Translation of "Gaan" in Chinese

0.008 sec.

Examples of using "Gaan" in a sentence and their chinese translations:

- Je mag gaan.
- Je kunt gaan.
- Je kan gaan.

可以走了。

- Jullie mogen gaan.
- U mag gaan.

您可以走了。

- Je mag gaan.
- U mag gaan.

您可以走了。

Blijf gaan.

- 繼續走。
- 继续吧。

- Zou ik moeten gaan?
- Zou hij moeten gaan?
- Zou ze moeten gaan?

我该去吗?

- Wil je weg?
- Wil je gaan?
- Willen jullie gaan?
- Wilt u gaan?

你要走了吗?

- Ik wil daarheen gaan.
- Ik wil daarnaartoe gaan.

我想去那裡。

- Moet ik onmiddellijk gaan?
- Moet ik nu gaan?

我一定要馬上去嗎?

Je moet gaan.

你們得走了。

Laten we gaan.

走吧。

Ik moet gaan.

我得走了。

Je mag gaan.

你可以去了。

Zij gaan akkoord.

他们同意.

U mag gaan.

你可以走了。

Ze mogen gaan.

- 您可以走了。
- 可以走了。

Blijf rechtdoor gaan.

繼續直行。

We moeten gaan.

我们必须走了。

Laten we gaan!

我們走吧!

- Ik moet gaan winkelen.
- Ik moet boodschappen gaan doen.

我必須去買東西。

Ik wilde daarnaartoe gaan.

我想去那裡。

De prijzen gaan omhoog.

物价上涨了。

Ik moet gaan winkelen.

我必須去買東西。

Ik moet gaan slapen.

我该去睡觉了。

We gaan morgen vertrekken.

我們明天要離開。

Ik wil niet gaan.

我不想去。

Ik kan niet gaan.

我不能走。

Nou, laten we gaan.

好吧,我們走吧。

Laat me alleen gaan.

讓我一個人去。

Ik wil gaan zwemmen.

我想去游泳。

Ik moet nu gaan.

我現在必須走了。

Ze lieten mij gaan.

他們讓我走。

Mag ik nu gaan?

现在我可以走了吗?

Hoe gaan de zaken?

生意怎么样?

Wanneer willen jullie gaan?

你什麼時候要去?

- Het zal ongetwijfeld gaan regenen.
- Het zal zonder twijfel gaan regenen.

绝对将要下雨。

Goede meisjes gaan naar de hemel, slechte meisjes gaan naar overal.

好女孩去了天堂,坏女孩遍地都是。

- Je kunt gaan als je wilt.
- U kunt gaan als u wilt.
- Jullie kunnen gaan als jullie willen.

如果你要你可以去。

- Je zou niet alleen moeten gaan.
- Je moet niet alleen gaan.
- Je kan maar beter niet alleen gaan.

你不應該一個人去。

- Ge moogt naar huis gaan nu.
- Je kunt nu naar huis gaan.

你現在可以回家了。

- Waarom gaan mensen naar de cinema?
- Waarom gaan mensen naar de bioscoop?

为什么人们去电影院?

Ik besliste niet te gaan.

我决定不去了。

Tom wil naar Japan gaan.

湯姆想去日本。

Ze zullen nooit akkoord gaan.

他们永远不会取得一致意见。

Hij wil naar Afrika gaan.

他想要去非洲。

Ik moest naar Amerika gaan.

我必須去美國。

Wil je misschien gaan wandelen?

你要出去散步吗?

Ik moet naar huis gaan.

我该回家了。

Het zal ongetwijfeld gaan regenen.

绝对将要下雨。

Ik wil niet alleen gaan.

我不想独自前往。

Ik wil naar Amerika gaan.

我想去美國。

We gaan allemaal toch dood.

不管怎样,我们所有人都将死。

Ik wil naar Londen gaan.

我想要去伦敦。

Laten we dan maar gaan!

好吧,讓我們出發吧!

We gaan morgen hier vergaderen.

明天我们在这儿有个会议。

En wat gaan we doen?

那我们要做什么?

Je kan maar beter gaan.

- 你應該去。
- 你最好去。
- 你该走了。

Laat ons vanmiddag gaan tennissen.

讓我們今天下午打網球。

- Ik ga.
- Ik zal gaan.

- 我去。
- 我在去。

Ik wil naar Duitsland gaan.

我想去德國。

Gaan jullie naar dezelfde school?

你们俩在同一所学校?

Wij moeten naar school gaan.

我们必须去学校了。

Het dreigt te gaan regenen.

天快要下雨了。

Ik wil naar Italië gaan.

我要去義大利。

We gaan naar de bioscoop.

我们去影院。

We zouden moeten gaan zitten.

我們應該坐下。

Waar gaan we achteraf naartoe?

我们以后往哪走?

Ik wil naar school gaan.

我想去学校。

Nee, ik wil niet gaan.

不,我不要去。

Ik zou graag gaan skiën.

我喜歡去滑雪。

Ik wil naar Seattle gaan.

我想去西雅图。

We gaan die berg beklimmen.

我們將要去爬那座山。

We gaan het klaslokaal binnen.

我们走进教室。

Het kan morgen gaan regenen.

明天可能会下雨。

We gaan naar dezelfde school.

我們上同一所學校。