Translation of "Gebieden" in English

0.010 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their english translations:

Zijn er gevaarlijke gebieden?

Are there dangerous areas?

...in een van de armste gebieden.

in one of the poorest areas.

En je ziet daar rood-oranje gebieden:

and what you see up there is red-orange:

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

I realized that all the fields of science are interconnected.

Op veel gebieden kunnen dieren dingen beter doen dan mensen.

In many ways, animals can do things better than people can.

De paardenbreedten zijn subtropische gebieden die bekend staan om kalme winden en weinig neerslag.

The horse latitudes are subtropical regions known for calm winds and little precipitation.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

His efforts are focused on education, conflict prevention, and tracking of roaming cats in human spaces.

Wat is de kwaliteit van het water dat de Palestijnen drinken in de bezette gebieden?

What is the quality of the water that the Palestinians drink in the occupied territories?

Ideeën houden geen rekening met de nationale grenzen, en dit is vooral het geval op gebieden waar taal en andere tradities gemeengoed zijn.

Ideas do not respect national frontiers, and this is especially so where language and other traditions are in common.

In sommige landelijke gebieden is het internet belangrijk voor informatie over landbouw, en daarbij speciaal van nut voor productietechnologie en prijzen van agrarische producten.

In some rural areas, the Internet is important for agricultural information, as well as being particularly useful for the purposes of agricultural production technologies and pricing.

Zelfs nu, jaren na de Koude Oorlog, is er nog steeds veel wrevel tussen Russen en Duitsers, vooral in gebieden die vroeger door de Sovjet-Unie werden bezet.

- Even now, many years after the Cold War, there is still much rancor between the Russians and the Germans, especially in areas once occupied by the Soviet Union.
- Even now, many years after the Cold War, there is still much bitterness between Germans and Russians, especially in areas which were occupied by the Soviet Union.

De arbeid in sweatshops, de vernietiging van het regenwoud, de klimaatopwarming, de verdrijving van inheemse gemeenschappen, de lucht- en watervervuiling, de uitroeiing van wilde dieren op landbouwgrond als "ongedierte", de gewelddadige omverwerping van democratisch gekozen regeringen om marionettendictators in stand te houden die de belangen van grote bedrijven behartigen, de dagbouw, de oliewinning in ecologisch kwetsbare gebieden, de vakbondsonderdrukking, de kinderslavernij en de steekpenningen aan onderdrukkende regimes zijn slechts enkele van de vele gevolgen van de schijnbaar onschuldige consumptiegoederen die we elke dag verbruiken.

Sweatshop labor, rainforest destruction, global warming, displacement of indigenous communities, air and water pollution, eradication of wildlife on farmland as “pests”, the violent overthrow of popularly elected governments to maintain puppet dictators compliant to big business interests, open-pit strip mining, oil drilling in environmentally sensitive areas, union busting, child slavery, and payoffs to repressive regimes are just some of the many impacts of the seemingly innocuous consumer products we consume every day.