Translation of "Door" in French

0.090 sec.

Examples of using "Door" in a sentence and their french translations:

- Laat hem door.
- Geef het door.
- Geef maar door.

Fais-le passer.

Ik ben door en door nat.

Je suis trempé jusqu'aux os.

- Stuur het door!
- Stuur hem door!

Envoie-le !

- Stuur het door!
- Stuur haar door!

Envoie-la !

- Geef het door.
- Geef hem door.

Transmets-le.

Door TED,

Par TED,

Ga door!

- Continuez !
- Continue !
- Vas-y!

Was niet door grapjes, maar door verhalen.

était de raconter des histoires et pas des blagues.

- Ga alsjeblieft door.
- Gaat u alstublieft door.

- Veuillez continuer.
- Veuillez poursuivre.
- Continuez, s'il vous plaît.
- Continue, s'il te plaît.

Hij is door en door een Amerikaan.

Il est américain jusqu'au bout des ongles.

Die maar door en door zou kunnen gaan

qui pourrait s’éterniser,

- Ga door!
- Loop door!
- Blijf lopen!
- Ga verder!

- Poursuivez !
- Continuez !

- U ratelt maar door!
- Jullie ratelen maar door!

Vous divaguez !

door externe omstandigheden."

au gré des circonstances extérieures. »

Gedreven door overlevingsinstinct...

Motivée par l'instinct de survie,

Door dit ijs.

On va percer la glace.

Door dit programma

Mais grâce au programme,

Laat hem door.

Fais-le passer.

Ze gaat door.

Elle continue.

Je ging door.

Tu continuais.

Geef het door!

Passe-le !

Ga door, Maria.

Continue, Marie.

Ga door, Thomas.

Continue, Thomas.

Ga zo door!

Continuez comme ça.

Ik liep door.

J'ai continué de marcher.

Stuur haar door!

- Envoie-la !
- Envoyez-la !

Loop maar door!

Passe ton chemin !

- Gelieve mij door te laten.
- Alstublieft, laat me door.

- Laissez-moi passer, s'il vous plaît.
- Laissez-moi passer s'il vous plait.

- We werden door zombies aangevallen.
- We werden aangevallen door zombies.

- Nous avons été attaqués par des zombis.
- Nous fûmes attaqués par des zombis.
- Nous avons été attaquées par des zombis.
- Nous fûmes attaquées par des zombis.

- Tom is vermoord door Mary.
- Tom werd door Maria vermoord.

Tom a été tué par Mary.

Zonder uw regenjas was ik door en door nat geweest.

Si ce n'avait été pour votre imperméable, j'aurais été trempé jusqu'aux os.

- U haalt alles door elkaar.
- Jullie halen alles door elkaar.

Vous mélangez tout.

Gevolgd door Noord-Amerika.

suivie par l'Amérique du Nord.

Door de wetenschappelijke revolutie,

Et avec la révolution copernicienne,

Mede door deze woede,

en partie à cause de cette colère,

Uitgestrooid door mijn praatje.

et les semer tout au long de mon intervention.

door Napoleon waren opgesteld .

en 1804.

door de herstelde monarchie.

par la monarchie rétablie.

Weinig maanlicht dringt door.

Peu de lumière de la lune y pénètre.

Sterven door dat plastic.

meurent à cause du plastique.

Maar wel door aanraking.

Mais il y parvient par le toucher.

door Jimmy weten ze

ils savent que Jimmy les aidera à se sentir

Excuseer, mag ik door?

Excusez-moi, puis-je passer ?

Hij stierf door zuurstofgebrek.

Il est mort par manque d'oxygène.

Ik draaide erg door.

Je flippais grave.

Zij ratelt maar door!

Elle divague !

Maria ratelt maar door!

Marie divague !

Zij ratelen maar door!

Ils divaguent !

Hij ratelt maar door!

Il divague !

Tom ratelt maar door!

Tom divague !

Bloed stroomt door bloedvaten.

Le sang circule dans les vaisseaux sanguins.

Tom zwoegde maar door.

Tom n'arrêtait pas de trimer.

Ga door met werken!

Continue à travailler !

U ratelt maar door!

Vous divaguez !

Gelieve door te rijden!

Veuillez circuler !

- Tom ging door het lint.
- Tom is door het lint gegaan.

- Tom a pété les plombs.
- Tom est devenu fou furieux.
- Tom est devenu fou de rage.

- Breng je Kerstmis door met Tom?
- Brengt u Kerstmis door met Tom?
- Brengen jullie Kerstmis door met Tom?

- Vous passez Noël avec Tom ?
- Tu passes Noël avec Tom ?

Hij deed dat door het door te geven aan de volgende generatie,

Il le protégea en l’offrant à la génération suivante,

Napoleon was geschokt door dit verraad door een van zijn oudste kameraden.

Napoléon a été choqué par cette trahison par l'un de ses plus vieux camarades.

door daarin de eerste te zijn en door de domino te zijn.

en étant la première et en étant le domino.

- Het schip vaarde door het Suezkanaal.
- Het schip voer door het Suezkanaal.

Le bateau traversa le canal de Suez.

- De nagel ging door de muur.
- De spijker ging door de muur.

- Le clou traversa le mur.
- Le clou transperça le mur.

De mens is sterfelijk door zijn angsten en onsterfelijk door zijn hoop.

L'homme est mortel en raison de ses peurs et immortel en raison de ses espoirs.

- Veel steden waren vernietigd door bommen.
- Veel steden waren door bommen vernietigd.

De nombreuses villes furent détruites par les bombes.

- Ben je gestoken door een bij?
- Bent u gestoken door een bij?

- Avez-vous été piqué par une abeille ?
- Avez-vous été piquée par une abeille ?
- As-tu été piqué par une abeille ?
- As-tu été piquée par une abeille ?

- Zijn lach galmde door het huis.
- Haar lach galmde door het huis.

Son rire résonna à travers la maison.

- Veel jeugdgerichte websites imponeren meer door hun presentatie dan door hun inhoud.
- Veel op jongeren gerichte websites blinken meer uit door hun look dan door hun inhoud.

De nombreux sites web à destination de la jeunesse impressionnent davantage par leur aspect, que par leur contenu.

En toen had ik door

Alors, j'ai compris,

door 's werelds grootste geesten.

par les plus grands esprits au monde.

Veroorzaakt door machtige, snode krachten

causé par des forces puissantes et néfastes

Door hard werken en doorzettingsvermogen

Avec du travail et de la persévérance,

Toch gaat het bloedvergieten door.

Pourtant, le massacre continue.

...goed afgeschermd door de sneeuw.

et bien isolé par la neige.

Ze door het ijs vielen.

ils sont tombés à travers la glace.

Is binnengebracht door een ambulance,

qui est arrivée ici en ambulance,

Mensen verliezen ledematen door tetanus.

On peut perdre un membre à cause de ça.

...bepaald worden door het maanlicht.

sont régies par la lumière de la lune.

...door hun geroep te naderen.

en répondant à leurs appels.

De capibara's hebben hem door.

Les capybaras l'ont repéré.

Daar kom ik niet door.

On peut pas passer par là.