Translation of "Naartoe" in Chinese

0.004 sec.

Examples of using "Naartoe" in a sentence and their chinese translations:

Waar wilt ge naartoe?

- 你要去哪裡?
- 你想去哪裡?
- 你想去哪儿?
- 你們要去哪裡?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar ga je naartoe?

你去哪儿?

Hij ging er persoonlijk naartoe.

他亲自去那里了。

Waar gaan we achteraf naartoe?

我们以后往哪走?

Tom gaat daar morgen naartoe.

湯姆明天會去那裡。

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u heen?

- 你去哪儿?
- 你要去哪裡?
- 你们去哪里?

Ze vroeg waar ik naartoe ging.

她問了我要去哪裡。

Ze is daar gisteren naartoe gegaan.

她昨天去那裡。

Niemand weet waar Bill naartoe is.

沒有人知道比爾去哪裡了。

Ik wil ergens naartoe gaan in Europa.

我想去歐洲的某個地方。

- Waar ga je heen?
- Waar gaan jullie naartoe?

你们去哪儿?

- Waar wilt ge naartoe?
- Waar wil je heen?

你要去哪裡?

- Waar ga je heen?
- Waar ga je naartoe?

- 你去哪儿?
- 你要去哪裡?

Ga er niet naartoe als je geen zin hebt.

如果你不想去就别去了。

- Naar waar gaat deze trein?
- Waar gaat deze trein naartoe?

這班列車往哪去?

Ik zal hem vragen waar hij vorige zondag naartoe gegaan is.

我会问他上周日他去哪儿了。

- Ik ben er gisteren naartoe gegaan.
- Ik ging daar gisteren heen.

- 我昨天去那儿了。
- 昨天我去了那裡。

- Tom wou weten waar we heen gingen.
- Tom wou weten waar we naartoe gingen.

Tom想知道我们要去哪里。

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

我不想回去。

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij beslist of we er wel of niet naartoe gaan.

- 该由你来决定我们去不去那儿。
- 我们去不去那儿由你来决定。

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij bepaalt of we wel of niet daarheen gaan.
- Jij beslist of we er wel of niet naartoe gaan.

该由你来决定我们去不去那儿。