Translation of "Dan" in English

0.079 sec.

Examples of using "Dan" in a sentence and their english translations:

- Ik zie Dan.
- Zij zien Dan.

- I see Dan.
- They see Dan.

Kijk dan.

Look at that!

Tot dan.

Until then.

Wie dan?

Then who?

En dan?

And so?

Goedenacht, Dan.

Good night, Dan.

Waarom dan?

Why so?

Jij dan?

How about you?

Dan, en pas dan, komt er hoop.

Then, and only then, hope will come.

Waarom zijn tieners dan meer kwetsbaar dan kinderen,

then why are teens more vulnerable than children,

- Beter laat dan nooit.
- Liever laat dan nooit!

Better late than never.

Tom kent Maria beter dan wie dan ook.

- Tom knows Mary better than anyone else.
- Tom knows Mary better than anyone else does.

Ik ken hem beter dan wie dan ook.

I know him better than anyone else does.

Ik haat wiskunde meer dan wat dan ook.

I hate mathematics more than anything else.

En dan alles,

all of it,

En maandag dan?

How about Monday?

Waaraan dan precies?

What do they spend it on?

En dan, bam.

And then, bam!

...en dan aantrekken.

and then tension it up.

Zij zien Dan.

They see Dan.

Ik zie Dan.

I see Dan.

Wie dan ook.

Anybody will do.

Hoe dan ook.

- It's not a big deal.
- Whatever.
- It doesn't matter much.

- Goed!
- Goed dan!

- Terrific!
- Great!
- Wonderful!
- Very well!

Ok, goed dan!

Alright already!

Tot straks dan.

See you soon then.

Mijn moeder staat vroeger op dan wie dan ook.

My mother gets up earlier than anyone else.

Ik ken mijn dochter beter dan wie dan ook.

I know my daughter better than anybody else.

Jij weet meer over Tom dan wie dan ook.

- You know more about Tom than anyone else does.
- You know more about Tom than anybody else does.

- Beter voorkomen dan genezen.
- Voorkomen is beter dan genezen.

- An ounce of prevention is worth a pound of cure.
- A stitch in time saves nine.

- Dan at de restjes.
- Dan heeft de restjes opgegeten.

Dan ate the leftovers.

- Ik ben slimmer dan jij.
- Ik ben slimmer dan u.
- Ik ben slimmer dan jullie.

- I'm smarter than you.
- I'm smarter than you are.

- Je bent beter dan ik.
- U bent beter dan ik.
- Jullie zijn beter dan ik.

- You are better than me.
- You're better than me.

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan jullie.
- Ik ben kleiner dan u.

- I am shorter than you.
- I'm shorter than you.

- Wil je me dan helpen?
- Wilt u me dan helpen?
- Willen jullie me dan helpen?

Will you help me then?

- Jullie zijn sterker dan wij.
- Jij bent sterker dan wij.
- U bent sterker dan wij.

- You're stronger than us.
- You're stronger than we are.

Als acties meer waard zijn dan woorden, waarom is de pen dan machtiger dan het zwaard?

If actions mean more than words, why is the pen mightier than the sword?

Hij is rijker dan wie dan ook in deze stad.

He is richer than anyone else in this town.

- U bent langer dan ik.
- Jij bent groter dan ik.

- You are taller than I.
- You're taller than me.
- You are taller than me.
- You're taller than I am.

- Edward is jonger dan Robert.
- Eduardo is jonger dan Roberto.

- Edward is younger than Robert.
- Eduardo is younger than Roberto.

- Dat wordt dan 30 euro.
- Dat wordt dan dertig euro.

- That will cost thirty euros.
- This is going to cost thirty euros.
- That'll cost thirty euros.

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

Quality is more important than quantity.

- Hij is slimmer dan zij.
- Hij is intelligenter dan zij.

- He is cleverer than they are.
- He's smarter than they are.
- He's smarter than them.
- He's brighter than they are.

- Zij is groter dan jij.
- Zij is groter dan u.

She is taller than you.

- Waar gaan jullie dan naartoe?
- Waar gaan jullie dan heen?

So where are you guys going?

- We gingen sneller dan gewoonlijk.
- We liepen sneller dan gewoonlijk.

We walked more quickly than usual.

- Ik ben bij Dan op bezoek geweest.
- Ik bezocht Dan.

I visited Dan.

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan u.

- I am shorter than you.
- I'm shorter than you.

- Niemand is verstandiger dan hij.
- Niemand is intelligenter dan hij.

Nobody is cleverer than he.

- Jij bent sterker dan wij.
- U bent sterker dan wij.

- You're stronger than us.
- You're stronger than we are.

- We zien elkaar morgen dan.
- Dan zien we elkaar morgen.

We'll see each other tomorrow then.

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben knapper dan jij.
- Ik zie er beter uit dan jij.

- I am more beautiful than you.
- I am more handsome than you.
- I am prettier than you.
- I'm more handsome than you.
- I'm prettier than you.
- I'm more beautiful than you.

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- De kwaliteit is belangrijker dan de hoeveelheid.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

Quality is more important than quantity.

- Beter een half ei dan een lege dop.
- Iets is beter dan niets.
- Beter iets dan niets.

- Better than nothing.
- Something is better than nothing.

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben mooier dan jullie.
- Ik zie er beter uit dan jij.

- I am more beautiful than you.
- I'm more beautiful than you.

dan word je onaantastbaar.

you become invincible.

Om dan met scherpschutterprecisie

And to deploy with sniper-like precision

Voel je dat dan?

Do you feel that?

Zeg het dan maar.

Say aye, go ahead.

Waarom dan de Aarde?

So why Earth?

Maar hoe dan ook.

But anyway.

Stel je dan voor

you can imagine