Translation of "Erg" in English

0.010 sec.

Examples of using "Erg" in a sentence and their english translations:

Het duurde erg, erg lang.

It took a long, long time.

Het is erg, erg hard werk.

It's very, very hard work.

Erg glad.

Really slippery. [groans]

Erg lastig.

Really, really hard.

Erg bitter.

But really bitter!

Heel erg!

Very!

- Je bent erg sexy.
- U bent erg sexy.
- Jullie zijn erg sexy.

- You're very sexy.
- You are very sexy.

- Ik ben erg kort.
- Ik ben erg klein.

I'm very short.

- Je bent erg sexy.
- U bent erg sexy.

You're very sexy.

- Ik ben erg benieuwd.
- Ik ben erg nieuwsgierig.

- I am very curious.
- I'm very curious.

- Hij was erg blij.
- Hij was erg gelukkig.

He was very happy.

- Ze is erg snel.
- Zij is erg snel.

- She is very fast.
- She's very fast.

- Tom was erg kwaad.
- Tom was erg boos.

- Tom was very angry.
- Tom was so mad.
- Tom was very mad.

- Ze is erg sterk.
- Zij is erg sterk.

She is too strong.

- Tom is erg zenuwachtig.
- Tom is erg nerveus.

Tom is real nervous.

- Je bent erg arrogant.
- Jullie zijn erg arrogant.

- You are very arrogant.
- You're very arrogant.

Heel erg bedankt.

Thank you very much.

Heel erg langzaam.

very, very slowly.

Is erg verschillend

is highly different,

Is het erg?

Is it bad?

Niet erg zoet.

Not too sweet.

- Ze leek erg verbaasd.
- Ze leek erg verrast.
- Ze zag er erg verbaasd uit.
- Ze zag er erg verrast uit.

She seemed to be very surprised.

- Ze zijn beiden erg aantrekkelijk.
- Allebei zijn erg schattig.

Both of them are very cute.

- Tom heeft erg hard geoefend.
- Tom oefende erg hard.

Tom practiced very hard.

- Die jongen is erg slim.
- Die jongen is erg intelligent.

- He is a most clever boy.
- That boy is very smart.

- Deze website is erg handig.
- Deze website is erg nuttig.

This website is very useful.

- Het is erg warm vandaag.
- Het is vandaag erg warm.

Today is very warm.

- Uw broer is erg kwaad.
- Je broer is erg boos.

Your brother is very angry.

- Ik voel me erg ziek.
- Ik voel me erg misselijk.

I feel very sick.

- Mijn buren zijn erg luidruchtig.
- Mijn buren zijn erg luid.

My neighbors are very loud.

Hij is erg ziek.

He's very ill.

Het is erg kleverig.

It's very sticky.

Amerikanen zijn erg vriendelijk.

Americans are very friendly people.

Tom is erg aardig.

- Tom is very kind.
- Tom's very kind.

Het was erg moeilijk.

It was very difficult.

Het was erg goedkoop.

It was really cheap.

Het is erg lekker.

It tastes very good.

Dit klinkt erg interessant.

This sounds very interesting.

Ik ben erg gevaarlijk.

I am very dangerous.

Hij rent erg snel.

- He runs very fast.
- He can run so fast!
- He's running very quickly.

Hij is erg verlegen.

- He is timid as a hare.
- He's as timid as a rabbit.
- He's very timid.

Hij is erg knap.

He is very handsome.

Hij was erg moe.

He was very tired.

Ik ben erg verbrand.

I have a bad sunburn.

Ik bloed erg veel.

I'm bleeding badly.

Ze is erg gezond.

She is very healthy.

Ze is erg charmant.

She is very charming.

Dit is erg lekker.

- It tastes very good.
- It tastes very great.
- This is really delicious.
- This tastes very good.

Ik was erg moe.

I was tired to death.

Tom is erg beleefd.

Tom is very polite.

Ze is erg intelligent.

She is very intelligent.

Ze werden erg nerveus.

They became very nervous.

Skiƫn is erg leuk.

Skiing is a lot of fun.

Het was erg koud.

It was very cold.

Ze is erg knap.

- She is very pretty.
- She's very pretty.

Het is erg droog.

It's very dry.

Je bent erg sexy.

You're very sexy.

Het was erg pijnlijk.

It was very painful.

We waren erg moe.

We were very tired.

Het is erg duur.

- It is very expensive.
- It's very expensive.

Het is erg klein.

- It is very small.
- It's very small.

Ik ben erg populair.

I'm very popular.

Je bent erg arrogant.

- You are very arrogant.
- You're very arrogant.

Hij is erg aardig.

He is very kind.

Ze was erg zenuwachtig.

She was very nervous.

Ik ben erg ziek.

- I feel very ill.
- I am so sick.

Ik ben erg verlegen.

- I'm very reserved.
- I'm very shy.

Ik ben erg dik.

I'm very fat.

Hij speelt erg goed.

He plays very well.

Ik was erg verrast.

I was very surprised.

Dat is erg gevaarlijk.

- It's very dangerous.
- This is very dangerous.
- That's very dangerous.