Meine Großmutter ist krank.

Je bent ernstig ziek.

Sie sind schwer krank.

Hij is erg ziek.

Er ist sehr krank.

Mijn opa is ziek.

Mein Opa ist krank.

Ze werd heel ziek.

Sie wurde sehr krank.

Misschien was hij ziek.

Vielleicht war er krank.

Hij was misschien ziek.

Er war vielleicht krank.

Hij is niet ziek.

Er ist nicht krank.

Hij beschouwt zichzelf ziek.

Er hält sich für krank.

Ze zijn niet ziek.

Sie sind nicht krank.

Hij was niet ziek.

Er war nicht krank.

Wij waren niet ziek.

Wir waren nicht krank.

Ze waren niet ziek.

Sie waren nicht krank.

Ik ben niet ziek.

Ich bin nicht krank.

Tom is erg ziek.

Tom ist sehr krank.

Ik werd erg ziek.

Ich wurde sehr krank.

De boom is ziek.

Der Baum ist krank.

Hoe ziek is Tom?

Wie krank ist Tom?

Het meisje is ziek.

Das Mädchen ist krank.

Ze voelde zich ziek.

Sie fühlte sich krank.

Zij is erg ziek.

Sie ist sehr krank.