Translation of "Hard" in English

0.016 sec.

Examples of using "Hard" in a sentence and their english translations:

- Ze werkt hard.
- Zij werkt hard.

She works hard.

- Ze werkte hard.
- Zij werkte hard.

She worked hard.

Studeer hard.

Study hard.

- Hij heeft hard gewerkt.
- Hij werkte hard.

He worked hard.

- Werk heel hard.
- Je moet heel hard werken.

You need to work very hard.

Bloemen zijn hard.

Flowers are hard.

Ze studeert hard.

She studies hard.

Je werkt hard.

- You work hard.
- You work hard!

Het regende hard.

It rained heavily.

IJzer is hard.

Iron is hard.

Het sneeuwt hard.

It snows hard.

Ze snurkte hard.

She was snoring loudly.

Nancy studeerde hard.

Nancy studied hard.

Blijf hard werken!

Keep working hard!

John werkt hard.

John works hard.

Tom werkt hard.

Tom works hard.

Hij snurkte hard.

He was snoring loudly.

Ze werkte hard.

She worked hard.

Ze werken hard.

They work hard.

Hij werkte hard.

He worked hard.

- Tom heeft erg hard geoefend.
- Tom oefende erg hard.

Tom practiced very hard.

- Ik heb heel hard getraind.
- Ik trainde heel hard.

I trained very hard.

- Je moet hard werken.
- Je zult hard moeten werken.

- You will have to work a lot.
- You'll have to work a lot.

- Misschien probeer je te hard.
- Misschien probeert u te hard.
- Misschien proberen jullie te hard.

Perhaps you're trying too hard.

- Ge moet alleen hard werken.
- Je moet alleen hard werken.

You only have to work hard.

Goede keuze. Hard werken.

Good call! Oh! Hard work.

Goede studenten studeren hard.

Good students study hard.

Je moet hard leren.

- You must study hard.
- You have to study hard.

Je werkt te hard.

You work too hard.

Praat niet zo hard.

- Don't talk so loud.
- Don't talk so loud!

Hij werkt altijd hard.

He always works hard.

Het brood werd hard.

The bread went hard.

Je bent hard geraakt.

You got hit hard.

Rij ik te hard?

Am I driving too fast?

Je moet hard werken.

You have to study hard.

Werk niet te hard!

- Don't work too hard.
- Don't work too hard!

Ze werkt erg hard.

She works very hard.

Het ei is hard.

The egg is hard.

Niet zo hard praten.

Lower your voice.

We moeten hard werken.

We must work hard.

Ik heb hard geoefend.

I've been practicing hard.

Tom heeft hard gewerkt.

Tom has worked hard.

De inbreker niesde hard.

The burglar sneezed loudly.

Tom praat erg hard.

- Tom talks very loud.
- Tom is talking very loudly.

Tom snurkt behoorlijk hard.

Tom snores pretty loudly.

Tom heeft hard gefeest.

Tom partied hard.

Schreeuw niet zo hard.

Don't yell so loudly.

Monica studeert heel hard.

Monica does study a lot.

- Hij was niet hard aan het werk.
- Hij werkte niet hard.

He wasn't working hard.

Die luiaard is hard aan het werk, heel hard aan het werk.

Hard at work, that sloth, very hard at work.

- Er wordt in Taiwan hard gewerkt.
- De mensen in Taiwan werken hard.

People in Taiwan work hard.

Mijn moeder werkte heel hard

As a parent, my mother worked very hard,

Door hard werken en doorzettingsvermogen

Through hard work and perseverance,

Waarom werk ik zo hard?

Why am I working hard?

Die tv staat te hard.

That TV is too loud.

Je zult hard moeten werken.

- You will have to work a lot.
- You'll have to work a lot.

De meeste studenten studeren hard.

Most students study hard.

Het regende hard in Boston.

It was raining hard in Boston.

Studenten horen hard te studeren.

Students are supposed to study hard.

Ik zal hard moeten werken.

I'll have to work hard.

Je hebt te hard gewerkt.

- You're overworked.
- You are overworked.

Je moet heel hard werken.

You need to work very hard.